Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 7 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 34/08 (ex N 170/08), którą Niemcy zamierzają przyznać Deutsche Solar AG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4489) (1)

Data ogłoszenia:2011-01-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 7 POZ 40

Strona 1 z 10
L 7/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.1.2011

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 34/08 (ex N 170/08), którą Niemcy zamierzają przyznać Deutsche Solar AG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4489)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/4/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit pierwszy,


(5)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opub­ likowana dnia 26 sierpnia 2008 r. w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała zaintereso­ wane strony do zgłaszania uwag dotyczących omawia­ nego środka pomocy.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami,

Pismem z dnia 7 sierpnia 2008 r. (A/16575) oraz z dnia 26 września 2008 r. (A/19789) Niemcy wniosły o przedłużenie terminu na przedstawienie swoich uwag. Komisja otrzymała uwagi Niemiec w dniu 31 października 2008 r. (A/22972) oraz w dniu 2 grudnia 2008 r. (A/25961). Komisja nie otrzymała uwag od osób trzecich.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

1. PROCEDURA

(1)

Powiadomieniem elektronicznym z dnia 28 marca 2008 r., zarejestrowanym w Komisji w tym samym dniu, zgodnie z obowiązkiem indywidualnego zgłoszenia określonym w wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 (2) (zwanych dalej „wytycznymi”) Niemcy powiadomiły Komisję, iż zamie­ rzają przyznać pomoc regionalną na rzecz Deutsche Solar AG dla dużego projektu inwestycyjnego, polegają­ cego na budowie zakładu produkcji płytek do wytwa­ rzania ogniw słonecznych we Freibergu (Saksonia, Niemcy).

W pismach z dnia 7 kwietnia 2009 r. (A/8226), 29 maja 2009 r. (A/13120), 4 grudnia 2009 r. (A/25461), 17 grudnia 2009 r. (A/26433), 12 stycznia 2010 r. (A/550), 26 kwietnia 2010 r. (A/7045), 14 maja 2010 r. (A/8206) i 10 czerwca 2010 r. (A/9628) władze niemieckie przekazały Komisji dodatkowe informacje.

(7)

W dniu 12 października 2009 r. w Berlinie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb Komisji, władz niemiec­ kich oraz inwestora.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY 2.1. Cel środka pomocy

(8)

(2)

W dniach 27 lutego 2008 r. i 25 czerwca 2008 r. odbyły się spotkania przedstawicieli służb Komisji z władzami niemieckimi. Pismem z dnia 28 maja 2008 r. Komisja poprosiła o dodatkowe informacje, a w dniu 10 czerwca 2008 r. wysłała wniosek o udzielenie informacji. Władze niemieckie przekazały takowe pismem z dnia 16 czerwca 2008 r.

Celem przedmiotowego środka pomocy jest wspieranie rozwoju regionalnego. Inwestycja ma zostać przeprowa­ dzona w Niemczech Wschodnich, w mieście Freiberg, leżącym w kraju związkowym Saksonia, na obszarze objętym pomocą na podstawie art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE.

(9)

(3)

W piśmie z dnia 16 lipca 2008 r. (C(2008) 3507 wersja ostateczna) Komisja poinformowała Niemcy o swojej decyzji o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE.

Niemcy zamierzają przyznać inwestycyjną pomoc regio­ nalną spółce Deutsche Solar AG (zwanej dalej „DS”) na budowę zakładu produkcji płytek do wytwarzania ogniw słonecznych. Łączne koszty kwalifikowalne zgłoszonej inwestycji wynoszą 350 mln EUR (w wartości nomi­ nalnej).

(1) Dz.U. C 217 z 26.8.2008, s. 19. (2) Dz.U. C 54 z 4.3.2006, s. 13.

(3) Por. przypis 1. Sprostowanie do decyzji Komisji zostało przyjęte w dniu 28 kwietnia 2009 r. (opublikowane w Dz.U. C 203 z 28.8.2009, s. 11).

11.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/41

2.2. Beneficjent

(10)

(14)

Beneficjentem wsparcia finansowego jest przedsiębior­ stwo DS, produkujące płytki z monokrystalicznego krzemu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 7 POZ 40 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L7 - 48 z 201111.1.2011

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie amortyzacji podatkowej finansowej wartości firmy w związku z nabyciem udziałów w zagranicznych przedsiębiorstwach C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) wdrożonej przez Hiszpanię (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8107) (1)

  • Dz. U. L7 - 1 z 201111.1.2011

    Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie umów o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu zawartych pomiędzy duńskim ministerstwem transportu a Danske Statsbaner (pomoc państwa C 41/08 (ex NN 35/08)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 975) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.