Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 8 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu dotyczących tabliczki znamionowej producenta oraz numeru identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2011-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 8 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 7

3. Jeżeli organ udzielający homologacji lub upoważniona placówka techniczna uznają to za konieczne, producent udostępnia do celów kontroli pojazd reprezentatywny dla typu podlegającego homologacji. 4. Jeżeli spełniono odpowiednie wymagania określone w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia, organ udzielający homologacji udziela homologacji typu zgodnie z systemem numerowania określonym w załączniku VII do dyrektywy 2007/46/WE. Państwo członkowskie nie może przydzielić tego samego numeru innemu typowi pojazdu. 5. Do celów ust. 4 organ udzielający homologacji typu wydaje świadectwo homologacji typu WE sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w części B załącznika III. Artykuł 4 Ważność i rozszerzenie homologacji typu WE udzielonych na mocy dyrektywy 76/114/EWG Organy krajowe zezwalają na sprzedaż i wprowadzenie do obrotu pojazdów, które uzyskały homologację typu przed datą określoną w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 661/2009, i nadal udzielają rozszerzenia homologacji zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie 76/114/EWG. Artykuł 5 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.


Artykuł 1 Zakres Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pojazdów kategorii M, N i O, zarówno kompletnych, jak i niekompletnych. Artykuł 2 Definicje Dla celów niniejszego rozporządzenia: 1) „tabliczka znamionowa producenta” oznacza tabliczkę lub etykietę umieszczoną przez producenta na pojeździe, która spełnia główne wymogi techniczne niezbędne do identyfi­ kacji pojazdu oraz która dostarcza właściwym organom odpowiednich informacji dotyczących maksymalnych dopuszczalnych mas całkowitych; 2) „numer identyfikacyjny pojazdu” (VIN) oznacza alfanume­ ryczny kod przypisany pojazdowi przez producenta w celu zapewnienia właściwej identyfikacji każdego pojazdu; 3) „typ pojazdu” oznacza grupę pojazdów, jak określono w sekcji B załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE. Artykuł 3 Przepisy dotyczące homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do tabliczek znamionowych producenta i numeru identyfikacyjnego pojazdu 1. Producent lub jego przedstawiciel przedkłada organowi udzielającemu homologacji typu wniosek o homologację typu WE pojazdu w odniesieniu do układu graficznego i umiejscowienia tabliczki znamionowej producenta oraz układu i umiejscowienia numeru identyfikacyjnego pojazdu.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 11 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

12.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/3

ZAŁĄCZNIK I WYMAGANIA TECHNICZNE

L 8/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2011

CZĘŚĆ A Tabliczka znamionowa producenta 1. 1.1. 1.2. 1.3. Przepisy ogólne Każdy pojazd wyposażony jest w tabliczkę znamionową producenta zgodną z opisem zawartym w niniejszej części. Tabliczkę znamionową producenta umieszcza producent pojazdu lub jego przedstawiciel. Tabliczka znamionowa producenta może mieć postać: a) prostokątnej metalowej płytki; albo b) prostokątnej etykiety samoprzylepnej 1.4. 1.5. 2. 2.1. Metalowe płytki są mocowane za pomocą nitów. Etykiety zabezpieczone są przy użyciu plomb, odporne na fałszerstwa i ulegają zniszczeniu przy próbie usunięcia. Informacje, jakie umieszcza się na tabliczce znamionowej producenta: Na tabliczce znamionowej producenta umieszcza się w sposób trwały następujące informacje w podanej kolej­ ności: a) nazwa producenta; b) numer homologacji typu całego pojazdu; c) numer identyfikacyjny pojazdu; d) technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu; e) technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita zespołu; f) technicznie dopuszczalne maksymalne masy na każdą oś, podane w kolejności od przodu do tyłu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 8 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L8 - 14 z 201112.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 20/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.