Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 8 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu dotyczących tabliczki znamionowej producenta oraz numeru identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2011-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 8 POZ 1

Strona 1 z 7
12.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 19/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu dotyczących tabliczki znamionowej producenta oraz numeru identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(3)

i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umiesz­ czania (3). Wymagania określone we wspomnianej dyrek­ tywie powinny zostać przeniesione do niniejszego rozpo­ rządzenia oraz, w stosownych przypadkach, zmienione w celu dostosowania ich do postępu naukowego.

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silniko­ wych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

(4)

W rozporządzeniu (WE) nr 661/2009 określono podsta­ wowe przepisy dotyczące wymagań w zakresie homolo­ gacji typu pojazdów odnoszących się do systemów iden­ tyfikacji pojazdu. Z tego względu konieczne jest także określenie szczegółowych procedur, badań i wymagań dotyczących tego rodzaju homologacji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 jest odrębnym rozporządzeniem do celów procedury homologacji typu przewidzianej w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustana­ wiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywie ramowej) (2).

Wobec braku zharmonizowanych przepisów w zakresie maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz maksymalnych dopuszczalnych mas pojazdu przy­ padających na osie lub na grupę osi dla pojazdów cięża­ rowych w dyrektywie 97/27/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszącej się do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silni­ kowych i ich przyczep oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (4) przewidziano procedurę określania przy rejestracji, dopuszczeniu do ruchu lub eksploatacji pojazdów ciężarowych na terytorium państwa członkow­ skiego maksymalnych dopuszczalnych mas do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych. Należy zatem włączyć maksymalne dopuszczalne masy do celów rejestracyj­ nych/eksploatacyjnych do wzoru tabliczki znamionowej producenta. Ze względu bezpieczeństwa ruchu drogo­ wego należy również uwzględnić maksymalną dopusz­ czalną masę na grupę osi.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 uchyla dyrektywę Rady 76/114/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkow­ skich odnoszących się do tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

(1) Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1. (2) Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.

(3) Dz.U. L 24 z 30.1.1976, s. 1. (4) Dz.U. L 233 z 25.8.1997, s. 1.

L 8/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2011

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

2. Wniosek sporządza się zgodnie ze wzorem dokumentu informacyjnego przestawionym w części A załącznika III.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 8 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L8 - 14 z 201112.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 20/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.