Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 9 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 21/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2011-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 9 POZ 1

13.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 21/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję stan­ dardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

Artykuł 1 Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2011 r.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.

L 9/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2011

ZAŁĄCZNIK Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg) Kod CN Kod krajów trzecich (1) Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MA TN TR ZZ EG JO TR ZZ MA TR ZZ EG ZZ EG IL MA TR ZA ZZ MA TR ZZ CN HR IL JM MA TR ZZ TR ZZ CA CN US ZA ZZ CN US ZZ

76,8 120,5 98,0 98,4 158,2 96,7 145,2 133,4 40,9 110,6 75,8 222,3 222,3 57,0 67,1 58,9 71,4 56,7 62,2 67,4 79,6 73,5 129,3 46,1 68,2 92,6 107,9 76,7 86,8 59,6 59,6 99,7 87,9 127,8 124,2 109,9 82,9 122,1 102,5

0707 00 05

0709 90 70

0709 90 80 0805 10 20

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10 0808 10 80

0808 20 50

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 9 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L9 - 11 z 201113.1.2011

    Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie niektórych rodzajów informacji na temat biopaliw i biopłynów przedstawianych przez podmioty gospodarcze państwom członkowskim (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 36)

  • Dz. U. L9 - 5 z 201113.1.2011

    Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/134/WE ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych

  • Dz. U. L9 - 3 z 201113.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 22/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.