Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 9 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie niektórych rodzajów informacji na temat biopaliw i biopłynów przedstawianych przez podmioty gospodarcze państwom członkowskim (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 36)

Data ogłoszenia:2011-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 9 POZ 11

Strona 1 z 2
13.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie niektórych rodzajów informacji na temat biopaliw i biopłynów przedstawianych przez podmioty gospodarcze państwom członkowskim (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 36) (2011/13/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promo­ wania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (1), w szczególności jej art. 18 ust. 3 akapit trzeci, uwzględniając dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 93/12/EWG (2), w szczególności jej art. 7c ust. 3 akapit trzeci, po konsultacji z komitetem doradczym powołanym na mocy art. 25 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Metoda obliczania emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw i biopłynów, stanowiąca element systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju, pozwala na przyznawanie premii, jeżeli biomasę uzyskano z rekultywowanych terenów zdegradowanych. Metoda obliczania emisji gazów cieplarnianych stano­ wiąca element systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju uwzględnia czynnik odzwierciedlający wartość ograniczenia emisji spowodowanego akumulacją pier­ wiastka węgla w glebie dzięki lepszej gospodarce rolnej. Dokładając starań, aby obowiązek przedstawiania infor­ macji na temat środowiskowych i społecznych aspektów nie stał się nadmiernym administracyjnym obciążeniem dla podmiotów gospodarczych, należy ustanowić wymóg przedstawiania tych informacji w formie oświadczenia, w którym stwierdza się, czy przedmiotowe partie biopaliw lub biopłynów uzyskały certyfikat lub zostały uznane za spełniające wymogi uznanych dobrowolnych systemów uwzględniających takie aspekty, czy też nie; czy premia, o której mowa w motywie 4, została przy­ znana, czy też nie; oraz czy czynnik odzwierciedlający wartość ograniczenia emisji spowodowanego akumulacją pierwiastka węgla, o którym mowa w motywie 5, został zastosowany, czy też nie. Premia, o której mowa w motywie 4, oraz czynnik okre­ ślający wartość ograniczenia emisji spowodowanego akumulacją pierwiastka węgla, o którym mowa w motywie 5, odnoszą się do uprawy roślin. Z tego powodu nie jest konieczne nakładanie wymogu przedstawiania tego typu informacji w odniesieniu do biopaliw i biopłynów wyprodukowanych z odpadów i pozostałości,

(5)

(6)

Państwa członkowskie dopilnowują, aby podmioty gospodarcze dostarczały im informacji na temat speł­ niania przez biopłyny kryteriów zrównoważonego rozwoju ustanowionych na mocy dyrektywy 2009/28/WE oraz na temat spełniania przez biopaliwa kryteriów zrównoważonego rozwoju ustanowionych na mocy tej dyrektywy oraz dyrektywy 98/70/WE, a także aby podmioty gospodarcze dostarczały informacji na temat pewnych dodatkowych aspektów środowiskowych i społecznych. W odniesieniu do wspomnianych dodatkowych środowi­ skowych i społecznych aspektów Komisja powinna usta­ nowić wykaz odpowiednich i istotnych informacji, jakie należy przedstawić. Istnieje już, lub jest opracowywanych, kilka dobrowol­ nych systemów ustalających normy w zakresie produkcji produktów z biomasy, w ramach których ustanowiono wymogi obejmujące w całości lub w części kwestię kryte­ riów zrównoważonego rozwoju i dodatkowych aspektów środowiskowych i społecznych, podobne do tych, które mają znaleźć się w wykazie przygotowywanym przez Komisję. Komisja może uznać te dobrowolne systemy za wiarygodne i zadowalające źródło danych przedsta­ wianych jako dowód spełnienia tych kryteriów. Ponadto może ona uznać, że zawierają one rzetelne dane na temat dodatkowych aspektów środowiskowych i społecznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 9 POZ 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L9 - 5 z 201113.1.2011

    Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/134/WE ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych

  • Dz. U. L9 - 3 z 201113.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 22/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L9 - 1 z 201113.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 21/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.