Logowanie

DZ. URZ. 2009.544.4135

Tytuł:

uchwała nr XLV/314/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-12-18
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 544 pozycja: 4135
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR XLV/314/2009 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 16 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1,  art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia 2009 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XXXV/239/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XXXVI/243/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XXXVIII/259/2009 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XL/275/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Kazimierza  Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLI/285/2009 z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLII/288/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - W uchwale Nr XLIII/290/2009 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLIV/304/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - wprowadza się następujące zmiany: 1) W § 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:  "3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 7 676 603,00 zł, a) wydatki bieżące 718 083,00 zł  b) wydatki majątkowe 6 958 520,00 zł" zgodnie z załącznikami 4, 4a, 4b 2) W § 8 pkt.2 otrzymuje brzmienie:  "2. Dotacje celowe na łączną kwotę 2 186 205,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12." 3) Zwiększa się dochody budżetu gminy ? o kwotę 351 483,00 zł w tym:  a) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - o kwotę 351 483,00 zł  § 2008 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - w kwocie 244  871,00 zł; § 2009 - dotacje rozwojowe oraz srodki na współfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - w kwocie 43  212,00 zł; § 6208 - dotacje rozwojowe - w kwocie 53 890,00 zł; ID: DXYLF-ECVQU-GGCPO-MSUUU-AOZSG. Podpisany. Strona 1 / 5 § 6209 - dotacje rozwojowe - w kwocie 9 510,00 zł; 4) Zwiększa się wydatki budżetu gminy ? o kwotę 794 383,00 zł w tym: 


§ 2009 - dotacje rozwojowe oraz srodki na współfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - w kwocie 43  212,00 zł; § 6208 - dotacje rozwojowe - w kwocie 53 890,00 zł; § 6209 - dotacje rozwojowe - w kwocie 9 510,00 zł; 4) Zwiększa się wydatki budżetu gminy ? o kwotę 794 383,00 zł w tym:  a) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o kwotę 2 000,00 zł  rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - w kwocie 1 550,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) rozdział 75416 - Straż Miejska - w kwocie 450,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki bieżące) b) w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 10 900,00 zł, rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - w kwocie 10 900,00 zł  ( w tym kwota 3 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i kwota 7 700,00 zł  z przeznaczeniem na wydatki majątkowe) c) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - o kwotę 351 483,00 zł, rozdział 85395 - Pozostała działalność - o kwotę 351 483,00 zł ( z tego kwota 288 083,00 zł  z przeznaczeniem na wydatki bieżące i 63 400,00 zł przeznaczeniem na wydatki majatkowe), d) w dziale 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 430 000,00 zł  rozdział 921 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w kwocie 430 000,00 zł ( z przeznaczeniem  na zadania bieżące), 5) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 442 900,00 zł w tym:  a) w dziale 801 - Oświata i wychowanie- o kwotę 10 900,00 zł, rozdział 80110 - Gimnazja - o kwotę 3 200,00 zł ( wydatki bieżace) rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - o kwotę 7 700,00 zł ( wydatki bieżące) b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 2 000,00 zł, rozdział 90095 - Pozostała działalność - o kwotę 2 000,00 zł ( wynagrodzenia) c) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 430 000,00 zł  rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - o kwotę 430 000,00 zł ( wydatki bieżące) 6) Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok " Limity wydatków na  wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011" otrzymuje brzmienie jak w załączniku 1 do  niniejszej uchwały, 7) Załącznik nr 3a do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok "Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku "otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do  niniejszej uchwały. 9) Załącznik nr 4a do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok " Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł  zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi na 2009 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do  niniejszej uchwały. 10) Załącznik nr 4b do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  ID: DXYLF-ECVQU-GGCPO-MSUUU-AOZSG. Podpisany. Strona 2 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok " Wydatki bieżące na/ 5 programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi na 2009 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do  niniejszej uchwały. 10) Załącznik nr 4b do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok " Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.


11) Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok " Dochody i wydatki  związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 12) Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok " Dotacje celowe " otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Magnes

Załącznik do Uchwały Nr XLV/314/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy  Wielkiej z dnia 16 listopada 2009 r. Zalacznik1.xls zalączniki sesja 16 listopada 2009 UZASADNIENIE Zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu gminy zadania wieloletniego pod nazwą" Efektywna nauka drogą do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu  Gmniny Kazimierza Wielka". Po stronie dochodów w roku 2009 jest to kwota 351 483,00 zł. Dochody te przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe w kwocie 63 400,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 288 083,00 zł. Pozostałe zmiany w budzecie to niezbędne korekty.

ID: DXYLF-ECVQU-GGCPO-MSUUU-AOZSG. Podpisany.

Strona 3 / 5

Krzysztof Magnes

Załącznik do Uchwały Nr XLV/314/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy  Wielkiej z dnia 16 listopada 2009 r. Zalacznik1.xls zalączniki sesja 16 listopada 2009 UZASADNIENIE Zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu gminy zadania wieloletniego pod nazwą" Efektywna nauka drogą do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu  Gmniny Kazimierza Wielka". Po stronie dochodów w roku 2009 jest to kwota 351 483,00 zł. Dochody te przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe w kwocie 63 400,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 288 083,00 zł. Pozostałe zmiany w budzecie to niezbędne korekty.

ID: DXYLF-ECVQU-GGCPO-MSUUU-AOZSG. Podpisany.

Strona 4 / 5

zalączniki sesja 16 listopada 2009 UZASADNIENIE Zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu gminy zadania wieloletniego pod nazwą" Efektywna nauka drogą do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu  Gmniny Kazimierza Wielka". Po stronie dochodów w roku 2009 jest to kwota 351 483,00 zł. Dochody te przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe w kwocie 63 400,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 288 083,00 zł. Pozostałe zmiany w budzecie to niezbędne korekty.

ID: DXYLF-ECVQU-GGCPO-MSUUU-AOZSG. Podpisany.

Strona 5 / 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.11.154

  uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.195.2271

  uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.199.1949

  uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.289.2221

  uchwała nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.324.2417

  uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.543.4134

  informacja Starosty Włoszczowskiego z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie operatu opisowo ? kartograficznego ewidencji budynków i lokali dla 27 obrębów gminy Włoszczowa , powiat włoszczowski.

 • DZ. URZ. 2009.543.4133

  informacja Starosty Włoszczowskiego z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie operatu opisowo ? kartograficznego ewidencji budynków i lokali dla obrębów Borowiec, Cieśle, Czostków, Dąbrówka, Gruszczyn, Krasocin, Lipie, Ludynia, Nowy Dwór, Ostrów, Sułków gm. Krasocin, powiat włoszczowski

 • DZ. URZ. 2009.543.4132

  uchwała nr XXVII/170/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.543.4131

  uchwała nr LVII/431/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty

 • DZ. URZ. 2009.543.4130

  uchwała nr LVII/430/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.