Logowanie

DZ. URZ. 2010.101.739

Tytuł:

uchwała nr XLIX/349/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-03-23
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 101 pozycja: 739
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR XLIX/349/2010 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust.1, art. 184 ust. 1, pkt 7, 8,10 lit. a i b  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz  w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust.1,  ust.2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39 678 796 zł, z tego: a) dochody bieżące - 28 735 889 zł, b) dochody majatkowe - 10 942 907 zł, zgodnie z załącznikiem nr.1 § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46 343 266 zł, z tego:  a) wydatki bieżące 30 791 474 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 832 168 zł, - dotacje 1 170 000 zł, - wydatki na obsługę długu 350 000 zł, - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji b) wydatki majatkowe 15 551 792 zł, zgodnie z załącznikiem nr. 2  2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 ? 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a wydatki inwestycyjne jednoroczne).  3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 8 310 520 zł, a) wydatki bieżące 1 147 128 zł b) wydatki majątkowe 7 163 392 zł  zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 664 470 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 6 500 000 zł, 2) pożyczek w kwocie 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164 470 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 8 673 815 zł, ID: RMLSD-HBCZO-KNRUX-KAHDY-TRHRF. Podpisany. z załącznikiem nr 5. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 200 000 zł, rozchody w wysokości 2 009 345 zł, zgodnieStrona 1 / 4


3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164 470 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 8 673 815 zł, rozchody w wysokości 2 009 345 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 200 000 zł, 2) celową w wysokości 5 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe; § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami  samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy  lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 6. Ustala się dochody w kwocie 250 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie ( zbiorczo) dla: 1) zakładów budżetowych: przychody 2 980 000 zł, wydatki 2 980 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 209 000 zł, wydatki 209 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. § 8. 1. Dotacje przedmiotowe na łączną kwotę 250 000 zł określa załącznik nr 11, 2. Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 720 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 3. Dotacje celowe na łączną kwotę 446 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 13. § 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1500 000 zł; w tym: kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie???.. zł  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6 500 000 zł; w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie???.. zł  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 000 000 zł; - w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie???.. zł;

ID: RMLSD-HBCZO-KNRUX-KAHDY-TRHRF. Podpisany. § 10. 1. Określa się kwotę poręczeń udzielanych w 2010 roku do wysokości

-

Strona 2 / 4

2. Określa się kwotę pożyczek udzielanych w 2010 roku do wysokości § 11. Upoważnia się Burmistrza do:

Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie???.. zł; § 10. 1. Określa się kwotę poręczeń udzielanych w 2010 roku do wysokości 2. Określa się kwotę pożyczek udzielanych w 2010 roku do wysokości § 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł, b) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 500 000 zł, - w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości ???.


. zł, c) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 000 000 zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane  ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,  b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,  3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych,  4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu, 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie  wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek, 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011), 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Magnes

ID: RMLSD-HBCZO-KNRUX-KAHDY-TRHRF. Podpisany.

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/349/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy  Strona 3 / 4 Wielkiej z dnia 20 stycznia 2010 r. Zalacznik1.xls

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/349/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy  Wielkiej z dnia 20 stycznia 2010 r. Zalacznik1.xls załączniki budżet 2010

ID: RMLSD-HBCZO-KNRUX-KAHDY-TRHRF. Podpisany.

Strona 4 / 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.199.1949

  uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.113.1181

  uchwała nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2011.195.2271

  uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.11.154

  uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2009.447.3241

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Kazimierza Wielka, reprezentowaną przez Pana Adama Bodziocha - Burmistrza Kazimierzy Wielkiej do Porozumienia Nr 391/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Kazimierza Wielka reprezentowaną przez Pana Adama Bodziocha - Burmistrza Kazimierzy Wielkiej w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.100.738

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 marca 2010r. o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła dla Zakładów Metalowych MESKO SA z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej

 • DZ. URZ. 2010.100.737

  aneks nr 1/10 z dnia 15 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.100.736

  aneks nr 1/10 z dnia 15 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.100.735

  aneks nr 1/10 z dnia 15 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.100.734

  zarządzenie nr 5/2010 Starosty Koneckiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych na terenie Powiatu Koneckiego w 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.