Logowanie

DZ. URZ. 2010.105.699

Tytuł:

uchwała nr XLIX/738/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty skarbowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-25
Organ wydający:Rada Miasta Zakopane
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 105 pozycja: 699
Hasła:Opłata skarbowa

UCHWAŁA NR XLIX/738/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty skarbowej Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm) RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr VI/52/2007 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, zmienionej uchwałą Nr XX/235/2008 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2008 r.  w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/52/2007 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie poboru  opłaty skarbowej w drodze inkasa, wprowadza się następującą zmianę: - § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2. Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się: 2) Joannę Borzęcką, Barbarę Szczepańską- Podchalicz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul.  Chramcówki 15.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.


Przewdniczący Rady Wawrzyniec Bystrzycki  

ID: DHKKB-NUFUD-TVMDH-OHJZN-UOGAP. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.359.3044

  uchwała nr XII/157/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty skarbowej

 • DZ. URZ. 2010.623.5023

  uchwała nr LXII/1007/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2010.105.698

  uchwała nr XLIX/737/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. 2011.405.3729

  uchwała nr XIV/191/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2011

 • DZ. URZ. 2010.623.5024

  uchwała nr LXII/1008/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.105.698

  uchwała nr XLIX/737/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. 2010.105.697

  uchwała nr XLIX/735/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie : określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2010.105.696

  uchwała nr XLIV/656/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Zakopanego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 • DZ. URZ. 2010.105.695

  uchwała nr XL/247/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.

 • DZ. URZ. 2010.105.694

  uchwała nr XXXIX/239/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.