Logowanie

DZ. URZ. 2010.120.2315

Tytuł:

uchwała nr XLVI/418/10 Rady Miasta Malbork z dnia 27 maja 2010r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-29
Organ wydający:Rada Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 120 pozycja: 2315
Hasła:opłaty

UCHWAŁA NR XLVI/418/10 RADY MIASTA MALBORK z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591) z późniejszymi zmianami oraz art. 4 ust. 7 i 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459 z 2005 r. ze zmianami), Rada Miasta Malborka uchwala co następuje: § 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości: - zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę w wysokości 90% - zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę w wysokości 50% - nieruchomości rolnych w wysokości 50% 2. Wyraża się zgodę na udzielenie Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będącej użytkownikiem wieczystym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi współwłasność Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osób fizycznych ? właścicieli wyodrębnionych lokali, których współużytkownikami wieczystymi są Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa i osoby fizyczne ? właściciele wyodrębnionych lokali w wysokości 90% 3. Bonifikaty powyższe dotyczą również osób fizycznych i osób prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. 4. W przypadku gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel, od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udziela się bonifikaty przewidzianej dla celu, który w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste został określony jako podstawowy. 5. Bonifikaty nie stosuje się, gdy użytkownik wieczysty posiada zadłużenie wobec Gminy Miasta Malborka. 6. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności płatna jest jednorazowo lub może zostać rozłożona na raty. 7. Raty, o których mowa w pkt. 5 mają charakter kwartalny i płatne są maksymalnie przez okres 20 (dwudziestu) lat. 8. Rozłożona na raty, niespłacona opłata podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej 150 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP. 9. Pierwsza rata nie może być niższa niż 20% opłaty i podlega zapłacie w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o przekształceniu. 10. Wierzytelność Gminy Miasta Malborka z tytułu niespłaconej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. 11. Koszty wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także koszty sądowe związane z wpisem zabezpieczenia hipotecznego ponoszą wnioskodawcy.


Id: KFNMW-DABSY-OEFUN-SGRYU-FVEKV. Podpisany Strona 1

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malbork § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Malborka Arkadiusz Mroczkowski

Id: KFNMW-DABSY-OEFUN-SGRYU-FVEKV. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/418/10 Rady Miasta Malbork z dnia 27 maja 2010 r. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przewiduje udzielenie 90 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę oraz 50 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 05 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym. Ponadto na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, za zgodą Rady Miasta, Burmistrz może udzielić innej bonifikaty od opłaty za przekształcenie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ? art. 11a, dopuszczono możliwość udzielania ogólnych bonifikat, a nie indywidualnie. Uchwała niniejsza określa w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych. Wprowadzenie bonifikat jest wyrazem wyjścia naprzeciw oczekiwaniom społecznym użytkowników wieczystych, silnie dążącym do uzyskania prawa własności gruntu. Wejście w życie preferencyjnych zasad przekształcenia dla wszystkich użytkowników wieczystych, bez względu na ich status materialny i datę ustanowienia użytkowania wieczystego, z pewnością wpłynie na wzrost zainteresowania przekształceniem. Zwiększy się ilość wydanych decyzji, a co za tym idzie, nawet przy zastosowaniu bonifikat, możliwe jest utrzymanie dochodów z tyt. przekształcenia na obecnym poziomie. Wprowadzenie do niniejszej uchwały zapisów dotyczących bonifikat ma na celu ujednolicenie regulacji prawnych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Id: KFNMW-DABSY-OEFUN-SGRYU-FVEKV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1482

  uchwała nr XIV/92/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4556

  zarządzenie nr 241 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2802

  uchwała nr XVII/151/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31 maja 2012r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57

  uchwała nr XVI/97/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikat oraz ustalenia stawek procentowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2209

  uchwała nr XVII/366/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.120.2314

  uchwała nr XLVI/421/10 Rady Miasta Malbork z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany nazwy części ul. Zakopiańskiej oraz nadania nazwy nowej ulicy.

 • DZ. URZ. 2010.120.2313

  uchwała nr XXXI/277/2010 Rady Gminy Sadlinki z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie Uchwały Nr XXVI/149/2005 Rady Gminy Sadlinki z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego i nagród.

 • DZ. URZ. 2010.120.2312

  uchwała nr XXXIX/278/2010 Rady Gminy Malbork z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sięo uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościoraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Malbork

 • DZ. URZ. 2010.120.2311

  uchwała nr VI/288/10 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kościerzyna

 • DZ. URZ. 2010.120.2310

  uchwała nr XXXIX/578/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.