Logowanie

DZ. URZ. 2010.120.2316

Tytuł:

uchwała nr XL/365/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Miasta Łeby, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-29
Organ wydający:Rada Miejska w Łebie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 120 pozycja: 2316
Hasła:dotacje

UCHWAŁA NR XL/365/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Miasta Łeby, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm)Rada Miejska w Łebie uchwala co następuje: § 1. 1.Spółka wodna może uzyskać z budżetu Miasta Łeby pomoc finansową. 2.Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 95% kosztów realizacji zadania. 3.Pomoc finansowa udzielana jest spółkom wodnym w formie dotacji i pochodzi z budżetu Miasta Łeby. 4.Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w pkt 1 jest określana w budżecie gminy na dany rok. § 2. 1.Przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w § 1 pkt 1 następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej. 2.Wniosek, o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać: a)pełną nazwę wnioskodawcy, b)adres wnioskodawcy c)datę i numer wpisu do katastru wodnego, d)numer rachunku bankowego wnioskodawcy, e)dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, f)wielkość wnioskowanej dotacji, g)szczegółowy opis zadania, h)termin i miejsce realizacji zadania, i)harmonogram realizacji zadania, j)kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania, k)podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 3.Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 4.Do wniosku należy dołączyć: a)aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy, b)oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku, c)potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej za rok, w którym wnioskuje o udzielenie dotacji. 5.Burmistrz Miasta Łeby może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów bądź informacji. 6.W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Burmistrz Miasta Łeby wzywa wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku. 7.Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.


Id: ZBMCY-QZBYT-ZCZWP-VWAJN-WPIQZ. Podpisany Strona 1

§ 3. 1.Informacje o możliwości złożenia wniosku Burmistrz Miasta Łeby podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Łeby oraz przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskiego w Łebie. 2.W informacji, o której mowa w pkt 1 Burmistrz Miasta Łeby wskazuje: a)kwotę przeznaczoną w budżecie Miasta Łeby na pomoc finansową dla spółek wodnych na realizację zadań określonych w § 1 pkt 1 w danym roku. b)termin składania wniosków. § 4. 1.Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Burmistrz Miasta Łeby mając na względzie wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę. 2.Burmistrz Miasta Łeby pisemnie zawiadamia wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku. Wzywając jednocześnie wnioskodawców, którym udzielono dotacji do zawarcia stosownej umowy. § 5. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy określającej: 1.szczegółowy opis zadania w tym cel na jaki dotacja została przyznana, 2.termin realizacji zadania, 3.wysokość dotacji, 4.termin i formę przekazania dotacji, 5.termin wykorzystania dotacji, 6.obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków, 7.tryb kontroli wykonywania zadania, 8.termin i sposób rozliczenia dotacji, 9.termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 14 dni od daty zakończenia zadania. § 6. 1.Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania. 2.Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania. 3.Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 2 powinno zawierać: a.pełną nazwę spółki wodnej, b.adres, c.datę i numer wpisu do katastru wodnego, d.dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, e.wielkość rozliczanej dotacji, f.szczegółowy opis zrealizowanego zadania, g.termin i miejsce realizacji zadania, h.harmonogram zrealizowanego zadania, i.zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł ich finansowania, j.podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 4.Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 5.Do sprawozdania należy dołączyć: a.uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji, b.uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu rodzaj wykonanych zadań wymagane było sporządzenie protokołu.

Id: ZBMCY-QZBYT-ZCZWP-VWAJN-WPIQZ. Podpisany Strona 2

§ 7. 1.Burmistrz Miasta Łeby lub osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli w trakcie realizacji zadania. 2.Spółka wodna jest zobowiązana do udostępnienia na każde wezwanie osób, o których mowa w pkt 1 wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania. 3.Zakres kontroli może obejmować: a.sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania dotacji, b.sprawdzenie zgodności wykonywanych zadań z umową, c.sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania, d.sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. 3.Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 4.Protokół podpisywany jest przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu kontrolowanego oraz przez osoby przeprowadzające kontrolę. 5.Do protokołu służy prawo wniesienia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu. Wyjaśnienia wnosi się do Burmistrza Miasta Łeby. 6.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie ustaleń zwartych w protokole kontroli oraz po przeanalizowaniu ewentualnych wyjaśnień do protokołu Burmistrz Miasta Łeby ma prawo: a.wezwać spółkę do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, b.wstrzymać przekazywanie dotacji, c.rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, d.żądać zwrotu dotacji. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie Jan Kużel

Id: ZBMCY-QZBYT-ZCZWP-VWAJN-WPIQZ. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie W celu poprawy jakości oczyszczania ścieków na terenie miasta Łeby istnieje mozliwość udzielenia dotacji na prace remontowe oczyszczalnie ścieków przez Samorząd Gminy. Podstawą udzielenia dotacji jest art.164 ust.5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019 ze zm.). Niniejsza uchwała określa procedurę wnioskowania o udzielenie dotacji, tryb jej przyznawania jak również zasady sporządzania umowy, przekazywania i rozliczania środków finansowych oraz kontroli ich wykorzystania. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/365/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 lipca 2010 r. Zalacznik1.pdf Wniosek o udzielenie pomocy finansowej Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/365/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 lipca 2010 r. Zalacznik2.pdf Sprawozdanie z realizacji zadnia

Id: ZBMCY-QZBYT-ZCZWP-VWAJN-WPIQZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5375

  uchwała nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Tłuszcz, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4507

  uchwała nr 65/X/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Grodziskiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. 2011.266.2150

  uchwała nr VI/26/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Limanowa spółkom wodnym - podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4579

  uchwała nr XI/55/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Błonie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.285.4585

  uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Kamieniec z dnia 15 września 2011r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kamieniec spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

zamów dokument

Porady prawne

 • Przedawnienie roszczeń o dotację

  Jako stowarzyszenie otrzymaliśmy niepełną dotację od gminy za 2003 rok. Po jakim czasie takie roszczenie ulega przedawnieniu?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

  Zakład nasz jest zakładem budżetowym gminy, mamy zaległości w opłatach za dostawę mediów do mieszkań komunalnych i mieszkaniowych. Dostawca mediów grozi pozwem sądowym. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.120.2315

  uchwała nr XLVI/418/10 Rady Miasta Malbork z dnia 27 maja 2010r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • DZ. URZ. 2010.120.2314

  uchwała nr XLVI/421/10 Rady Miasta Malbork z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany nazwy części ul. Zakopiańskiej oraz nadania nazwy nowej ulicy.

 • DZ. URZ. 2010.120.2313

  uchwała nr XXXI/277/2010 Rady Gminy Sadlinki z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie Uchwały Nr XXVI/149/2005 Rady Gminy Sadlinki z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego i nagród.

 • DZ. URZ. 2010.120.2312

  uchwała nr XXXIX/278/2010 Rady Gminy Malbork z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sięo uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościoraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Malbork

 • DZ. URZ. 2010.120.2311

  uchwała nr VI/288/10 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kościerzyna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.