Logowanie

DZ. URZ. 2010.120.2318

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/358/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie podziału miasta i gminy Pelplin na okręgi wyborcze.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-29
Organ wydający:Rada Miejska w Pelplinie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 120 pozycja: 2318
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR XXXVII/358/10 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie podziału miasta i gminy Pelplin na okręgi wyborcze. Na postawie art. 89, art. 90 i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 (ze zmianami) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuję: § 1. Dokonuje się podziału miasta i gminy Pelplin na stałe okręgi wyborcze ustalając ich numery, granice oraz liczbę wybieranych radnych jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XLII/422/06 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 czerwca 2006 roku. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. § 4. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Kaszowicz

Id: DGXAY-ISQKW-HFKWY-SCULT-NLJSX. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Rada Miejska w Pelplinie uchwałą Nr XLII/422/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. dokonała podziału miasta i gminy Pelplin na okręgi wyborcze oraz ustaliła liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Podział na okręgi wyborcze jest stały. Dokonanie zmiany granic okręgów wyborczych jest dopuszczalne wyłącznie w wypadku, gdy w wynika to ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic sołectw, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Przeprowadzona przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku w oparciu o kwartalne dane rejestru wyborców analiza liczby mieszkańców oraz dokonanego Uchwałą nr XLII/422/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. podziału na stałe okręgi wyborcze wykazała, iż w mieście i gminie Pelplin podział ten nie spełnia obecnych wymogów ustawowych w zakresie liczby radnych wybieranych w okręgach. Podstawowym kryterium stosowanym przy podziale na okręgi wyborcze jest norma przedstawicielstwa, wynikająca z podzielenia liczby mieszkańców miasta i gminy Pelplin przez ustaloną Zarządzeniem Nr 56/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 marca 2010 r. liczbę radnych. Na terenie Gminy Pelplin wymogów liczby przedstawicielskiej nie spełniał okręg wyborczy Nr 7, w którym liczba mandatów powinna wynosić 2, a nie jak ustalono wcześniej 1. W związku z powyższym przedstawiony projekt uchwały podziału miasta i gminy Pelplin dotyczy w szczególności: 1. likwidacji dotychczasowego okręgu nr 5 obejmującego granicą okręgu sołectwa : Małe Walichnowy i Międzyłęż, dla którego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. liczba mieszkańców wynosiła - 717 ? liczba mandatów - 0.645; 2. utworzenia okręgu nr 5 obejmującego granicą okręgu sołectwa : Małe Walichnowy, Międzyłęż i Wielki Garc, dla którego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. liczba mieszkańców wynosiła - 1006 ? liczba mandatów ? 0,90; 3. likwidacji dotychczasowego okręgu nr 6 obejmującego granicą okręgu sołectwa: Gręblin i Wielki Garc, dla którego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. liczba mieszkańców wynosiła ? 940, liczba mandatów 0,8455; 4. utworzenie okręgu nr 6 obejmującego granicą okręgu sołectwa: Gręblin i Rudno, dla którego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. liczba mieszkańców wynosiła ? 1584, liczba mandatów 1,42; 5. likwidacji dotychczasowego okręgu wyborczego nr 7 obejmującego granicą okręgu sołectwa: Lignowy Szlacheckie i Rudno, dla którego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. liczba mieszkańców wynosiła ? 1690, liczba mandatów 1,5203; 6. utworzenie okręgu nr 7 obejmującego granicą okręgu sołectwa: Lignowy Szlacheckie i Pomyje, dla którego wg. stanu na 31 grudnia 2009 r. liczba mieszkańców wynosiła ? 1074, liczba mandatów 0,966: 7. dokonanie zmiany granicy okręgu nr 11, który dotychczas obejmował sołectwa: Janiszewko, Pomyje, Rożental na granicę okręgu obejmującą sołectwa: Janiszewko, Rożental, dla którego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. liczba mieszkańców wynosiła ? 1338, liczba mandatów ? 1,20.wyborczych. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Id: DGXAY-ISQKW-HFKWY-SCULT-NLJSX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2729

  uchwała nr LXXI/987/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalenia granic tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5642

  uchwała nr XXIII/172/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaźdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5877

  uchwała nr XV/29/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Jedlińsk na okręgi wyborcze.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.120.2317

  uchwała nr 45/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2010.120.2316

  uchwała nr XL/365/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Miasta Łeby, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

 • DZ. URZ. 2010.120.2315

  uchwała nr XLVI/418/10 Rady Miasta Malbork z dnia 27 maja 2010r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • DZ. URZ. 2010.120.2314

  uchwała nr XLVI/421/10 Rady Miasta Malbork z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany nazwy części ul. Zakopiańskiej oraz nadania nazwy nowej ulicy.

 • DZ. URZ. 2010.120.2313

  uchwała nr XXXI/277/2010 Rady Gminy Sadlinki z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie Uchwały Nr XXVI/149/2005 Rady Gminy Sadlinki z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego i nagród.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.