Logowanie

DZ. URZ. 2010.120.2319

Tytuł:

uchwała nr LIII/448/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie podziału miasta Redy na okręgi wyborcze.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-29
Organ wydający:Rada Miejska w Redzie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 120 pozycja: 2319
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR LIII/448/2010 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału miasta Redy na okręgi wyborcze. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału miasta Redy na stałe okręgi wyborcze ustalając ich numery , granice oraz liczbę wybieranych radnych jak w załączniku do uchwały. § 2. 1. Traci moc uchwała Nr XLIII/413/2002 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Redzie. 2. Traci moc uchwała Nr LII/444/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie podziału miasta Redy na okręgi wyborcze. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty § 4. Uchwałę niezwłocznie Wyborczemu w Gdańsku. przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój

Id: QFMZK-SIPCD-OXAIB-ARHOS-QLUWU. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do uchwały Nr LIII/448/2010 . Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału miasta Redy na okręgi wyborcze. Wojewoda Pomorski Zarządzeniem Nr 56/10 z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach 2010 roku do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów orasz rad gmin na obszarze Województwa Pomorskiego, ustalił liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Redzie na 15. Przedstawiony projekt podziału miasta na okręgi wyborcze w liczbie 15 został opracowany zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 89-92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.). W każdym okręgu wybierany jest 1 radny. Przy tworzeniu okręgów wyborczych stasuje się jednolita normę przedstawicielstwa wynikająca z podzielenia liczby mieszkańców gminy przez ustaloną dla danej rady liczbę wybieranych radnych. W obecnym przedstawionym podziale miasta na okręgi wyborcze nie naruszono reguły mówiącej, że o ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców, stanowiąca jednokrotność co wynika z podziału miasta Redy na 15 okręgów wyborczych. Tracą moc uchwały: Nr XLIII/413/2002 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 czerwca 2002 roku i uchwała Nr LII/444/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010 roku, które to nie spełniały reguły dotyczącej jednokrotności normy przedstawicielstwa tj. ustalenia liczby mandatów w okręgu.

Id: QFMZK-SIPCD-OXAIB-ARHOS-QLUWU. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr LIII/448/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 sierpnia 2010 r. Tytuł

Numer okręgu 1 2

Granice okręgu Gniewowska od nr 11 do końca, M. Buczka zabudowa jednorodzinna od nr 1 do nr 23 i nr 30, Jara, Krótka, Leśna, Objazdowa, Piaskowa, Podgórna, Słoneczna, Spacerowa, Zbychowska, Żwirowa Buczka bloki od nr 25 do nr 29 i od nr 31 do nr 39, E.Orzeszkowej G. Bacewicz, F. Chopina, Jaśminowa, M. Karłowicza, Konwaliowa, Krokusowa, Kwiatowa, W. Lutosławskiego, Łososiowa, Łopianowa,12-go Marca, Cz. Miłosza, S. Moniuszki, Miętowa, F. Nowowiejskiego, Ogrodników, Owocowa, M. Ogińskiego, Polna, Przemysłowa, Różana, Rzeczna, Rumiankowa, Spółdzielcza, Szafranowa, A.Świerzyńskiego, Torowa, Usługowa, Warzywnicza, Wejherowska, H. Wieniawskiego, Wiklinowa, Zbożowa, Zielna Długa od nr 58 do końca, Górna, Graniczna, Kościelna, Korzenna, Al.Lipowa numery nieparzyste od nr 1 do nr 19, oraz wszystkie numery od 26 do końca, Miodowa, Okrężna, Podleśna, Pogodna, Prosta, Rekowska, Sosnowa, Zacisze, Tęczowa Biwakowa, Bukowa, Chmielna, Cisowa, Długa od nr 1 do nr 57, Drużynowa, Gawędy, Harcerska, Jęczmienna, Jesionowa, Letnia, Al.Lipowa numery parzyste od nr 2 do nr 24, Łubinowa, Modrzewiowa, Owsiana, Pucka od nr 9 do końca, Pszenna,Rajdowa, Skautów, Wczasowa, Widokowa, Wiejska, Wierzbowa, Wodniaków, Zuchów, Żytnia Brzozowa numery parzyste od nr 2 do nr 28, Kazimierska, Morelowa, Olchowa, Topolowa, Torfowa, Wiśniowa od nr 1 do nr 5, Wrzosowa Akacjowa, Brzozowa numery nieparzyste od nr 1 do nr 29 oraz wszystkie numery od 30 do końca, Dębowa, Gajowa, Jodłowa, Kasztanowa Klonowa, Nowa, Parkowa, Płk.Stanisława Dąbka, Poprzeczna, Świerkowa, Wiśniowa od nr 6 do końca, J. Wybickiego Bociania, Bursztynowa, Głogowa, Jantarowa, Krucza, Łąkowa bloki nr 29, 29A, 32,34 bloki od nr 41-70, Mostowa, Nasienna, Olimpijska, Rolnicza, Słowikowa, Sportowa, Tenisowa, Wodociągowa, Źródlana, Żurawia Łąkowa bloki nr 15,17,19,21,23,25,26,28,30,3l,33,37,39, C.K. Norwida, Spokojna bloki nr 20,22,23,24,26, bloki od nr 28 do nr 37, nr 39, nr 41, Cicha Cechowa, Drogowców, Gdańska, Gniewowska od nr 1 do nr 8, Ogrodowa, Pucka od nr 1 do nr 8, Rzemieślnicza, Jana III Sobieskiego H.Derdowskiego, Aleja Jana Pawła II, Łąkowa zabudowa jednorodzinna od nr 1 do nr 14,16,18 i blok nr 22, 1 Maja, Spokojna zabudowa jednorodzinna od nr 1 do nr 17, nr 21,38,40, 40A, od nr 42 do końca, bloki nr 25, 27 A.Asnyka, A.Mickiewicza, J.Brzechwy, F.Ceynowy, Ks. Józefa Poniatowskiego, B.Prusa, M.Reja, Szkolna, A.Zawadzkiego, F.Fenikowskiego, Św.Wojciecha Młyńska, Obwodowa, Osadnicza

Liczba wybieranych radnych 1 1

3

1

4

1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Id: QFMZK-SIPCD-OXAIB-ARHOS-QLUWU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2729

  uchwała nr LXXI/987/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalenia granic tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5642

  uchwała nr XXIII/172/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaźdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5877

  uchwała nr XV/29/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Jedlińsk na okręgi wyborcze.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.120.2318

  uchwała nr XXXVII/358/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie podziału miasta i gminy Pelplin na okręgi wyborcze.

 • DZ. URZ. 2010.120.2317

  uchwała nr 45/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2010.120.2316

  uchwała nr XL/365/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Miasta Łeby, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

 • DZ. URZ. 2010.120.2315

  uchwała nr XLVI/418/10 Rady Miasta Malbork z dnia 27 maja 2010r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • DZ. URZ. 2010.120.2314

  uchwała nr XLVI/421/10 Rady Miasta Malbork z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany nazwy części ul. Zakopiańskiej oraz nadania nazwy nowej ulicy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.