Logowanie

DZ. URZ. 2010.121.2325

Tytuł:

uchwała nr XLIX/445/10 Rady Miasta Malbork z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/09 Rady Miasta Malborka dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Malborka, w strefie płatnego parkowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-01
Organ wydający:Rada Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 121 pozycja: 2325
Hasła:parkowanie

UCHWAŁA NR XLIX/445/10 RADY MIASTA MALBORK z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/09 Rady Miasta Malborka dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Malborka, w strefie płatnego parkowania. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 13b ust.3, 4,i 5 , art. 13f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 19 poz.115 z późniejszymi zmianami), a także art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 Nr 68, poz.449 ze zm.) Rada Miasta Malborka uchwala co następuje: § 1. Zmienia się treść uchwały Nr XXXVII/338/09 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2009 roku dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Malborka, w strefie płatnego parkowania, w sposób następujący: 1) 1. w § 1 pkt 2 tiret 4 (- ul. Dworcowa, zał. nr 3) nadaje się brzmienie - parking przy ul. Wareckiej dz. nr 169/35 zał. nr 3 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Strefa Płatnego postoju funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00; § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Malborku § 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Województwa Pomorskiego


Przewodniczący Rady Miasta Malborka Arkadiusz Mroczkowski

Id: SYLYB-PCBLQ-XSBRA-PECAU-OERTO. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/445/10 Rady Miasta Malbork z dnia 3 sierpnia 2010 r. W Malborku występują obszary o poważnym niedoborze miejsc postojowych. Deficyt miejsc postojowych jest szczególnie dotkliwy w obszarze śródmiejskim. Powszechnym sposobem łagodzenia w/w problemu i zwiększenia zmotoryzowanym możliwości dostępu do zlokalizowanych tam obiektów jest pobudzanie rotacji samochodów na istniejących miejscach postojowych poprzez pobieranie opłat za parkowanie. Odpłatnością za parkowanie muszą być objęte przede wszystkim obszary gdzie występuje najbardziej intensywne ciążenie ruchu kołowego przy jednoczesnym deficycie miejsc postojowych. Rodzi to konieczność pilnego podjęcia uchwały celem zwiększenia rotacji pojazdów na obszarach charakteryzujących się deficytem miejsc postojowych. Mając na względzie powyższe przedstawiam Wysokiej Radzie projekt nowej uchwały.

Burmistrz Miasta Malborka Andrzej Rychłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/445/10 Rady Miasta Malbork z dnia 3 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.JPG Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/445/10 Rady Miasta Malborka z dnia 3 sierpnia 2010r.

Id: SYLYB-PCBLQ-XSBRA-PECAU-OERTO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2649

  uchwała nr XXI/230/12 Rady Miasta Malbork z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/09 Rady Miasta Malborka dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Malborka, w strefie płatnego parkowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.29.652

  uchwała nr XLIV/271/10 Rady Miasta Dynów z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.220

  uchwała nr V/34/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1794

  uchwała nr LXX/1178/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.58.1198

  uchwała nr LXII/1099/10 Rady Miasta Krosna z dnia 25 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.121.2324

  uchwała nr LXI/474/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r .

 • DZ. URZ. 2010.120.2323

  uchwała nr 1166/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.120.2322

  uchwala nr 1225/L/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.120.2321

  uchwała nr XLVII/336/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Starogardzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

 • DZ. URZ. 2010.120.2320

  uchwała nr LIII/449/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie podziału miasta Redy na stałe obwody głosowania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.