Logowanie

DZ. URZ. 2010.132.989

Tytuł:

uchwała nr L/356/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-04-20
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 132 pozycja: 989
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR L/356/2010 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 22 lutego 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust.1, art. 184 ust. 1, pkt 7, 8,10 lit. a i b  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz  w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust.1,  ust.2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XLIX/349/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 stycznia 2010 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ? 2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 760 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.?  2. Zwiększa się dochody budżetu gminy ? o kwotę 890 900 zł, w tym?  a) dział 600 ? transport i łączność o kwotę 890 900 zł, rozdział 60016 ? drogi publiczne gminne, § 6330 ? dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  własnych gmin, 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 265 000 zł, w tym?  a) dział 600 ? transport i łączność o kwotę 915 000 zł, rozdział 60016 ? drogi publiczne gminne, § 6339- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  własnych gmin, b) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 350 000 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6298 ? środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy ? o kwotę 244 700 zł, w tym?  a) dział 010 ? rolnictwo i łowiectwo o kwotę 200 900 zł, rozdział 01010 ? infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 ? wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, b) dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 40 000 zł, rozdział 92109 ? Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480 -Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, c) dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3 800 zł, rozdział 92195 ? Pozostała działalność, § 2900 ? wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, 5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 618 800 zł, w tym?  a) dział 750- administracja publiczna o kwotę 40 000 zł, rozdział 75075 ? promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 ? zakup usług pozostałych, b) dział 900 ? gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 800 zł, rozdział 90095 ? pozostała działalność, ID: CJOYN-DMUXO-MKXJX-RBZFY-VXKFW. Podpisany. Strona 1 / 3 § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin  lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, c) dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 575 000 zł,


§ 4300 ? zakup usług pozostałych, b) dział 900 ? gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 800 zł, rozdział 90095 ? pozostała działalność, § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin  lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, c) dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 575 000 zł, rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,  § 6058? wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 350 000 zł, § 6059? wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 225 000 zł, 6. Załącznik ?Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 7. Załącznik ?Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 8. Załącznik ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych odrębnymi ustawami? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 9. Załącznik ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 10. Załącznik ?Dotacje podmiotowe w 2010 r.? otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej  uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Magnes

UZASADNIENIE Proponowane zmiany w uchwale budżetowej dotyczą: - uszczegółowienia inwestycji pod nazwą ? Budowa sieci kanalizacyjnej Odonów + Donosy Etap III? poprzez rozpisanie tego zadania na trzy odrębne zadania inwestycyjne, - urealnienia dochodów z budżetu państwa dla zadania realizowanego z Narodowego Funduszu Przebudowy  Dróg Lokalnych ?Przebudowa dróg gminnych??, - przeniesienia na 2011 rok terminu zakończenia zadania ?Budowa wiejskiego centrum rekreacyjno ? kulturalnego w Plechowie, - zabezpieczenie środków dla Kazimierskiego Domu Kultury ( dotacja podmiotowa) na organizację Dni Kazimierzy Wielkiej, - zabezpieczenie we właściwej klasyfikacji budżetowej składek do związku ? Cenoma?. Proponowane zmiany wymagają aktualizacji załączników do uchwały budżetowej.

Załącznik do Uchwały Nr L/356/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy  Wielkiej z dnia 22 lutego 2010 r. Zalacznik1.xls

ID: CJOYN-DMUXO-MKXJX-RBZFY-VXKFW. Podpisany. Strona 2 / 3

Załączniki zmiany w budzecie 22 luty 2010

Krzysztof Magnes

UZASADNIENIE Proponowane zmiany w uchwale budżetowej dotyczą: - uszczegółowienia inwestycji pod nazwą ? Budowa sieci kanalizacyjnej Odonów + Donosy Etap III? poprzez rozpisanie tego zadania na trzy odrębne zadania inwestycyjne, - urealnienia dochodów z budżetu państwa dla zadania realizowanego z Narodowego Funduszu Przebudowy  Dróg Lokalnych ?Przebudowa dróg gminnych??, - przeniesienia na 2011 rok terminu zakończenia zadania ?Budowa wiejskiego centrum rekreacyjno ? kulturalnego w Plechowie, - zabezpieczenie środków dla Kazimierskiego Domu Kultury ( dotacja podmiotowa) na organizację Dni Kazimierzy Wielkiej, - zabezpieczenie we właściwej klasyfikacji budżetowej składek do związku ? Cenoma?. Proponowane zmiany wymagają aktualizacji załączników do uchwały budżetowej.

Załącznik do Uchwały Nr L/356/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy  Wielkiej z dnia 22 lutego 2010 r. Zalacznik1.xls Załączniki zmiany w budzecie 22 luty 2010

ID: CJOYN-DMUXO-MKXJX-RBZFY-VXKFW. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.11.154

  uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.195.2271

  uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.199.1949

  uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.146.1351

  uchwała nr XXXV/239/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.289.2221

  uchwała nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.131.988

  sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji ?Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego? za 2009 rok.

 • DZ. URZ. 2010.131.987

  porozumienie z dnia 3 lutego 2010r. pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez : Zenona Janusa ? Starostę Kieleckiego Bogdana Gieradę ? Członka Zarządu a Gminą Raków reprezentowaną przez : Alinę Siwonia - Wójta Gminy.

 • DZ. URZ. 2010.131.986

  uchwała nr XLII/330/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ? 2009.

 • DZ. URZ. 2010.131.985

  uchwała nr XLII/329/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

 • DZ. URZ. 2010.131.984

  uchwała nr XLI/317/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?osiedle Reja II? na obszarze miasta Włoszczowy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.