Logowanie

DZ. URZ. 2010.134.838

Tytuł:

uchwała nr LI/807/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010 Nr XLVIII/730/2009 Rady Miasta Zakopane z 29 grudnia 2009 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Miasta Zakopane
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 134 pozycja: 838
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR LI/807/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010 Nr XLVIII/730/2009 Rady Miasta Zakopane z 29 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art 211, art 212, art 239, art 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art 184 ust 1 pkt 7 i ust  4 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Miasta Zakopaneuchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010 Nr XLVIII/730/2009 Rady Miasta Zakopane z 29 grudnia 2009 roku, polegające na: 1. W podstawie prawnej skreśla się art 24 ust. 11, art. 165, art. 188 ust 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30  czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) a w to miejsce dodaje się art 211,art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.  121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 184 ust. 1 pkt 7 i pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.  2104 z późn. zm.). 2. Dotychczasową treść Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010 wraz z załącznikami zastępuje się  nową treścią o następującym brzmieniu: ? § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 81 100 000 zł w tym:    1) dochody bieżące: 79 100 000 zł;   2) dochody majątkowe: 2 000 000 zł; - jak w załączniku nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 126 337 500 zł, - jak w załączniku nr 2.   2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 76 203 100 zł, w tym:    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ? 56 054 960 zł, z czego:    a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29 691 188 zł;   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ? 26 363 772 zł;   2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ? 11 202 240 zł;   3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 7 445 900 zł;   4) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 500 000 zł;


ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

- jak w załączniku nr 2.1.

Strona 1 / 41

  3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 50 134 400 zł, w tym: 

  3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 7 445 900 zł;   4) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 500 000 zł; - jak w załączniku nr 2.1.   3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 50 134 400 zł, w tym:  - zakupy inwestycyjne ? 1 408 500 zł

- inwestycje - 48 725 900 zł

- jak w załączniku nr 2.2. § 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 45 237  500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.    2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 46 300 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 062 500 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 3.   3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:   1) kredytów zaciąganych w roku 2010 do kwoty 46 300 000 zł, z czego?    a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 45 237 500 zł    b) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 062  500 zł.   4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.  § 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 700 000 zł.   2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 519 352 zł; - z czego:   1) rezerwę na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym ? 30 000 zł;   2) rezerwę na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli ? 489 352 zł. § 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:   1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 6;   2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4;   3) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi  jednostkami samorządu terytorialnego ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany. - zgodnie z załącznikiem nr 5.

Strona 2 / 41

  3) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi  jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5. § 6. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010  - zgodnie z załącznikiem nr 8. § 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych - jak załącznik nr 9.   2. Z budżetu udziela siędotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakopiańskie Centrum Edukacji w kwocie 327 240 zł na dopłaty do kosztów administrowania obiektami oświatowymi ? jak w załączniku nr 7.   3. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie  finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu. § 8. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:   1) dla Miejskiej Galerii Sztuki - 854 000;   2) dla Biura Promocji Zakopanego - 1 900 000?    3) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 722 000. § 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane:   1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:    a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku  zmniejszenia innych wydatków bieżących;   b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz  zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących;   c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym  zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze  stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;   d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych;   e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem;   2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień  w planie wydatków bieżących:   a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków?    b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. § 10. 1. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do: Strona 3 / 41   1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 000 000 zł;


ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

  a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków?    b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. § 10. 1. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do:   1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 000 000 zł;   2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Zakopane i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 2 000 000 zł.   2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza Miasta Zakopane nie przekroczy kwoty z ust.1.  § 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. - jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.  § 13. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta Zakopane Prognozę Kwoty Długu Miasta Zakopane na lata 2009-2020 jak załącznik nr 10. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Wawrzyniec Bystrzycki   ? Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/807/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010 Dział Rozdział Treść Plan dochodów  2010 4 000 4 000 4 000 4 000 7 720 000

Strona 4 / 41

630       700    

 

Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki       70004   Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody bieżące

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

2 800 000 2 800 000

? Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/807/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010 Dział Rozdział Treść Plan dochodów  2010 4 000 4 000 4 000 4 000 7 720 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 4 920 000 2 920 000 970 000 1 950 000 2 000 000 2 000 000 570 998 220 998 220 998

630       700                   750              

 

Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki       70004     70005             Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody bieżące - Dochody z najmu i dzierżawy Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Dochody bieżące - Dochody z najmu i dzierżaw - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste Dochody majątkowe - Sprzedaż mienia komunalnego Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie   Dochody bieżące, w tym:

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu  2 000 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75023 Urzędy Gmin (miast)   Dochody bieżące - Odsetki 218 998 350 000 350 000 350 000

751      

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  4 690 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   Dochody bieżące bież. z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Obrona narodowa 4 690 4 690 4 690 Strona 5 / 41 300

  2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany. 752  

    752       754          

 

Dochody bieżące

4 690 4 690 300 300 300 300 100 500 500 500 500 100 000 100 000 100 000 54 246 741 360 000 360 000 360 000 15 854 800 15 854 800 15 500 000 47 000 114 000 500 67 000 126 300 15 250 395

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne   Dochody bieżące

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


75414 Obrona cywilna   Dochody bieżące

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75416 Straż Miejska   Dochody bieżące - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

756      

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   Dochody bieżące - Wpływy z karty podatkowej

   

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   Dochody bieżące: - Podatek od nieruchomości - Podatek leśny - Podatek od środków transportowych - Podatek od czynności cywilnoprawnych - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

 

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,  podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób  fizycznych   Dochody bieżące - Podatek od nieruchomości - Podatek rolny - Podatek leśny - Podatek od środków transportowych

 

15 250 395 6 697 095 39 000 18 500 390 000 1 450 000 / 41 Strona 6 9 000 90 000

- Podatek od spadków i darowizn ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany. - Opłata od posiadania psów - Opłata targowa

- Podatek od środków transportowych - Podatek od spadków i darowizn - Opłata od posiadania psów - Opłata targowa - Opłata miejscowa - Podatek od czynności cywilno-prawnych - Zaległości z podatków zniesionych - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Opłata skarbowa    

390 000 1 450 000 9 000 90 000 2 900 000 3 000 000 800 56 000 600 000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 2 950 000 podstawie ustaw   Dochody bieżące - Wpływy z opłaty skarbowej - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Wpływy z różnych opłat 2 950 000 400 000 1 500 000 1 050 000 19 831 546 19 831 546 19 031 546 800 000 10 716 445 10 716 445 10 716 445 10 716 445 1 492 700 700 700 300 400 960 000 960 000 960 000 532 000 532 000 532 000 6 192 626 5 449 900

Strona 7 / 41

   

75621 Udziały gmin w pod. stanowiących dochody budżetowe państwa   Dochody bieżące - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

758    

 

Różne rozliczenia

75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   Dochody bieżące - Subwencja ogólna

801    

 

Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe   Dochody bieżące - Wpływy z różnych dochodów - Wpływy z różnych opłat

         

80104 Przedszkola   Dochody bieżące

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 80148 Stołówki szkolne   Dochody bieżące - Wpływy z usług

852      

 

Pomoc społeczna

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   Dochody bieżące

5 449 900 5 449 900

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji 

852        

 

Pomoc społeczna

6 192 626 5 449 900 5 449 900 5 449 900 61 600

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   Dochody bieżące

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej   Dochody bieżące

                           

61 600 49 400 12 200 28 700 28 700 28 700 423 700 423 700 423 700 176 726 176 726 176 726 52 000 52 000 52 000 35 000 10 000 10 000 10 000 25 000 25 000 25 000 16 000 16 000 16 000 16 000 8 / 41 Strona 81 100 000  

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   Dochody bieżące

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85216 Zasiłki stałe   Dochody bieżące

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej   Dochody bieżące

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   Dochody bieżące - Sprzedaż usług

900      

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   Dochody bieżące - Sprzedaż usług

   

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   Dochody bieżące - Opłata produktowa

926    

 

Kultura fizyczna i sport

92601 Obiekty sportowe   Dochody bieżące - Sprzedaż usług Ogółem: w tym:

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

 

 

 

 

Dochody bieżące - Sprzedaż usług

16 000 16 000 81 100 000   79 100 000 7 325 114 10 716 445 61 058 441 2 000 000 2 000 000

 

 

Ogółem: w tym: Dochody bieżące, z tego: - dotacje - subwencja ogólna-część oświatowa - pozostałe dochody Dochody majątkowe, z tego: - dochody ze sprzedaży mienia

Przewodniczący Rady Wawrzyniec Bystrzycki   Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/807/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010 Dział Rozdz. Treść Plan wydatków  2010 010     600               630     700   Rolnictwo i łowiectwo 1 000 1 000 1 000 41 178 400 2 600 000 2 600 000 38 038 400 2 588 400 35 450 000 540 000 540 000 7 000 7 000 7 000 7 801 100

Strona 9 / 41

01030 Izby rolnicze, w tym     a) wydatki bieżące Transport i łączność

60013 Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:   b) wydatki majątkowe

60016 Drogi publiczne gminne     a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

60095 Pozostała działalność, w tym:     a) wydatki bieżące Turystyka

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:     a) wydatki bieżące Gospodarka mieszkaniowa

  Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/807/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010 Dział Rozdz. Treść Plan wydatków  2010 010     600               630     700             710     750             Rolnictwo i łowiectwo 1 000 1 000 1 000 41 178 400 2 600 000 2 600 000 38 038 400 2 588 400 35 450 000 540 000 540 000 7 000 7 000 7 000 7 801 100 5 702 400 2 422 400 3 280 000 2 098 700 1 568 700 530 000 1 142 000 1 142 000 1 142 000 13 382 498 218 998 218 998 345 000

Strona 10 / 41

01030 Izby rolnicze, w tym     a) wydatki bieżące Transport i łączność

60013 Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:   b) wydatki majątkowe

60016 Drogi publiczne gminne     a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

60095 Pozostała działalność, w tym:     a) wydatki bieżące Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:     a) wydatki bieżące Gospodarka mieszkaniowa

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:     a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami, w tym:       a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:     a) wydatki bieżące Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie, w tym:   a) wydatki bieżące

75022 Rady gmin (miast i miast na prawa ch powiatu), w tym:   a) wydatki bieżące

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

345 000 12 670 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawa ch powiatu), w tym:

                    751     752     754                   756       757     758        

 

a) wydatki bieżące

218 998 345 000 345 000 12 670 000 11 910 000 760 000 125 500 125 500 23 000 23 000 4 690 4 690 4 690 300 300 300 1 577 000 64 000 64 000 8 000 8 000 1 500 000 1 165 000 335 000 5 000 5 000 120 000 120 000 120 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 239 352 1 219 352 1 219 352 20 000 20 000

Strona 11 / 41

75022 Rady gmin (miast i miast na prawa ch powiatu), w tym:   a) wydatki bieżące

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawa ch powiatu), w tym:     a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

75075 Promocja jedn. samorządu terytorialnego, w tym:   a) wydatki bieżące

75095 Pozostała działalność, w tym:     a) wydatki bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz  sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:     a) wydatki bieżące Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne, w tym:     a) wydatki bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym:   a) wydatki bieżące

75414 Obrona cywilna, w tym:   a) wydatki bieżące

75416 Straż Miejska, w tym:     a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

75421 Zarządzanie kryzysowe, w tym:   a) wydatki bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:     a) wydatki bieżące Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:     a) wydatki bieżące Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym:   a) wydatki bieżące

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

75860 Euroregiony, w tym:   a) wydatki bieżące

        801                                         851                 852          

75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym:   a) wydatki bieżące

1 219 352 1 219 352 20 000 20 000 27 941 500 13 492 000 11 546 100 1 945 900 343 800 343 800 5 872 000 5 372 000 500 000 6 239 400 5 749 400 490 000 278 600 278 600 79 000 79 000 1 487 000 1 474 500 12 500 149 700 149 700 1 670 000 170 000 170 000 140 000 135 000 5 000 1 360 000 1 110 000 250 000 10 562 260 530 000 530 000

Strona 12 383 000 / 41

75860 Euroregiony, w tym:     a) wydatki bieżące Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe, w tym:     a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:   a) wydatki bieżące

80104 Przedszkola, w tym:     a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

80110 Gimnazja, w tym:     a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

80113 Dowożenie uczniów do szkół, w tym:   a) wydatki bieżące

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:   a) wydatki bieżące

80148 Stołówki szkolne, w tym:     a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

80195 Pozostała działalność, w tym:     a) wydatki bieżące Ochrona zdrowia

85149 Programy polityki zdrowotnej, w tym:   a) wydatki bieżące

85153 Zwalczanie narkomanii, w tym:     a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:       a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Pomoc Społeczna

85202 Domy pomocy społecznej, w tym:   a) wydatki bieżące

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

85203 Ośrodki wsparcia, w tym:   a) wydatki bieżące

383 000 5 449 900

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

             

85202 Domy pomocy społecznej, w tym:   a) wydatki bieżące

530 000 530 000 383 000 383 000 5 449 900 5 449 900

85203 Ośrodki wsparcia, w tym:   a) wydatki bieżące

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:   a) wydatki bieżące

85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 61 600 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:   a) wydatki bieżące 61 600 312 600 312 600 626 000 626 000 494 000 494 000 1 426 000 1 426 000 823 000 823 000 194 000 194 000 262 160 262 160 725 000 646 800 646 800 71 200 71 200 7 000 7 000 11 028 500 810 000 760 000 50 000 4 314 300 4 314 300 820 000 / 41 Strona 13 820 000 70 000

                              854             900          

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:   a) wydatki bieżące

85215 Dodatki mieszkaniowe, w tym:   a) wydatki bieżące

85216 Zasiłki stałe, w tym:   a) wydatki bieżące

85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym:   a) wydatki bieżące

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:   a) wydatki bieżące

85232 Centra integracji społecznej, w tym:   a) wydatki bieżące

85295 Pozostała działalność, w tym:     a) wydatki bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 Świetlice szkolne, w tym:   a) wydatki bieżące

85415 Pomoc materialna dla uczniów, w tym:   a) wydatki bieżące

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:     a) wydatki bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:     a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

90003 Oczyszczanie miast i wsi, w tym:   a) wydatki bieżące

  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.       a) wydatki bieżące

90013 Schroniska dla zwierząt, w tym:

                          921                 926                

 

a) wydatki bieżące

4 314 300 820 000 820 000 70 000 70 000 2 151 200 1 431 200 720 000 25 000 25 000 2 838 000 238 000 2 600 000 4 409 900 933 900 933 900 854 000 854 000 1 900 000 1 900 000 722 000 722 000 2 047 000 822 700 216 700 606 000 1 204 300 1 204 300 20 000 20 000 126 337 500   76 203 100 50 134 400

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:   a) wydatki bieżące

90013 Schroniska dla zwierząt, w tym:   a) wydatki bieżące

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:     a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w tym:   a) wydatki bieżące

90095 Pozostała działalność, w tym:       a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:   a) wydatki bieżące

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym:   a) wydatki bieżące

92114 Pozostałe instytucje kultury, w tym:   a) wydatki bieżące

92116 Biblioteki, w tym:     a) wydatki bieżące Kultura fizyczna i sport

92601 Obiekty sportowe, w tym:     a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:   a) wydatki bieżące

92695 Pozostała działalność, w tym:     a) wydatki bieżące OGÓŁEM: w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

Przewodniczący Rady Wawrzyniec Bystrzycki

Strona 14 / 41

Przewodniczący Rady Wawrzyniec Bystrzycki   Załącznik nr 2.1 do uchwały Nr LI/807/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010 Dział Rozdz Treść Plan wydatków  2010 010       600                   Rolnictwo i łowiectwo 1 000 1 000 1 000 1 000 3 128 400 2 588 400 2 588 400 58 400 2 530 000 540 000 540 000 540 000 7 000 7 000 7 000 7 000 3 991 100 2 422 400 2 422 400 17 200 2 405 200 1 568 700 1 241 460 1 241 460 327 240 1 142 000

Strona 15 / 41

01030 Izby rolnicze, w tym:   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

60095 Pozostała działalność, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

  630  

   

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

  700                

   

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące   Działalność usługowa

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

  710

 

  Załącznik nr 2.1 do uchwały Nr LI/807/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010 Dział Rozdz Treść Plan wydatków  2010 010       600                   Rolnictwo i łowiectwo 1 000 1 000 1 000 1 000 3 128 400 2 588 400 2 588 400 58 400 2 530 000 540 000 540 000 540 000 7 000 7 000 7 000 7 000 3 991 100 2 422 400 2 422 400 17 200 2 405 200 1 568 700 1 241 460 1 241 460 327 240 1 142 000 1 142 000 1 142 000

Strona 16 / 41

01030 Izby rolnicze, w tym:   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

60095 Pozostała działalność, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

  630  

   

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

  700                 710                

   

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące   Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

40 000 1 102 000

        750                                       751       752  

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:         1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Administracja publiczna

1 142 000 1 142 000 40 000 1 102 000 12 622 498 218 998 218 998 218 998 345 000 24 000 24 000 321 000 11 910 000 11 905 400 9 902 100 2 003 300 4 600 125 500 125 500 26 500 99 000 23 000 23 000 23 000 4 690 4 690 4 690 4 690 300 300 300 300 1 242 000 64 000 44 000 16 000

Strona 28 00017 / 41

75011 Urzędy wojewódzkie, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

75022 Rady gmin (miast)       1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

75023 Urzędy gmin (miast)         1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

75075 Promocja jedn. samorządu terytorialnego, w tym:       1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

75095 Pozostała działalność, w tym:       1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ich ochrony prawa oraz  sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:       1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

  754        

   

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym:   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

  ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.   1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych       3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

20 000 8 000

75414 Obrona cywilna, w tym:

                          756       757     758      

     

1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 000 28 000 20 000 8 000 8 000 8 000 1 165 000 1 165 000 1 027 000 138 000 5 000 5 000 5 000 120 000 120 000 120 000 120 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 239 352 1 219 352 1 219 352 1 219 352 700 000 489 352 30 000 20 000 20 000 20 000 24 993 100 11 546 100 10 961 500 9 095 800 1 865 700 561 600 / 41 Strona 18 23 000 343 800

75414 Obrona cywilna, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

75416 Straż Miejska, w tym:       1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

75421 Zarządzanie kryzysowe, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:     5) wydatki na obsługę długu Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Rezerwa ogólna

          801        

   

Rezerwa celowa na wynagrodzenia Nauczycieli Rezerwa celowa (Zarządzanie kryzysowe)

75860 Euroregiony, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe, w tym:       1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

  ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.   2) wydatki na dotacje na zadania bieżące       3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:

                                                              851            

     

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 865 700 561 600 23 000 343 800 343 800 326 000 17 800 5 372 000 5 372 000 5 749 400 5 284 900 4 400 100 884 800 452 400 12 100 278 600 250 600 40 600 210 000 28 000 79 000 79 000 79 000 1 474 500 1 474 500 514 700 959 800 149 700 149 700 2 600 147 100 1 415 000 170 000 170 000 170 000 135 000 135 000

Strona 19 104 000 / 41

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:       1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

80104 Przedszkola, w tym:   2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

80110 Gimnazja, w tym:           1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

80113 Dowożenie uczniów do szkół, w tym:         1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

80148 Stołówki szkolne, w tym:       1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

80195 Pozostała działalność, w tym:       1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Ochrona zdrowia 85149 Programy polityki zdrowotnej, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

85153 Zwalczanie narkomanii, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

   

 

31 000 1 110 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

                  852

85153 Zwalczanie narkomanii, w tym:       1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

135 000 135 000 104 000 31 000 1 110 000 910 000 533 300 376 700 200 000 10 562 260 530 000 530 000 530 000 383 000 383 000 271 000 112 000 5 449 900 193 500 147 900 45 600 5 256 400

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:         1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące Pomoc Społeczna 85202 Domy pomocy społecznej, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

                     

 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

85203 Ośrodki wsparcia       1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego         1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 61 600 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 600 61 600 312 600 20 000 20 000 292 600 626 000 626 000 494 000 494 000 1 426 000 1 426 000 1 302 30041 Strona 20 / 123 700 823 000

                           

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

85215 Dodatki mieszkaniowe, w tym:   3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

85216 Zasiłki stałe, w tym:   3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym:   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

  ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.   1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane       1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:

                                         

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 426 000 1 302 300 123 700 823 000 673 000 589 700 83 300 150 000 194 000 194 000 142 600 51 400 262 160 202 160 202 160 60 000 725 000 646 800 646 800 645 100 1 700 71 200 71 200 7 000 7 000 7 000 7 658 500 760 000 760 000 760 000 4 314 300 4 314 300 14 300 4 300 000 820 000 820 000 820 000

Strona 70 00021 / 41

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

85232 Centra integracji społecznej, w tym:   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

85295 Pozostała działalność, w tym:   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

  854                   900                          

 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 Świetlice szkolne, w tym:       1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

85415 Pomoc materialna dla uczniów, w tym:   3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

90003 Oczyszczanie miast i wsi, w tym:       1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

90013 Schroniska dla zwierząt, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

70 000 70 000

                            921                         926                                                

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

820 000 820 000 70 000 70 000 70 000 1 431 200 1 431 200 1 431 200 25 000 25 000 25 000 238 000 238 000 238 000 4 409 900 933 900 523 900 96 700 427 200 335 000 75 000 854 000 854 000 1 900 000 1 900 000 722 000 722 000 1 441 000 216 700 136 700 10 700 126 000 80 000 1 204 300 794 300 81 300 713 000 300 000 110 000 20 000 20 000

Strona 22 / 41

90013 Schroniska dla zwierząt, w tym:   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w tym:   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

90095 Pozostała działalność, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym:   2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

92114 Pozostałe instytucje kultury, w tym:   2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

92116 Biblioteki, w tym:   2) wydatki na dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

   

92695 Pozostała działalność, w tym:   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

           

     

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

713 000 300 000 110 000 20 000 20 000 20 000

92695 Pozostała działalność, w tym:     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Przewodniczący Rady Wawrzyniec Bystrzycki   Załącznik nr 2.2 do uchwały Nr LI/807/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010 Dział Rozdz. 600 60013         60016           Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: 1) inwestycje, z tego: §   Kwota ogółem 38 050 000 2 600 000 2 400 000 2 400 000   200 000 200 000 35 450 000 35 450 000 30 000                 Uwagi

6050 Budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Krupówki i ul. Na Gubałówkę pod drogą wojewódzką 958 w Zakopanem   1) inwestycje, z tego:

6300 Pomoc finansowa udzielana między JST-budowapółnocnej obwodnicy Zakopanego     Drogi publiczne gminne, w tym: 1) inwestycje, z tego:

6050 Budowa wielopoziomowych parkingów przy Al.3-go Maja

Remont ulic w ramach programu Góral*Ski: Droga doOlczy, Droga na Bystre, ul.    Chałubińskiego,ul. Zamoyskiego, Al. 3-go Maja 19 470 000 Modernizacja drogi ul. Chłabówka Dolna Modernizacja ul. Stary Młyn Przebudowa ul. Zaryckiego Przebudowa ul. Za Strugiem

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

800 000 110 000 1 000 000 800 000

Strona 23 / 41

Przebudowa skrzyżowania Harenda-Króle Budowa Odwodnień ul. Tatary

500 000 200 000

  Załącznik nr 2.2 do uchwały Nr LI/807/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010 Dział Rozdz. 600 60013         60016           Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: 1) inwestycje, z tego: §   Kwota ogółem 38 050 000 2 600 000 2 400 000 2 400 000   200 000 200 000 35 450 000 35 450 000 30 000                 Uwagi

6050 Budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Krupówki i ul. Na Gubałówkę pod drogą wojewódzką 958 w Zakopanem   1) inwestycje, z tego:

6300 Pomoc finansowa udzielana między JST-budowapółnocnej obwodnicy Zakopanego     Drogi publiczne gminne, w tym: 1) inwestycje, z tego:

6050 Budowa wielopoziomowych parkingów przy Al.3-go Maja

Remont ulic w ramach programu Góral*Ski: Droga doOlczy, Droga na Bystre, ul.    Chałubińskiego,ul. Zamoyskiego, Al. 3-go Maja 19 470 000 Modernizacja drogi ul. Chłabówka Dolna Modernizacja ul. Stary Młyn Przebudowa ul. Zaryckiego Przebudowa ul. Za Strugiem Przebudowa skrzyżowania Harenda-Króle Budowa Odwodnień ul. Tatary Przebudowa ul. Tatary Przebudowa ul. Broniewskiego Przebudowa ul. Chłabówka Górna Modernizacja drogi Walowa Góra Przebudowa skrzyżowania Dr. na Bystre ? Dr. Do Olczy ? Karłowicza-projekt Remont drogi dojazdowej do SP 2 ul. Skibówki Remont ul. Gładkie Przebudowa ul. Harenda II etap Budowa odwodnień ul. Harenda Modernizacja ul. Droga do Rojów

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

800 000 110 000 1 000 000 800 000 500 000 200 000 200 000 2 000 000 350 000 150 000 200 000 250 000 230 000 2 000 000 30 000 100 000 1 500 000 100 000 100 000

Strona 24 / 41

Modernizacja ul. Do Samków Modernizacja ul. Szymony Budowa drogi Furmanowa, I etap ? dokumentacja

Budowa odwodnień ul. Harenda Modernizacja ul. Droga do Rojów Modernizacja ul. Do Samków Modernizacja ul. Szymony Budowa drogi Furmanowa, I etap ? dokumentacja Przebudowa lub rozbudowa mostu na potoku Olczyskimw ciągu ul. Droga do Olczy w Zakopanem w km 2+963,50 Modernizacja muru oporowego chodnikaul. Makuszyńskiego w Zakopanem Modernizacja mostu drogowego nad Potokiem Bystraw ciągu ul. Małaszyńskiego i ul. Kamieniec Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Al. 3-go Maja, Krupówki,  Zamoyskiego, Chałubińskiego, Drogana Bystre, Droga do Olczy Modernizacja dróg gminnych: ul. Sienkiewicza,ul. Jagiellońska, 700 70004             Gospodarka mieszkaniowa Różne jedn. obsł. gospod. mieszkaniowej , w tym: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: Budowa budynku wielorodzinnego pn. ?Kasprowicza?

30 000 100 000 1 500 000 100 000 100 000 200 000 30 000 400 000   700 000 4 000 000 3 810 000 3 280 000 3 280 000 300 000 1 000 000 1 100 000 40 000 125 000 350 000 70 000 175 000        

6050 Adaptacja na lokale części budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 7                 70005           Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego naul. Małaszyńskiego w Zakopanem Budowa Centrum Integracji Społecznej przy ul.Zamoyskiego 25 w Zakopanem Adaptacja na lokale mieszkalne części budynkupołożonego przy ul. Jagiellońskiej 42 Modernizacja budynku mieszkalnegoprzy ul. Kasprowicza Wykonanie przyłącza do kanalizacji burzowej, izolacji, odwodnienia oraz drenażu budynku przyul. Chramcówki 1D Wykonanie instalacji odgromowej w budynkach komunalnych Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego:

120 000 530 000 100 000  

Termomodernizacja budynku Szkoły Katolickiejul. Piłsudskiego 21 ? budynek jest 50 000 własnością Miasta 50 000 430 000 300 000 130 000 760 000 Strona 25 / 41 760 000 600 000    

6050 Wykonanie ogrodzenia wzdłuż działki nr 507/16 obręb 6 ? własność Miasta Zakopane   2) zakupy inwestycyjne, z tego:

6060 Nabycie działek w strefie ochronnej-utylizacja odpadów komunalnych Nabycie udziału w działce 70/1 i 70/2 ? obręb 13 750   Administracja publiczna ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany. 75023       Urzędy gmin (miast), w tym: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego:

Nabycie udziału w działce 70/1 i 70/2 ? obręb 13 750 75023           Administracja publiczna Urzędy gmin (miast), w tym: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego:

130 000 760 000 760 000 600 000 600 000 160 000 335 000 335 000 335 000 335 000 2 948 400 1 945 900 1 945 900 1 000 000   100 000 230 000 25 900 590 000 500 000 500 000 200 000 50 000                            

6050 Przystosowanie budynku dla potrzeb niepełnosprawnych ? etap I dobudowa  dźwigu osobowego i pom. socjalnych 6060 Zakupy inwestycyjne 754   Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska, w tym: 2) zakupy inwestycyjne, z tego:

75416       801 80101      

6060 Zakupy inwestycyjne         Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe, w tym: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1

6050 Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 1       80104           Realizacja placu zabaw w ramach programu: ?Radosna Szkoła? w szkole  Podstawowej nr 5 Modernizacja wjazdu i bramy do SP 5 Termomodernizacja budynku SP 9 Przedszkola, w tym: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: Modernizacja budynku Przedszkola nr 7 ul. Nowotarska

6050 Wymiana instalacji zasilania kuchni w Przedszkolu nr 9   80110        

Modernizacja instalacji elektrycznej i ogrzewania wbudynku Przedszkola nr 9 przy  250 000 ul. Sabały 10 Gimnazja, w tym: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: 490 000 480 000 200 000 150 000 130 000 10 000 12 500 12 500 12 500 255 000 5 000 5 000 5 000 250 000

Strona 26 / 41

     

6050 Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1w Zakopanem, etap I dokumentacja Modernizacja budynku Gimnazjum nr 3 Modernizacja placu sportowego przy Gimnazjum nr 2 6060 Zakupy Inwestycyjne

80148     851 85153     85154

   

Stołówki Szkolne, w tym: 2) zakupy inwestycyjne, z tego:

 

6060 Zakupy Inwestycyjne       Ochrona Zdrowia Zwalczanie Narkomanii, w tym: 2) zakupy inwestycyjne, z tego:

 

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

 

6060 Zakupy Inwestycyjne   Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

 

85153     85154

   

Zwalczanie Narkomanii, w tym: 2) zakupy inwestycyjne, z tego:

5 000 5 000 5 000 250 000 250 000 250 000 3 370 000 50 000 50 000 50 000 720 000 720 000 550 000 110 000 60 000 2 600 000 2 500 000 2 500 000   100 000   100 000 606 000 606 000 250 000 250 000 356 000 320 000 36 000                              

6060 Zakupy Inwestycyjne     Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego:

6050 Wykonanie Placu Zabaw ? Centrum Aktywnościdla dzieci i młodzieży 900 90001     90015             Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego:

6050 Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 385/1 i 385/2  przy ul. Nowotarskiej     Oświetlenie ulic placów i dróg, w tym: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych

6050 Budowa oświetlenia ul. Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul.  Ubocz do granicy Miasta Zakopane   90095         Budowa i oświetlenie ul. Kaszelewskiego Pozostała działalność, w tym: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego:

6050 Rewitalizacja centrum Miasta Zakopane   2) zakupy inwestycyjne, z tego:

6060 Zakupy Inwestycyjne: -Zakup dekoracji świątecznej 926 92601           Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe, w tym: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego:

6050 Budowa i moderniz. stadionu sportowego przy ul. Orkana 6060 2) zakupy inwestycyjne, z tego:       Przebudowa istniejącego osiedlowego placu gier położonego przy ul. Kościelnej w Zakopanem Zakupy Inwestycyjne: - Zakup urządzeń do Skate Parku R A Z E M w tym: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: 2) zakupy inwestycyjne, z tego: 3) dotacje na inwestycje, z tego:

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

 

50 134 400     48 525 900 1 408 500 200 000

Strona 27 / 41

Przewodniczący Rady

3) dotacje na inwestycje, z tego:

200 000

Przewodniczący Rady Wawrzyniec Bystrzycki   Załącznik nr 3 do uchwały Nr LI/807/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010 §         Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik ( nadwyżka/deficyt) Przychody budżetu ogółem w tym: 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   Rozchody budżetu ogółem w tym: 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   W ZŁOTYCH 81 100 000 126 337 500 -45 237 500 46 300 000 46 300 000 1 062 500 1 062 500

Przewodniczący Rady Wawrzyniec Bystrzycki   Załącznik nr 4 do uchwały Nr LI/807/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2010 Rozdz. 750   §   Administracja publiczna Dochody Wydatki 218 998 218 998 218 998Strona 28998 218 / 41 218 998  

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany. 75011   Urzędy Wojewódzkie

 

2010 Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

  Załącznik nr 3 do uchwały Nr LI/807/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2010 §         Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik ( nadwyżka/deficyt) Przychody budżetu ogółem w tym: 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   Rozchody budżetu ogółem w tym: 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   W ZŁOTYCH 81 100 000 126 337 500 -45 237 500 46 300 000 46 300 000 1 062 500 1 062 500

Przewodniczący Rady Wawrzyniec Bystrzycki   Załącznik nr 4 do uchwały Nr LI/807/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2010 Rozdz. 750   75011         751   75101     §   Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dochody Wydatki 218 998 218 998 218 998 218 998 218 998       4 690 4 690 4 690 218 998 218 998 4 690

Strona 29 / 41

2010 Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami     1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

ID: IFOXS-IPKBE-FLPDN-YJSAH-LDEZG. Podpisany.

4 690  

2010 Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

  Załącznik nr 4 do uchwały Nr LI/807/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2010 Rozdz. 750   75011         751   75101         752 75212         754 75414       852 85212   §   Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dochody Wydatki 218 998 218 998 218 998 218 998 218 998       4 690 4 690 4 690     300 300 300     500
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.405.3729

  uchwała nr XIV/191/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2011

 • DZ. URZ. 2010.444.3272

  uchwała nr LVIII/929/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.623.5023

  uchwała nr LXII/1007/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2010.623.5024

  uchwała nr LXII/1008/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2010.105.699

  uchwała nr XLIX/738/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty skarbowej

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

 • Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

  Członek rady nadzorczej spółki z o. o. został powołany do rady nadzorczej na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników 31 maja 2006 roku na okres trzyletniej kadencji. Zgodnie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.134.837

  uchwała nr XLVI-365-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.134.836

  uchwała nr XLV-361-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.134.835

  uchwała nr XLV-360-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.133.834

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911/59/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 marca 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały XXXVI/233/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na Fundusz Zdrowia dla nauczycieli w 2010 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowia

 • DZ. URZ. 2010.133.833

  aneks nr 15 Starosty Wadowickiego z dnia 25 stycznia 2010r. do Porozumienia z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie powierzenia przez Starostę Wadowickiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawartego pomiędzy: Starostą Wadowickim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Andrychów, w związku ze zmianą powierzchni lasów wynikającą z aktualizacji ewidencji gruntów oraz zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych w roku 2010 na nadzór nad gospodarką leśną. Strony porozumienia, tj. Starosta Wadowicki - Teresa Kramarczyk oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów - Jerzy Potocki postanawiają, co następuje :


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.