Logowanie

DZ. URZ. 2010.134.839

Tytuł:

uchwała nr LI/808/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010 Nr XLVIII/730/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2009 roku oraz zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Miasta Zakopane
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 134 pozycja: 839
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR LI/808/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010 Nr XLVIII/730/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2009 roku oraz zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (tekst jednolity z 2001  roku Dz. U. nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240) oraz art 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) - Rada Miasta Zakopane-u c h w a l a - co następuje: § 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010 dokonuje się następujących zmian: 1) Dodaje się § 2a o następującej treści: ?ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane  ze środków publicznych pochodzącychz budżetu Unii Europejskiej ? zgodnie z załącznikiem Nr 2a?, który  otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2) W § 5 uchwały dodaje się punkt 4 o następującym brzmieniu: "dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze orzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na  2010 rok ? zgodnie z załącznikiem Nr 6a?, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. § 2.  1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę ? 13 612 386 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,z tego: 1) dochodów bieżących o kwotę ? 11.212.386 zł, 2) dochodów majątkowych o kwotę 2.400.000 zł. 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę ? 13 612 386 zł, jak w załączniku Nr 2, z tego:  1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.644.783 zł, w tym: zwiększenia - 5 846 783 zł, zmniejszenia ? 202 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do uchwały 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7.967.603 zł, w tym: zwiększenia ? 12.444.630 zł, zmniejszenia ? 4.477.027 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 do uchwały 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków publicznych ? zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Po wprowadzeniu zmian budżet Miasta Zakopane przedstawia się następująco: - dochody - 94 712 386 zł,   wydatki - 139 949 886 zł,   ? ? - przychody ? 46.300.000 zł,   rozchody - 1.062.500 zł. ? § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. § 5.  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


ID: QPPDS-IIYTS-EYAMM-TEAFX-WZIAB. Podpisany. Strona 1 / 16

Przewodniczący Rady

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Wawrzyniec Bystrzycki   Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/808/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. DOCHODY

Dział Rozdz. Treść 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne Dochody bieżące Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizacjęwłasnych zadań  bieżących gmin 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Dochody bieżące Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody majątkowe - Sprzedaż mienia komunalnego 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych. i od innych  jednostek nieposiadających. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące - podatek od nieruchomości 758 Różne rozliczenia 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt. Dochody bieżące Subwencja ogólna

ID: QPPDS-IIYTS-EYAMM-TEAFX-WZIAB. Podpisany.

zwiększenia zmniejszenia 9 837 023 9 537 023 9 537 023 9 537 023 300 000 300 000 300 000 2 505 000 2 505 000 105 000 105 000 2 400 000 2 400 000 300 000

300 000

300 000 300 000 354 620

Strona 2 / 16

354 620 354 620 354 620

  Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/808/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. DOCHODY

Dział Rozdz. Treść 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne Dochody bieżące Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizacjęwłasnych zadań  bieżących gmin 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Dochody bieżące Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody majątkowe - Sprzedaż mienia komunalnego 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych. i od innych  jednostek nieposiadających. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące - podatek od nieruchomości 758 Różne rozliczenia 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt. Dochody bieżące Subwencja ogólna 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

ID: QPPDS-IIYTS-EYAMM-TEAFX-WZIAB. Podpisany.

zwiększenia zmniejszenia 9 837 023 9 537 023 9 537 023 9 537 023 300 000 300 000 300 000 2 505 000 2 505 000 105 000 105 000 2 400 000 2 400 000 300 000

300 000

300 000 300 000 354 620 354 620 354 620 354 620 325 383 34 200 34 200 34 400 34 200

Strona 3 / 16

Dochody bieżące

34 200 34 200

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej oraz In. Zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące - Sprzedaż usług 85295 Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizacjęwłasnych zadań  bieżących gmin 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Obiekty sportowe Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Razem OGÓŁEM


ID: QPPDS-IIYTS-EYAMM-TEAFX-WZIAB. Podpisany.

34 200 34 200

34 200 34 200 34 200

34 200 200

200 200

2 000 2 000 2 000 289 183 289 183 160 000 129 183 890 000 890 000 890 000 890 000 95 000 95 000 95 000 95 000 49 000 49 000 49 000 49 000 14 001 406 13 612 386

Strona 4 / 16

389 020

Przewodniczący Rady

OGÓŁEM

13 612 386

Przewodniczący Rady Wawrzyniec Bystrzycki   Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/808/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. WYDATKI Dz. Rozdz 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące 750 Administracja publiczna 75075 Promocja jedn. samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 756 Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich  poborem dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wydatki bieżące 318 000 Treść zwiększenia zmniejszenia 12433 018 868 745 868 745 11 034 273 1 000 000 10 034 273 530 000 530 000 3 779 000 220 000 220 000 3 559 000 2 050 000 1 509 000 40 000 40 000 40 000 100 000 100 000 100 000 318 000 318 000 90 000 90 000 90 000 4 381 027 4 381 027 4 381 027

75618 Wpływy z innych opłat Podpisany. ID: QPPDS-IIYTS-EYAMM-TEAFX-WZIAB. stanowiących

Strona 5 / 16

  Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/808/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. WYDATKI Dz. Rozdz 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące 750 Administracja publiczna 75075 Promocja jedn. samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 756 Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich  poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wydatki bieżące 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wydatki bieżące 80104 Przedszkola

ID: QPPDS-IIYTS-EYAMM-TEAFX-WZIAB. Podpisany.

Treść

zwiększenia zmniejszenia 12433 018 868 745 868 745 11 034 273 1 000 000 10 034 273 530 000 530 000 3 779 000 220 000 220 000 3 559 000 2 050 000 1 509 000 40 000 40 000 40 000 100 000 100 000 100 000 318 000 318 000 318 000 48 800 6 800 6 800 10 000 10 000 4 000 4 000 37 000

Strona 6 / 16

4 381 027

4 381 027

4 381 027

90 000

90 000

90 000

42 000

Wydatki bieżące

37 000

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące

Wydatki bieżące 80104 Przedszkola Wydatki bieżące 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące 803 Szkolnictwo wyższe 80395 Pozostała działalność Wydatki majątkowe 852 Pomoc Społeczna 85295 Pozostała działalność Wydatki bieżące 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg Wydatki majątkowe 90095 Pozostała działalność Wydatki bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące Razem OGÓŁEM

6 800 10 000 10 000 4 000 4 000 28 000 28 000 26 612 26 612 26 612 450 983 450 983 450 983 915 000 6 000 6 000 909 000 909 000 180 000 180 000 180 000 18 291 413 13 612 386 4 679 027 160 000 160 000 160 000 6 000 6 000 6 000 5 000 5 000 37 000 37 000

Przewodniczący Rady Wawrzyniec Bystrzycki   Załącznik nr 2.1 do uchwały Nr LI/808/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. WYDATKI BIEŻĄCE Dz. Rozdz 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych Treść zwiększenia zmniejszenia 1 530 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Strona 7 / 16

ID: QPPDS-IIYTS-EYAMM-TEAFX-WZIAB. Podpisany.

  Załącznik nr 2.1 do uchwały Nr LI/808/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r.


WYDATKI BIEŻĄCE Dz. Rozdz 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowe, w tym:j 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych 2)wydatki na dotacje na zadania bieżące 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych 750 Administracja publiczna 75075 Promocja jedn. samorządu terytorialnego, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych 756 Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich  poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

ID: QPPDS-IIYTS-EYAMM-TEAFX-WZIAB. Podpisany.

Treść

zwiększenia zmniejszenia 1 530 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 530 000 530 000 530 000 2 270 000 220 000 220 000 220 000 2 050 000 1 920 000 1 920 000 130 000 40 000 40 000 40 000 40 000 100 000 100 000 100 000 20 000 80 000 318 000 318 000 318 000 318 000 48 800 6 800

Strona 8 / 16

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych Oświata i wychowanie

801

42 000

80101 Szkoły podstawowe, w tym:

terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych 80104 Przedszkola, w tym: 2)wydatki na dotacje na zadania bieżące 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 2)wydatki na dotacje na zadania bieżące 80195 Pozostała działalność, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 852 Pomoc Społeczna 85295 Pozostała działalność, w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4)wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym: 4.1) wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejsk. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych Razem OGÓŁEM 450 983 160 000 160 000 909 000 909 000 804 000 804 000 105 000 180 000 180 000 180 000 180 000 5 846 783 5 644 783 202 000 23 000 450 983 450 983 160 000 160 000 160 000 160 000 318 000 318 000 48 800 6 800 6 800 6 800 10 000 10 000 4 000 4 000 28 000 28 000 5 000 5 000 5 000 5 000 37 000 37 000 42 000

Przewodniczący Rady

ID: QPPDS-IIYTS-EYAMM-TEAFX-WZIAB. Podpisany. Strona 9 / 16

Wawrzyniec Bystrzycki  

Przewodniczący Rady Wawrzyniec Bystrzycki   Załącznik nr 2.2 do uchwały Nr LI/808/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. WYDATKI MAJĄTKOWE Dz. Rozdz 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym: 1) inwestycje, z tego: Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne, w tym: 1) inwestycje,z tego: Remont ul.

Gładkie Modernizacja ul. Szymony Przebudowa skrzyżowania Dr. na Bystre ? Dr. Do Olczy ? Karłowiczaprojekt Remont ulic w ramach programu Góral*Ski: Droga doOlczy, Droga na  Bystre, ul. Chałubińskiego, ul. Zamoyskiego, Al. 3-go Maja, w tym: Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej,  z tego: - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1) inwestycje, z tego: Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 2) zakupy inwestycyjne Nabycie udziału w działce 70/1 i 70/2 ? obręb 13 Nabycie działkiNr 241/1 obr.20 z przeznaczeniem pod budownictwo  mieszkaniowe, Nabycie działekewidencyjnych nr157/2i 158obr.20 i Nabycie  działki ew. nr 21 obr.9 pod drogę łączącą ul. Tetmajera i M. Żywczańskie

ID: 803 QPPDS-IIYTS-EYAMM-TEAFX-WZIAB. Podpisany. Szkolnictwo wyższe

Treść

zwiększenia zmniejszenia 10 903 018 868 745 868 745 868 745 4 381 027

10 034 273 9 559 023

4 381 027 4 381 027 230 000

22 000 22 000 9 537 023 9 537 023 9 537 023 475 250 475 250 4 129 027

1 509 000 1 509 000 1 509 000

90 000 90 000 90 000 90 000

1 509 000

26 612 26 612 26 612

Strona 10 / 16

80395 Pozostała działalność, w tym: 3) inwestycje, z tego:

  Załącznik nr 2.2 do uchwały Nr LI/808/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. WYDATKI MAJĄTKOWE Dz. Rozdz 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym: 1) inwestycje, z tego: Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne, w tym: 1) inwestycje,z tego: Remont ul. Gładkie Modernizacja ul. Szymony Przebudowa skrzyżowania Dr. na Bystre ? Dr. Do Olczy ? Karłowiczaprojekt Remont ulic w ramach programu Góral*Ski: Droga doOlczy, Droga na  Bystre, ul. Chałubińskiego, ul. Zamoyskiego, Al. 3-go Maja, w tym: Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej,  z tego: - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1) inwestycje, z tego: Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 2) zakupy inwestycyjne Nabycie udziału w działce 70/1 i 70/2 ? obręb 13 Nabycie działkiNr 241/1 obr.20 z przeznaczeniem pod budownictwo  mieszkaniowe, Nabycie działekewidencyjnych nr157/2i 158obr.20 i Nabycie  działki ew. nr 21 obr.9 pod drogę łączącą ul. Tetmajera i M. Żywczańskie 803 Szkolnictwo wyższe 80395 Pozostała działalność, w tym: 3) inwestycje, z tego: Dotacje celowe przekazane do ID: QPPDS-IIYTS-EYAMM-TEAFX-WZIAB. Podpisany. samorząduna inwestycje i zakupy  inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. województwa 1 509 000 9 537 023 9 537 023 9 537 023 475 250 475 250 22 000 22 000 4 129 027 Treść zwiększenia zmniejszenia 10 903 018 868 745 868 745 868 745 4 381 027

10 034 273 9 559 023

4 381 027 4 381 027 230 000

1 509 000 1 509 000 1 509 000

90 000 90 000 90 000 90 000

26 612 26 612 26 612 26 612

Strona 11 / 16

3) inwestycje, z tego: Dotacje celowe przekazane do samorząduna inwestycje i zakupy  inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. województwa 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg, w tym: 1) inwestycje,z tego: Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych Budowa oświetlenia ul. Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Ubocz do granicy Miasta Zakopane Razem OGÓŁEM

26 612 26 612

6 000 6 000 6 000 6 000

6 000 6 000 6 000

6 000 12 444 630 7 967 603 4 477 027

Przewodniczący Rady Wawrzyniec Bystrzycki   Załącznik nr 3 do uchwały Nr LI/808/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE  ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  Jednostka Okres Dz. odpowiedzialna Wartość  realizacji rozdz. za realizację projektu ogółem §  2010 Wysokość wydatków budżetu w latach 2010 Środki własne gminy 2011 2012 Brak

Lp.

Nazwa programu

?Rewitalizacja Urząd Miasta 7 000 000 Parku Zakopane 1, Miejskiego i przebudowa  Placu Niepodległości w Zakopanem  w celu  dostosowania do potrzeb mieszkańców  ID: QPPDS-IIYTS-EYAMM-TEAFX-WZIAB. Podpisany. i wymogów  ruchu turystycznego?

900 Ogółem 90095 w tym: 6050

7 000 000 2 100 000

Brak

Strona 12 / 16

  Załącznik nr 3 do uchwały Nr LI/808/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE  ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  Jednostka Okres Dz. odpowiedzialna Wartość  realizacji rozdz. za realizację projektu ogółem §  7 000 000 2010 Wysokość wydatków budżetu w latach 2010 Środki własne gminy 2011 2012 Brak

Lp.

Nazwa programu

?Rewitalizacja Urząd Miasta Parku Zakopane 1, Miejskiego i przebudowa  Placu Niepodległości w Zakopanem  w celu  dostosowania do potrzeb mieszkańców  i wymogów  ruchu turystycznego? Wysokie Tatry i Zakopane  Urząd Miasta 2. Zakopane wspólna  inicjatywa dla rozwoju tatrzańskiej strefy aktywnego wypoczynku i turystyki

900 Ogółem 90095 w tym: 6050

7 000 000 2 100 000

Brak

1 800 000 2011

630 63095 6050

brak

Ogółem Śr. W tym: własne gminy Brak

1 800 000 270 000

?Wzmocnienie 20 000 000 turystyczne Urząd Miasta 3. Podhala przez Zakopane remont i modernizację  spójnej sieci  dróg  regionalnych ID: QPPDS-IIYTS-EYAMM-TEAFX-WZIAB. Podpisany. powiatu tatrzańskiego pod

2010

600 60016 6050

20 000  10 462 977 000

Brak

Brak

Strona 13 / 16

spójnej sieci  dróg  regionalnych powiatu tatrzańskiego pod wspólnąnazwą  Góral*Ski? ?Wdrożenie 4. systemu e- Urząd Miasta usług Zakopane publicznych na terenie powiatu tatrzańskiego? R a z e m: 500 000 2011 750 75023 6050 Brak Ogółem śr. Brak W tym: własne gminy

500 000 125 000 28 800 000 27 000  12 562 977 2 300 000 395 000 000

Przewodniczący Rady Wawrzyniec Bystrzycki   Załącznik nr 4 do uchwały Nr LI/808/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  WODNEJ NA 2010 R. Treść  1. Stan śr. obrotowych na początek roku 2. Przychody ogółem: w tym:  wpływy z różnych opłat Razem poz. 1+2 3. Wydatki ogółem: w tym: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na:  ID: QPPDS-IIYTS-EYAMM-TEAFX-WZIAB. Podpisany. -     dofinansowanie do zmiany ogrzewania budynków na proekologiczne i przyłączy kanalizacji sanitarnej -     dofinansowanieutylizacji odpadów niebezpiecznych 3030 0690 x 890 000 890 000 105 000

Strona 14 / 16

§ 

Kwota w zł  595 000 295 000

  Załącznik nr 4 do uchwały Nr LI/808/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010 r. DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  WODNEJ NA 2010 R. Treść  1. Stan śr. obrotowych na początek roku 2. Przychody ogółem: w tym:  wpływy z różnych opłat Razem poz. 1+2 3. Wydatki ogółem: w tym: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na:  -     dofinansowanie do zmiany ogrzewania budynków na proekologiczne i przyłączy kanalizacji sanitarnej -     dofinansowanieutylizacji odpadów niebezpiecznych Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na:  -     organizacja akcji sprzątania miasta oraz nagrody dla uczestników akcji  -     nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych oraz dofinansowanie warsztatów  ekologicznych LOP Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na:  -     organizacja konferencji ekologicznych -     likwidacja nielegalnych składowisk odpadów -     oczyszczanie potoków i fontanny -     badanie stanu i przyczyn zanieczyszczeń środowiska (powietrza i wody) -     edukacja ekologiczna -     zbiórka odpadów niebezpiecznych z terenu miasta -     zieleń miejska -     rewitalizacja zieleni w Parku Miejskim -     inwentaryzacja przyrodnicza -     aktualizacja założeń do planu energetycznego -     inwentaryzacja elementów budowlanych zawierających azbest 4. Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 3-4) 3030 0690 x 890 000 890 000 105 000 §  Kwota w zł  595 000 295 000

4210

20 000

4300

765 000

0

ID: QPPDS-IIYTS-EYAMM-TEAFX-WZIAB. Podpisany.

Strona 15 / 16

Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady Wawrzyniec Bystrzycki  

ID: QPPDS-IIYTS-EYAMM-TEAFX-WZIAB. Podpisany.

Strona 16 / 16
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.405.3729

  uchwała nr XIV/191/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2011

 • DZ. URZ. 2010.623.5024

  uchwała nr LXII/1008/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2010.623.5023

  uchwała nr LXII/1007/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2010.444.3272

  uchwała nr LVIII/929/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.201.1635

  uchwała nr VII/80/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

  Członek rady nadzorczej spółki z o. o. został powołany do rady nadzorczej na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników 31 maja 2006 roku na okres trzyletniej kadencji. Zgodnie (...)

 • Domena, której nazwą jest nazwa miasta

  Jestem właścicielem europejskiej domeny z rozszerzeniem "eu", której nazwą jest nazwa mojego miasta. Władze miasta miały pierwszeństwo i mogły tą domenę kupić od (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.134.838

  uchwała nr LI/807/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010 Nr XLVIII/730/2009 Rady Miasta Zakopane z 29 grudnia 2009 roku

 • DZ. URZ. 2010.134.837

  uchwała nr XLVI-365-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.134.836

  uchwała nr XLV-361-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.134.835

  uchwała nr XLV-360-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.133.834

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911/59/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 marca 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały XXXVI/233/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na Fundusz Zdrowia dla nauczycieli w 2010 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowia

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.