Logowanie

DZ. URZ. 2010.138.2678

Tytuł:

uchwała nr XLI/250/10 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 września 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Kwidzyn
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 138 pozycja: 2678
Hasła:inne

UCHWAŁA NR XLI/250/10 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 10 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami1) ) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zmianami2) ) uchwala się, co następuje: § 1. Podwyższa się kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? dla osoby samotnie gospodarującej oraz osoby w rodzinie do 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami3) ). § 2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY Henryk Ordon

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 225, poz. 1487 oraz z 2009r. Nr 219, poz.1706. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221 poz. 1738 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842.

1)

Id: PGWRS-QYRBM-WABID-MESZY-LIIKN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/191/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem " Pomoc państwa w zakresie dożywiania "

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4812

  uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/231/09 Rady Gminy Złotoryja z dnia 10 września 2009r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnego dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2971

  uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w ramach realizacji programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.100.163

  uchwała nr XXXVI/327/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.138.2677

  uchwała nr LVI/402/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goszczyno, gm Krokowa

 • DZ. URZ. 2010.138.2676

  uchwała nr XLII / 329 / 2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 września 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Bąkowo, obręb Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy

 • DZ. URZ. 2010.137.2675

  rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr NK.III.WD.0911/54/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 listopada 2010r. W sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/232/10 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie opłat za korzystanie z basenu kąpielowego, korzystanie z boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim, korzystanie z hali sportowej, za wynajem salki sportowo - konferencyjnej i językowej, wynajem domków kempingowych i korzystanie z komputerów oraz drukowanie w salce internetowej

 • DZ. URZ. 2010.137.2674

  porozumienie Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie przejęcia obowiązku zarządzania skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 1112G ( ul. Ustecka) z drogą gminną ( ul. Sportowa).

 • DZ. URZ. 2010.137.2673

  porozumienie Powiatu słupskiego oraz Gminy Słupsk z dnia 29 września 2010r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk i Powiatem Słupskim dotyczącego przejęcia przez Gminę Słupsk zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.