Logowanie

DZ. URZ. 2010.138.2680

Tytuł:

uchwała nr XLI/252/10 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Kwidzyn
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 138 pozycja: 2680
Hasła:inne

Uchwała Nr XLI/252/10 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami1) ) oraz art. 67a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami2) ), uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVI/96/08 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn, wprowadza się następujące zmiany w treści §3: 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Uczniowie wnoszą opłatę za jeden posiłek dziennie w postaci obiadu, w kwocie określonej, jak niżej: 1) w Szkole Podstawowej w Janowie - 1,60 zł, 2) w Szkole Podstawowej w Korzeniewie - 2,30 zł, 3) w Szkole Podstawowej w Rakowcu - 2,30 zł, 4) w Szkole Podstawowej w Tychnowach - 1,90 zł, 5) w Gimnazjum w Liczu - 2,30 zł.?. 2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Pracownicy szkół, emeryci i renciści wnoszą opłatę za jeden posiłek dziennie w postaci obiadu, w kwocie określonej, jak niżej: 1) w Szkole Podstawowej w Janowie - 2,56 zł, 2) w Szkole Podstawowej w Korzeniewie - 3,68 zł, 3) w Szkole Podstawowej w Rakowcu - 3,68 zł, 4) w Szkole Podstawowej w Tychnowach - 3,04 zł, 5) w Gimnazjum w Liczu - 3,68 zł.?.


1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146.

2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320.

Strona 1

Id: WAHFS-XFDWV-ZIDZR-IOUHR-ECVSC. Podpisany

§ 2. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Henryk Ordon

Id: WAHFS-XFDWV-ZIDZR-IOUHR-ECVSC. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.564.4328

  uchwała nr XLVIII/363/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/104/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Pcim.

 • DZ. URZ. 2011.213.2495

  uchwała nr IX/63/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krasocin w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6809

  uchwała nr XLIV/191/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasnosielc.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.935

  uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/106/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki podawane w tych stołówkach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałcz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.64.1749

  uchwała nr XXVI / 268 /09 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 2 lipca 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Goleniowski.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązek ogłoszenia przetargu

  Gmina jest organem prowadzącym dla szkół z tereny gminy. Przeznacza środki na remonty budynków. W bieżącym roku na trzech budynkach należy dokonać wymiany pokrycia (...)

 • Opodatkowanie kosztów kształcenia pracownika

  Zawarliśmy z pracownikiem umowę o dokształcanie w formach szkolnych (studia zaoczne). Zwracamy mu 100 % kosztów czesnego na podstawie załączanych dowodów zapłat za (...)

 • Pracodawca a organ zatrudniający

  Dyrektor zawiera umowy ze swoimi pracownikami na prace wykonywane poza godzinami etatowymi. Kto zwiera umowę na przeprowadzenie wykładu na kursie kwalifikacyjnym z dyrektorem (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Zatrudnianie nauczycieli a karta nauczyciela

  Jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym różnorodną działalność oświatową m.in. prowadzimy szkoły i zatrudniamy nauczycieli. Czy wymiar czasu pracy i urlopu nauczyciela (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.138.2679

  uchwała nr XLI/251/10 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 września 2010r. w sprawie Statutu Gminy Kwidzyn

 • DZ. URZ. 2010.138.2678

  uchwała nr XLI/250/10 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 września 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. 2010.138.2677

  uchwała nr LVI/402/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goszczyno, gm Krokowa

 • DZ. URZ. 2010.138.2676

  uchwała nr XLII / 329 / 2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 września 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Bąkowo, obręb Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy

 • DZ. URZ. 2010.137.2675

  rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr NK.III.WD.0911/54/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 listopada 2010r. W sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/232/10 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie opłat za korzystanie z basenu kąpielowego, korzystanie z boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim, korzystanie z hali sportowej, za wynajem salki sportowo - konferencyjnej i językowej, wynajem domków kempingowych i korzystanie z komputerów oraz drukowanie w salce internetowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.