Logowanie

DZ. URZ. 2010.139.1095

Tytuł:

uchwała nr XXVI/9/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-04-26
Organ wydający:Rada Powiatu w Kielcach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 139 pozycja: 1095
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR XXVI/9/10 RADA POWIATU W KIELCACH z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,  3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240) uchwala się co następuje: § 1.  1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2010 rok zwiększa się ogółem o kwotę  1.359.828 zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.227.828zł dochody majątkowe zwiększa się o kwotę  132.000zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1) 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2010 rok zwiększa się ogółem o kwotę  1.573.698zł w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.441.698zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę  132.000zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2) § 2.  1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu na 2010 rok o kwotę 213.870zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3) § 3.  1. § 2 ust. 4 uchwały Nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok otrzymuje brzmienie: ?Wydatki na programy i projekty  realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 28.502.263zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4a i 4b.?  § 4.  1. Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r.  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do  niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej  uchwały. 3. Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały. 4. Dodaje się załącznik 4b do uchwały Nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r.  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok w brzmieniu załącznika Nr 5b do niniejszej uchwały. § 5.  1. § 3 ust. 1 uchwały Nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie  uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.046.063 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 8.437.566 zł, 2) pożyczek w kwocie - 3.608.497 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 19.007.280 zł, rozchody w wysokości 6.961.217zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 6) § 6.  1. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie  ID: CGAEX-CEFAW-PTLPM-ILNKN-PYJTO. Podpisany. Strona 1 / 4 uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej  uchwały.


Nr 6) § 6.  1. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej  uchwały. § 7.  1. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r.  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do  niniejszej uchwały. § 8.  1. § 8 ust. 2 uchwały Nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok otrzymuje brzmienie: ?Ustala się plan przychodów i wydatków  Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody ? 1.600.000zł, 2) wydatki ? 1.784.241 zł 2. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej  uchwały. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Lato   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/9/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 r. Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/9/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 r. Zalacznik2.doc

ID: CGAEX-CEFAW-PTLPM-ILNKN-PYJTO. Podpisany.

Załącznik nr 3 Strona do uchwały Nr XXVI/9/10 2 / 4 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 r. Zalacznik3.doc

  Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/9/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 r. Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/9/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 r. Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/9/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 r. Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVI/9/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 r. Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVI/9/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 r. Zalacznik5.xls

Załącznik nr 5a do uchwały Nr XXVI/9/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 r. Zalacznik5a.xls

ID: CGAEX-CEFAW-PTLPM-ILNKN-PYJTO. Podpisany.

Załącznik nr 5b do uchwały Nr XXVI/9/10 Rada Powiatu w Kielcach

Strona 3 / 4

Załącznik nr 5b do uchwały Nr XXVI/9/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 r. Zalacznik5b.xls

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVI/9/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 r. Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXVI/9/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 r. Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXVI/9/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 r. Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXVI/9/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010 r. Zalacznik9.xls

ID: CGAEX-CEFAW-PTLPM-ILNKN-PYJTO. Podpisany.

Strona 4 / 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.316.3387

  uchwała nr XXI/11/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 22 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2010rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.106.1947

  sprawozdanie Wójta Gminy Darłowo z dnia 29 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Darłowo za 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.321.3469

  uchwała nr XXXVIII/46/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.2309

  zarządzenie nr 25/2011 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2010rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.2076

  uchwała nr XXXVI/152/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Rzewnie na 2010rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.139.1094

  uchwała nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.138.1093

  uchwała nr I / 4 / 10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. 2010.138.1092

  uchwała nr I / 2 / 10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ?NIDZICA? z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ?Nidzica? na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.138.1091

  uchwała nr XXXIX/143/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojciechowice

 • DZ. URZ. 2010.138.1090

  uchwała nr XL/207/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.