Logowanie

DZ. URZ. 2010.139.1096

Tytuł:

uchwała nr XLII/255/10 Rady Gminy w Bielinach z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-04-26
Organ wydający:Rada Gminy w Bielinach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 139 pozycja: 1096
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR XLII/255/10 RADY GMINY W BIELINACH z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,10, ust 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1,2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3, art. 258 ust.1 pkt 1, 2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37 575 905 zł, z tego: a) dochody bieżące 25 135 037zł b) dochody majątkowe 12 440 868 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1)Wydatki budżetu gminy w wysokości 45 954 501 zł, z tego: a) wydatki bieżące 24 176 816 zł b) wydatki majątkowe 21 777 685 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2)Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 ? 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a ? wydatki inwestycyjne jednoroczne. 3)Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 20 154 731zł, a) wydatki bieżące 273 611 zł b) wydatki majątkowe 19 881 120 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b. § 3. 1)Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 378 596 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie - 6 573 557 zł, b) pożyczek w kwocie - 686 583 zł, c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 118 456 zł. 2)Przychody budżetu w wysokości 9 451 763 zł, rozchody w wysokości 1 073 167 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1)ogólną w wysokości - 200 000 zł, 2)celową w wysokości - 1 000 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe - 1 000 zł, § 5. 1)Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2)Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3)Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.


Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 1

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 86 833 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 127 149 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7. Ustala się dochody należne gminie na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 46 130 zł oraz wydatki na zadania określone w ustawie prawo ochrony środowiska w kwocie 46 130 zł. § 8. 1)Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: a) zakładów budżetowych: przychody ? 1 557 636 zł, wydatki ? 1 557 636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 2)Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody ? 564 400 zł; wydatki ? 509 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 9. Brak treści 1)Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 2)Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 3)Dotacje celowe zgodnie załącznikiem nr 12. § 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł; w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 500 000 zł 2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7 260 140 zł; w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 6 410 140 zł 3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 073 167 zł; w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 146 500 zł § 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł, w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 500 000 zł b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 260 140 zł w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 6 410 140 zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 073 167 zł; w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 146 500 zł 2)zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 2

3)dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych, 4)dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu, 5)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek, 6)przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011) 7)udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 51 450 zł, 8)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/255/10 Rady Gminy w Bielinach z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dochody budżetu gminy na 2010 rok Lp. Dział Rozdział § 1 1 2 010 01010 6290 01041 3 4 Treść 5 Rolnictwo i łowiectwo Infrastrukutura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6298 (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6298 (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6620 60016 2030 6298 3 630 63003 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6299 (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 4 700 70005 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 6298 5 750 75011 2010 75023 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu) 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany 146 562 64 562 64 562 82 000 24 000 20 000 10 000 Strona 1 140 120 140 120 1 427 40 000 98 643 50 558 000 1 000 000 1 000 000 442 750 5 117 468 5 117 468 277 553 4 839 915 558 000 558 000 1 553 1 553 1 000 3 632 750 000 3 190 000 2 440 000 750 000 442 750 Dochody Dochody bieżące majątkowe 6 7 1 553 2 712 650 200 000 200 000 2 512 650 2 512 650

0970 Wpływy z różnych dochodów 6 751 75101 2010 7 756 75601 0350 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizychnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływyw z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616

28 000 1 587 1 587 1 587 3 159 320 40 30 10 313 399 290 000 500 20 713 600 1 586

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 720 441 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpłwy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 100 518 156 426 14 847 350 000 4 500 150 90 000 4 000 116 833 30 000 86 833 2 008 607 2 000 607 8 000 15 577 449 8 516 388 8 516 388 6 396 060 6 396 060 665 001 665 001 8 114 8 114 8 024 300 000 300 000

75618

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

8

758 75801

Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75831 Część równoważąca subewncji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

9

801

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany


Strona 2

0920 Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6298 (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 852 85212 2010 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergracji sopłecznej 2030 85214 2030 85216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 85219 2030 85295 2023 11 853 85395 Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finasowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finasowanie Wspólnej Polityki Rolnej 12 900 90019 Gospodarka komunala i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 90020 13 926 92601 6298 Dochody razem OGÓŁEM Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

90 300 000 4 780 266 4 242 518 4 230 518 12 000 9 178 9 178 185 513 185 513 146 466 146 466 102 272 102 272 94 319 94 319 273 611 273 611 232 570 41 041 46 455 46 130 7 000 39 130 325 325 120 000 120 000 120 000 25 135 12 440 868 037 37 575 905

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 85213

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/255/10 Rady Gminy w Bielinach z dnia 26 stycznia 2010 r.

Wydatki budżetu gminy na2010 r. w tym: w tym: Para -graf Dział Rozdział Nazwa Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki na programy Plan finansowane Wydatki Wyda Dotacje Świadczenia na 2010 Wydatki z udziałem na na z tytu wydatki na na rzecz r. bieżące wynagrodzenia związane środków, obsługę poręc zadania osób o których długu i gwar i składki od z realizacją bieżące fizycznych mowa w art. (odsetki) ji nich naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt zadań 2i3 5 4032790 322000 6 3140 0 0 0 7 3140 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 0 0 12 0 0

1 010

2

3

4 Rolnictwo i łowiectwo

13

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6058 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego

322000

0

0

0 3140

0 3140 0 3140 0 0 0 0 0

01030

3140

3140

3140

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 3707650 2007-2013 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2512650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1195000

0

400

491130

491130

0

0

491130

0

0

0

0

40002

Dostarczanie wody 2650 Dotacja przedmiotowa

491130 491130

491130 491130

0

0

491130 491130

0

0

0

0

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 1

z budżetu dla zakładu budżetowego 600 60004 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy 4300 Zakup usług pozostałych 60014 Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6058 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych 8186782 6000 6000 4718865 2329000 6000 6000 0 0 0 0 2329000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28865

2440000

0

1500000

0

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na 750000 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 4210 4270 4300 4430 Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3461917 4000 2165000 149000 5000

0

2323000 4000 2165000 149000 5000

0

2323000 4000 2165000 149000 5000

0

0

0

0

0

6050

401000

0

Wydatki inwestycyjne 6058 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych 630 63003 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

442750

0

295167 9546053 9546053

0 27500 27500 0 0 20000 20000 7500 7500 0 0 0 0 0 0 0 0

7500

7500

7500

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 2

realizacji stowarzyszeniom 4210 4300 4410 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 7000 10000 3000 7000 10000 3000 7000 10000 3000

Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

129660

4839915

0

Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa

4548978

0

1706292

419792 419792 200

223647 223647

195945 195945

0 0

200 200 200

0 0

0 0

0 0

Gospodarka gruntami 1706292 i nieruchomościami Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia 4100 agencyjnoprowizyjne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 4120 4170 4210 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 200

164954

164954

164954

15876

15876

15876

5400

5400

5400

25723 5694 6000 76000 2000 20000 600 80000 300 5000

25723 5694 6000 76000 2000 20000 600 80000 300 5000 12045 0

25723 5694 6000 76000 2000 20000 600 80000 300 5000 12045

4260 Zakup energii 4270 4280 4300 4410 4430

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 12045 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne 481500

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 3

jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6058 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych 710 71004 4300 750 75011 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 4120 4210 4280 4300 4410 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 558000 0

247000

0

120000 120000 120000 2744287

120000 120000 120000 2714287 225081 200

0 0

120000 120000 120000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1995282 217085

637301 7796

0 0

81704 200 200

0 0

0 0

0 0

Urzędy wojewódzkie 225081 200

172590

172590

172590

12443

12443

12443

27940 4112 500 200 1300 200

27940 4112 500 200 1300 200 4596

27940 4112 500 200 1300 200 4596

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 4596 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na 3030 rzecz osób fizycznych 4210 4300 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

1000

1000

1000

47004

47004

0

4500

0

42504

0

0

0

42504 1000 1500 1000

42504 1000 1500 1000 1000 1500 1000

42504

4360 Opłaty z tytułu

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 4

zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 75023 Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1000 2248702 1000 2218702 1775197 1000 442505 0 1000 0 0 0

1000

1000

1000

1399822

1399822

1399822

99381

99381

99381

226742 35442

226742 35442

226742 35442

Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 3000 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 13810 75000

3000

3000

13810 75000

13810 75000

Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 4280 4300 4350 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

1000 65000 20000 500 88924

1000 65000 20000 500 88924 3000

1000 65000 20000 500 88924 3000

Zakup usług dostępu 3000 do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 12000 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 28000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 4430 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 16500 20000

12000

12000

28000

28000

16500 20000 44581

16500 20000 44581

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 44581 socjalnych Szkolenia 4700 pracowników niebędących 15000

15000

15000

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 5

członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego 10000 i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, 4750 w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4170 4210 4300 75095 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 40000

10000

10000

40000

40000

30000

0

115000

115000

3000

110000

0

2000

0

0

0

2000

2000

2000

3000 30000 80000

3000 30000 80000 108500

3000 30000 80000 0 72500 0 36000 0 0 0

Pozostała działalność 108500 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz 26000 związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na 3030 rzecz osób fizycznych 4210 4300 4430 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 36000 500 12000 34000

26000

26000

36000 500 12000 34000 500 12000 34000

36000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1587 i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1587 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 1380

1587

1587

0

0

0

0

0

0

1587

1587

0

0

0

0

0

0

1380

1380

207

207

207

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 6

754 75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na 3030 rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Obrona cywilna 4170 4210 75421 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zarządzanie kryzysowe 4810 Rezerwy

122600 120100 15000

122600 120100 15000

33900 32400

72700 71700

0 0

16000 16000 15000

0 0

0 0

0 0

1000

1000

1000

2400 30000 35000 15000 2000 2500 7000 9000 1200 1500 1000 500 1000 1000

2400 30000 35000 15000 2000 2500 7000 9000 1200 1500 1000 500 1000 1000

2400 30000 35000 15000 2000 2500 7000 9000 1200 1500 1000 500 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 4270 4280 4300 4430 4480 75414

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 26000 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia 4100 agencyjnoprowizyjne 4430 Różne opłaty i składki Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów

26000

0

26000

0

0

0

0

0

75647

26000

26000

0

26000

0

0

0

0

0

25000 1000 599850 548400

25000 1000 599850 548400 0 0

25000 1000 548400 548400 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 7 51450 0

757

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 548400 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 51450 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 758 75818 Wypłaty z tytułu 51450 gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 4120 4170 4210 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 200000 200000 200000

548400

548400

75704

51450

0

0

0

0

0

0

51450

51450 200000 200000 200000 0 0 200000 200000 200000 1651785 1154873 32000 0 432600 278400 278400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51450 0 0

10855931 10100731 7984346 7130273 278400 6375073 278400 4941800

0 0

3869900

3869900

3869900

281900

281900

281900

672200 109300 8500 412750

672200 109300 8500 412750

672200 109300 8500 412750

Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług 4270 remontowych 4280 4300 4350 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

26500 138400 146000 4100 67000

26500 138400 146000 4100 67000 1600 15400

26500 138400 146000 4100 67000 1600 15400

Zakup usług dostępu 1600 do sieci Internet

Opłaty z tytułu 4370 zakupu usług 15400 telekomunikacyjnych

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 8

telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących 4390 2800 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 4430 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 5000 26000 2800 2800

5000 26000 288323

5000 26000 288323

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 288323 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3800

3800

3800

Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego 4100 i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, 4750 w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13100

4100

4100

13100

13100

153200

Wydatki inwestycyjne 6058 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 4120 4210 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

300000

0

302000

0

561718

561718

492156

37262

0

32300

0

0

0

32300

32300

32300

382450

382450

382450

30656

30656

30656

67700 11350 4000

67700 11350 4000

67700 11350 4000

Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek

6500

6500

6500

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 9

4280 4410

Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe

480 240

480 240 26042 32000 32000 2293480 121900 2063280 0

480 240 26042 0 32000 32000 108300 0 121900 121900 0 0 0 0 0 0 0

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 26042 socjalnych 80104 Przedszkola 32000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 32000 samorządowej instytucji kultury 80110 Gimnazja Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 4120 4170 4210 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2293480 121900

1610500

1610500

1610500

115980

115980

115980

289500 45300 2000 33300

289500 45300 2000 33300

289500 45300 2000 33300

Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 4280 4300 4350 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

8000 35000 10000 500 9700

8000 35000 10000 500 9700 1900

8000 35000 10000 500 9700 1900

Zakup usług dostępu 1900 do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 2700 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 4430 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 1200 3000

2700

2700

1200 3000

1200 3000

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500

500

500

Zakup materiałów papierniczych do 4740 1000 sprzętu drukarskiego i urządzeń

1000

1000

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 10

kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, 4750 w tym programów i licencji 80113 4300 1500 1500 1500

Dowożenie uczniów 230000 do szkół Zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 4120 4170 4210 4280 4300 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 230000

230000 230000

0

230000 230000

0

0

0

0

0

80114

250534

250534

216340

34194

0

0

0

0

0

168600

168600

168600

12100

12100

12100

28600 4400 2640 7200 100 4000

28600 4400 2640 7200 100 4000

28600 4400 2640 7200 100 4000

Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 2100 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 4430 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 1000 500

2100

2100

1000 500 5494

1000 500 5494

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 5494 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3600

3600

3600

Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego 1000 i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, 4750 w tym programów i licencji 80146 4300 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych 9200

1000

1000

9200

9200

53073 19000

53073 19000

0

53073 19000

0

0

0

0

0

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 11

4410

Podróże służbowe krajowe

1000

1000

1000

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 4120 4210 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

33073

33073

33073

304853 213100

304853 213100

270770 213100

34083

0

0

0

0

0

16370

16370

16370

35630 5670 5500 13800 900 600 100

35630 5670 5500 13800 900 600 100 12883

35630 5670 5500 13800 900 600 100 12883

4260 Zakup energii Zakup usług 4280 zdrowotnych 4300 4410 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 12883 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 851 85153 4170 4210 4300 85154 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi

300

300

300

147149 17412 4000 3000 10412 109737

147149 17412 4000 3000 10412 109737

31000 4000 4000

111709 13412

4440 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3000 10412 27000 78297 4440 0 0 0 0

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie 4440 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 27000 19293 200

4440

4440

27000 19293 200

27000 19293 200 Strona 12

4260 Zakup energii

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

4300

Zakup usług pozostałych

51904

51904

51904

Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 1000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących 4390 5000 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 500

1000

1000

5000

5000

500

500

Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego 200 i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, 4750 w tym programów i licencji 85195 Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 852 85202 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 200

200

200

200 20000 0

200 20000 0 0 0 0 0

Pozostała działalność 20000

20000

20000

20000

5371263 120000

5371263 120000

517615 0

214641 120000

0 0

4639007 0

0 0

0 0

0 0

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 120000 innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 4170 Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia bezosobowe 5000 5000

120000

120000

5000 5000

5000 5000

0

0

0

0

0

0

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 4230518 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4082602 85000

4230518

128845

19071

0

4082602

0

0

0

4082602 85000 85000

4082602

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy

6100

6100

6100

35513 2232

35513 2232

35513 2232

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 13

4210 4280 4300

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

5800 60 3011

5800 60 3011

5800 60 3011

Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 1000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 800

1000

1000

800 3400

800 3400

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3400 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2000

2000

2000

Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego 1000 i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, 4750 w tym programów i licencji 2000

1000

1000

2000

2000

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 9178 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na 4130 ubezpieczenie zdrowotne 9178

9178

9178

0

0

0

0

0

0

9178

9178

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 255513 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 255513 9000 9000 146466 146466 329869 1987

255513

0

0

0

255513

0

0

0

255513 9000 9000 146466 146466 329869 1987 304432 23450 0 0 0 0 0 0 0

255513 9000 9000 146466 146466 1987 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85215

85216

85219

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 14

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 4120 4210 4280 4300 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

232165

232165

232165

25000

25000

25000

40967 6300 6000 50 3500

40967 6300 6000 50 3500

40967 6300 6000 50 3500

Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 3000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4000

3000

3000

4000 4600

4000 4600

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 4600 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1000

1000

1000

Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego 500 i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, 4750 w tym programów i licencji 800

500

500

800

800

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 9400 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 9000 200

9400

9000

400

0

0

0

0

0

9000 200

9000 200

Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 85228 4170 85295 3110 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia społeczne

200

200

200

2000 2000

2000 2000 254319 143439

2000 2000 59160

0

0

0

0

0

0

Pozostała działalność 254319 143439

51720

0

143439 143439

0

0

0

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 15

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Wynagrodzenia 4013 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne Składki na 4113 ubezpieczenia społeczne 4120 4123 4173 4210 4213 4283 4300 4303 853 85395 Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Składki na 4118 ubezpieczenia społeczne Składki na 4119 ubezpieczenia społeczne 4128 4129 4178 4179 4218 4219 Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia

9000

9000

9000

32605

32605

32605

765

765

765

1556

1556

1556

5195 240 799 9000 4000 10000 250 1000 36470 273611

5195 240 799 9000 4000 10000 250 1000 36470 273611 273611 16635

5195 240 799 9000 4000 10000 250 1000 36470 0 0 0 0 0 0 0 0 273611 273611 16635 0 0 0 0

Pozostała działalność 273611 16635

2936 2691 474 140993 24881 16523 2916

2936 2691 474 140993 24881 16523 2916

2936 2691 474 140993 24881 16523 2916

Zakup pomocy naukowych, 4248 dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i książek

425

425

425

75

75

75

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 16

4308 4309

Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych

54368 9594

54368 9594

54368 9594

Zakup materiałów papierniczych do 4748 sprzętu drukarskiego 425 i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do 4749 sprzętu drukarskiego 75 i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, 4758 w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, 4759 w tym programów i licencji 854 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza 510

425

425

75

75

510

510

90

90

90

10000

10000 10000

0 0

0 0

10000 10000

0 0

0 0

0 0

0 0

Pomoc materialna dla 10000 uczniów Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10000

10000

10000

900

Gospodarka komunalna i ochrona 800226 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 239776

700226

0

432630

267596

0

0

0

0

239776

0

0

239776

0

0

0

0

Dotacja przedmiotowa 2650 239776 z budżetu dla zakładu budżetowego 90002 4210 4300 90003 Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi 18500 1500 17000 27820

239776

239776

18500 1500 17000 27820

0

18500 1500 17000

0

0

0

0

0

0

0

27820

0

0

0

0

Dotacja przedmiotowa 2650 27820 z budżetu dla zakładu budżetowego 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 4300 6050 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne 453000 300000 53000 100000

27820

27820

353000 300000 53000 0

0

353000 300000 53000

0

0

0

0

0

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 17

jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 46130 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 4300 90095 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 10000 36130

90019

46130

0

46130

0

0

0

0

0

10000 36130 15000 15000 406950 10000 0 0 0

10000 36130 15000 15000 4450 0 402500 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pozostała działalność 15000 Zakup usług 4300 pozostałych 15000 406950 10000

921 92105

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10000

10000

10000

255000

255000

0

0

255000

0

0

0

0

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 255000 samorządowej instytucji kultury 92116 2480 Biblioteki 127500 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 127500 samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14450

255000 127500 127500 0 0

255000 127500 127500 0 0 0 0

92120

14450

0

4450

10000

0

0

0

0

10000

10000

10000

300 1000 150 3000 312000 200000 120000

300 1000 150 3000 112000 0 0 0

300 1000 150 3000 22000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii Zakup usług 4300 pozostałych 4430 926 92601 Różne opłaty i składki Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki 6058 inwestycyjne jednostek

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 18

budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4210 4430 Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki OGÓŁEM 80000 0

112000

112000

0

22000

90000

0

0

0

0

90000

90000

90000

20000

20000

20000

1000 1000

1000 1000

1000 1000 6589701 1305166 5169511 273611 0 51450

45954501 24176816 10787377

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/255/10 Rady Gminy w Bielinach z dnia 26 stycznia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Rolnictwo i łowiectwo Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w otulinie i na terenie ŚPN-Etap 01010 III Budowa 1532752 kanalizacji w Hucie Nowej wzdłuż drogi wojewódzkiej i Hucie Koszary (2005-2010) Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w otulinie i na 01010 terenie ŚPN - Etap 320000 III część 1- Budowa kanalizacji w Hucie Starej Wymysłów (2005-2011) Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w otulinie i na terenie ŚPN - Etap VI - Modernizacja 01010 SUW w Bielinach 1713800 i połączenie z wodociagiem Kakonin w miejsowości Bieliny Podlesie (2005-2012) Budowa sieci kanalizacyjnej 01010 w miejscowości Kakonin i Porąbki (2005 -2011) wydatki w tym źródła finansowania Łączne poniesione rok dotacje środki nakłady do budżetowy dochody kredyty i środki wymienione finansowe 31.12.2009 2010 własne i pożycz pochodzące w art. 5 ust. r. (8+9+10+11) jst ki z innychźr. 1 pkt 2 i * 3 u.f.p.

Lp. Dział Rozdz.

2011

2012

w p

1

010

1482752

50000

50000

0

0

2

010

15000

5000

5000

0

300000

3

010

8800

5000

5000

0

1000000

700000

4

010

85146

33146

2000

2000

0

50000

5

010

Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w otulinie Cisowsko 01010 Orłowińskiego 11409858 Parku Krajobrazowegow tym budowa sieci wod. z przyłączami w m. Belno-

439858

10000

10000

1100000

5860000

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 1

opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górki Napękowskie, Napęków, Belno, Makoszyn, Lechów na terenie Gm. Bieliny (2008-2013) Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w otulinie i na terenie ŚPN -Etap V - Budowa 01010 kanalizacji wHucie 101000 Nowej Dworskie, Hucie Podłysicy, Bielinach Poduchownych Daliance (20092010) Budowa brakującej sieci wodociagowejz 01010 250000 przyłączami na terenie gm. Bieliny (2010-2011) Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w otulinie i na terenie ŚPN -Etap 01041 IV rozbudowa 4670932 i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielinach (20052011) Zagospodarowanie 01041 centrum Makoszyna (2008-2010) Razem dział: 010 Transport i łaczność Przebudowa drogi powiatowej Bieliny 60014 Poduchowne Makoszyn (20072010) Program przebudowy dróg gminnych (20092012): 2 600 Przebudowa drogi 1520016 Huta Stara 60016 Wymysłów (20102012) Przebudowa ul. Żeromskiego 60016 w Bielinach na odcinku od skrzyżowania 972000 0 1000 1000 471000 500000 534806 20618294

6

010

1000

100000

100000

7

010

150000

150000

100000

8

010

4932

3200000

1000000

2200000

1466000

9

010

27156 2012644

507650 4029650

95000 417000

100000 1100000 0

312650 2512650 4016000

0

6560000 4

1

600

66380

37515

28865

28865

0

3

600

904307

0

468917

37567

150000

281350

435390

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 2

z drogą 753 do cmentarza (20102011) Umocnienie rowów i skarpprzy drodze gminnej Huta Nowa 60016 Dworskie - Huta Podłysica (20082010) Budowa ciagu pieszego na odcinku Belno (od OSP) 60016 Makoszyn Lechów (20072012) Przebudowa ul. Działkowej i Leśnejwraz 60016 z infrastruktura techniczną (20102011) Przebudowa ulic: Krótkiej i Starowiejskiej od ul. Polnej do Stawowej wraz 60016 z infrastukturą techniczną oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika ppoż.(2009-2011) 60014 Przebudowa drogi gminnej 1520020 oraz drogi powiatowej 0318T w celu stworzenia 60016 spójnego układu komunikacyjnego stymulującego rozwój regionu etap II (2008-2012) Razem dział: 600 Turystyka Program: "Centrum Tradycji i Turystyki Gór Swiętokrzyskich wraz z restauracją 63003 zabytków Świętego Krzyża"( 20052013)- etap I(20052011) - etap II (20102013) Budowa retencyjnorekreacyjnych zbiorników 63003 wodnych na terenie Gminy Bieliny (2009-2013) Świętokrzyski szlak paproci?? ? 63003 utworzenie ścieżki edukacji

4

600

87000

7000

80000

80000

5

600

1060420

13420

300000

300000

350000

397000

6

600

506560

0

146500

20000

38600

87900

360060

7

600

625586

65807

122500

29000

20000

73500

437279

4178510

238510

3940000

0

750000

750000

2440000

0

8

600

5010000

10000

0

2500000

2500000

13410763

372252

5087782

116432 1338600

750000

2882750

4553729

3397000

21398076

1728703

9077553

420000 3780000

277553

4600000 10591820

1

630

10499086

10000

10000

2000000

4000000

2

630

5920980

10980

10000

10000

1000000

3900000

3

630

411833

10833

401000

111085

50000

239915

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 3

ekologicznej w otulinie ŚPN w gminie Bieliny (2008 - 2010) Wyposażenie obiektów i zagospodarowanie terenu wokół infrastruktury 63003 turystycznej Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Gminie Bieliny (2009-2011) ?Świętokrzyski szlak lilii " ? utworzenie ścieżki edukacji 63003 ekologicznej w otulinie ŚPN w gminie Bieliny (2009 - 2013) Razem dział: 630 Gospodarka mieszkaniowa 1 700 Zagospodarowanie 70005 Centrum Huty Nowej (2010-2011) Budowa parkingu przy cmentarzu 70005 parafialnym w Bielinach (20082012) Świętokrzyska sieć Inkubatorów Innowacji i Przedsiębiorczości - uzbrojenie 70005 terenów inwestycyjnychpod Obszar Aktywizacji Gospodarczej na terenie gminy Bieliny (2008-2013) Modernizacja "podejścia do kościoła" wraz 70005 z infrastrukturą techniczną (20092012) Modernizacja pomieszczeń na nieruchomości 1344/1 pod 70005 potrzeby Wydz Komunikacji i Usług Rehabilitacyjnych (2010-2011) Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP 70005 w Bielinach wraz z przebudowa parkingu(2010800000 0 500000 60000 65000 375000 300000

4

630

2649760

9760

10000

10000

2630000

5

630

400488

488

10000

10000

50000

140000

41280223

1760764

9518553

561085

3840000 277553

4839915

16271820 8040000 5

2

700

173737

92237

51500

51500

30000

3

700

12844193

11767

330000

330000

2706000

3620976

4

700

564543

278

122000

48800

73200

206975

235290

5

700

200000

100000

100000

100000

6

700

449000

0

183000

73200

109800

266000

Id: YTGYW-SSTUA-KYLLQ-OTTSY-KGHCP. Podpisany

Strona 4

2011) Razem dział: 700 Administracja publiczna Spójna informatyzacja Urzędu Gminy 75023 i jednostek podległych (20072012) Razem dział: 750 Oświata i wychowanie Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej 80101 przy Szkole Podstawowej w Hucie Nowej (2009-2012) Modernizacja bazy oświatowej na 80101 terenie gminy Bieliny (2009-2012) Termomodernizacja i modernizacja kompleksu budynków ZSS i UG w Bielinach: wymiana dachu, okien i położenie elewacji 80101 zewnętrznnej: Wymiana pokrycia dachowego z budynku Urzędu Gminy wBielinach i Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach (20072011) Razem dział: 801 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Modernizacja i budowa brakującego oświetlenia miejsc 90015 publicznych oraz wzdłuż dróg publicznych (20052010) Razem dział: 900 Kultura fizyczna i sport Utworzenie strefy rekreacji przy ZSS w Bielinach wraz 92601 z budową zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko 15031473 104282 1286500 211500 517000 0 558000 3578975

3886266 6

1

750

287133

11133

30000

30000

146000

100000

287133

11133

30000

30000

0

0

0

146000

100000

0

1

801

2830311

9811

80000

0

80000

1000000

1740500

2

801

1902015

15

602000

30000

272000

300000

300000

1000000

3

801

1710244

852990

73200

73200

0

0

784054

6442570

862816

755200

103200

352000

0

300000

2084054

2740500 0

1

900

205000

105000

100000

50000

50000

205000

105000

100000

50000

50000

0

0

0

0

1

926<
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.71.925

  uchwała nr XXVIII/158/08 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.382.2788

  uchwała nr XXXIV/211/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bieliny

 • DZ. URZ. 2009.382.2787

  uchwała nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 czerwca 2009r. o zmianie Uchwały nr XXXI/182/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieliny

 • DZ. URZ. 2009.405.2930

  uchwała nr XXXV/217/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009

 • DZ. URZ. 2009.405.2929

  uchwała nr XXXV/216/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/120/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 16 maja 2008r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród sportowych oraz zasad i trybu ich przyznawania w gminie Bieliny

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.139.1095

  uchwała nr XXVI/9/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010rok

 • DZ. URZ. 2010.139.1094

  uchwała nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.138.1093

  uchwała nr I / 4 / 10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. 2010.138.1092

  uchwała nr I / 2 / 10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ?NIDZICA? z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ?Nidzica? na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.138.1091

  uchwała nr XXXIX/143/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojciechowice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.