Logowanie

DZ. URZ. 2010.139.1098

Tytuł:

uchwała nr 121/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przdsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Zagnańsk
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 139 pozycja: 1098
Hasła:odpady

UCHWAŁA NR 121/2009 RADY GMINY ZAGNAŃSK z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przdsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7, ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) Rada Gminy w Zagnańsku uchwala co następuje: §   1 .  Określa się  wymagania, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegając y s ię o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zagnańsk, stanowiące załącznik Nr 1 do Uchwały. §   2 .  Określa się  wymagania, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegając y s ię o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usłu g   w   z a k r e s i e   o p r óżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zagnańsk, stanowiące załącznik Nr 2 do Uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk. §   4 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu i na stronie internetowej.  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 121/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik1.doc zał nr 1 do 121 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 121/2009 Rady Gminy Zagnańsk 1 / 2 Strona z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik2.doc


ID: OVQDI-WQKYA-ITXBW-EAHWC-JVDZB. Podpisany.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 121/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik2.doc załącznik nr 2 do 121

ID: OVQDI-WQKYA-ITXBW-EAHWC-JVDZB. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1863

  uchwała nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.962

  uchwała Nr IV/36/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2009.452.3273

  uchwała nr XL/959/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.22.473

  uchwała nr XL/214/2010 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.139.1097

  uchwała nr 60/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2010.139.1096

  uchwała nr XLII/255/10 Rady Gminy w Bielinach z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.139.1095

  uchwała nr XXVI/9/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010rok

 • DZ. URZ. 2010.139.1094

  uchwała nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.138.1093

  uchwała nr I / 4 / 10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.