Logowanie

DZ. URZ. 2010.140.1103

Tytuł:

uchwała nr LII/8/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-04-26
Organ wydający:Rada Powiatu w Staszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 140 pozycja: 1103
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR LII/8/10 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz.1592 z późn. zm./, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 , art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz. 1240/ uchwala się, co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2010 rok o kwotę 598.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2010 rok o kwotę 598.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3.  1. Załącznik nr 3a ?Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.? do Uchwały Nr LI/1/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2010 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 8 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku? do Uchwały Nr LI/1/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2010 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 11 ,,Dotacje celowe w 2010 roku? do Uchwały Nr LI/1/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2010 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie. 


Przewodniczący Rady Damian Sierant   Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/8/10 Strona Rady Powiatu w Staszowie 1 / 3 z dnia 25 lutego 2010 r. Zalacznik1.xml

ID: QWVRY-RBPLE-AFBPQ-XJCHA-PAJCX. Podpisany.

Damian Sierant   Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/8/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010 r. Zalacznik1.xml

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/8/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010 r. Zalacznik2.xml

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII/8/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010 r. Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LII/8/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010 r. Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LII/8/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010 r. Zalacznik5.xls

UZASADNIENIE Niniejszą  uchwał ą  dokonuje się  zmian w budżecie powiatu na 2010 rok poprzez zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę  598.000,00 zł  w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęs k żywiołowych tytułem przyznanej dotacji z budżetu państwa w wyniku podziału środków na ID: QWVRY-RBPLE-AFBPQ-XJCHA-PAJCX. Podpisany. Strona 2 / 3 usuwanie skutków klęs k żywiołowych na dofinansowanie zadań: odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1079T Osiek - Otoka Grabińska od km 0+010 do km 2+020, nr 0106T Oleśnica - Pieczonogi do km 1+850 do km 2+520, nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 1+700 do km 2+395, nr 0827T Pacanów - Zalesie Gace Słupieckie dł. około 850 mb. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale

z dnia 25 lutego 2010 r. Zalacznik5.xls

UZASADNIENIE Niniejszą  uchwał ą  dokonuje się  zmian w budżecie powiatu na 2010 rok poprzez zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę  598.000,00 zł  w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęs k żywiołowych tytułem przyznanej dotacji z budżetu państwa w wyniku podziału środków na usuwanie skutków klęs k żywiołowych na dofinansowanie zadań: odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1079T Osiek - Otoka Grabińska od km 0+010 do km 2+020, nr 0106T Oleśnica - Pieczonogi do km 1+850 do km 2+520, nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 1+700 do km 2+395, nr 0827T Pacanów - Zalesie Gace Słupieckie dł. około 850 mb. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejsza sie plan dochodów i wydatków o kwotę  2.000,00 zł. Ponadto dokonuje się  przesunięcia planu wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej między rozdziałami o kwotę 2.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na pracę Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jednocześnie uchwałą tą dokonuje sie zmian w klasyfikacji paragrafów dochodów w realizacji zadań w ramach POKL i RPO Województwa Świętokrzyskiego w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych. 

ID: QWVRY-RBPLE-AFBPQ-XJCHA-PAJCX. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.137.1125

  uchwała nr XXXV/272/10 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 kwietnia 2010r. Zmian w budżecie gminy Szczucin na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.712.6080

  uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.61.72

  zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.194.2

  zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.216.2

  zarządzenie nr 454/10 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.139.1102

  ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.

 • DZ. URZ. 2010.139.1101

  informacja Wójta Gminy Bliżyn z dnia 19 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Bliżyn.

 • DZ. URZ. 2010.139.1100

  uchwała nr 5/II/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.139.1099

  uchwała nr 2/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utylizator z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ?Utylizator? na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.139.1098

  uchwała nr 121/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przdsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.