Logowanie

DZ. URZ. 2010.154.1290

Tytuł:

uchwała nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-05-12
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 154 pozycja: 1290
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR LI/362/2010 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166  ust.1, art. 184 ust. 1, pkt 7, 8,10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212  ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust.1, ust.2 pkt 1, art.  235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale nr XLIX/349/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20  stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, w uchwale nr L/356/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego w sprawie  zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy ? o kwotę 84 108,00 zł  w tym; 1) dział 758 ? różne rozliczenia o kwotę 84 108,00 zł, rozdział 75802 ? uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2750 ? środki na uzupełnienie dochodów gmin,  2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 456 371,00 zł, w tym?  1) dział 600 ? transport i łączność o kwotę 290 900,00 zł, rozdział 60016 ? drogi publiczne gminne, § 6339- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów  inwestycyjnych własnych gmin, 2) dział 758- różne rozliczenia o kwotę 165 471,000 zł, rozdział 75801 ? część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 81 363,00 zł, § 2920 ? subwencje ogólne z budżetu państwa, rozdział 75807 ? część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 84 108,00 zł, § 2920 ? subwencje ogólne z budżetu państwa, 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy ? o kwotę 467 300,00 zł, w tym?  1) dział 010 ? rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5 000,00 zł, rozdział 01010 ? infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 ? wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ID: KWFHS-OWIJC-UHOBI-AELRD-XILER. Podpisany. 2) dział 600 ? transport i łączność o kwotę 229 000,00 zł, rozdział 60016 ? drogi publiczne gminne,


Strona 1 / 5

1) dział 010 ? rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5 000,00 zł, rozdział 01010 ? infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 ? wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 2) dział 600 ? transport i łączność o kwotę 229 000,00 zł, rozdział 60016 ? drogi publiczne gminne, § 4300 ? zakup usług pozostałych o kwotę 200 000,00 zł, § 4610 ? koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego o kwotę 25 000,00 zł, § 6050 ? wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 000,00 zł, 3) dział 750 ? administracja publiczna o kwotę 1 500,00 zł, rozdział 75095 ? pozostała działalność, § 2900 ? wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, 4) dział 754 ? bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4 000,00 zł, rozdział 75412 ? ochotnicze straże pożarne, § 4010 ? wynagrodzenia osobowe pracowników ,  5) dział 801 - oświata i wychowanie o kwotę 4 000,00 zł, rozdział 80110 - gimnazja, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,  6) dział 900 ? gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 190 500,00 zł, rozdział 90095 ? pozostała działalność, § 2900 ? wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, 7) dział 921 ? kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 16 200,00 zł, rozdział 92195 ? pozostała działalność, § 2900 ? wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, 8) dział 926 ? kultura fizyczna i sport o kwotę 17 100,00 zł, rozdział 92601 ? obiekty sportowe o kwotę 16 000,00 zł, § 4610 ? koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego,  rozdział 92605 ? zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 1 100,00 zł, § 4110 ? składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300,00 zł, § 4120 ? składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł, § 4210 ? zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600,00 zł, 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 839 563,00 zł, w tym; 1) dział 010 ? rolnictwo i łowiectwo o kwotę 335 563,00 zł, rozdział 01010 ? infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 ? wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200 900,00 zł, § 6650 ? wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 134 663,00 zł  2) dział 600 ? transport i łączność o kwotę 500 000,00 zł, ID: KWFHS-OWIJC-UHOBI-AELRD-XILER. Podpisany. rozdział 60016 ? drogi publiczne gminne, § 6050 ? wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500 000,00 zł, 3) dział 801 - oświata i wychowanie o kwotę 4 000,00 zł,

Strona 2 / 5

i zakupów inwestycyjnych o kwotę 134 663,00 zł  2) dział 600 ? transport i łączność o kwotę 500 000,00 zł, rozdział 60016 ? drogi publiczne gminne, § 6050 ? wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500 000,00 zł, 3) dział 801 - oświata i wychowanie o kwotę 4 000,00 zł, rozdział 80110 - gimnazja, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, 5. Załącznik ?Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012?  otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 6. Załącznik ?Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 7. Załącznik ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Magnes   UZASADNIENIE Proponowane zmiany w uchwale budżetowej dotyczą: 1. w zakresie dochodów zwiększenia i zmniejszenia wynikają z aktualnej prognozy subwencji  ogólnej dla gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr. ST3/4820/2/10  z dnia 9 lutego 2010 r.  2. zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:  ? wydatki bieżące na drogi gminne ( remonty, kamień) 200 000 zł, ? zwiększona składka do związku ? Nidzica? 190 500 zł, ? składka do związku ? Cenoma? 16 200 zł, ? składka do związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 1 500 zł, ? wykup gruntu pod drogę gminną w sołectwie Gunów Wilków 4 000 zł, ? wykup gruntu pod pompownię ścieków w sołectwie Donosy 5 000 zł, ? dodatkowe koszty budowy pływalni ( wyrok sądu) 16 000 zł, ? dodatkowe koszty budowy dróg gminnych w 2009 r.


 (ugoda sądowa) 25 000 zł, ? wynagrodzenia OSP 4 000 zł, ? składki ZUS i inne koszty gminnego organizatora sportu 1 100 zł. 3.Zmniejszenia wydatków dokonano w zadaniach:  ID: KWFHS-OWIJC-UHOBI-AELRD-XILER. Podpisany. Strona 3 / 5 ? przebudowa osiedla ? Ogrody? ( aktualizacja po przetargu) 500 000 zł, ? budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówka 200 900 zł, ? dofinansowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do związku ? Nidzica? 134 663 zł.

  UZASADNIENIE Proponowane zmiany w uchwale budżetowej dotyczą: 1. w zakresie dochodów zwiększenia i zmniejszenia wynikają z aktualnej prognozy subwencji  ogólnej dla gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr. ST3/4820/2/10  z dnia 9 lutego 2010 r.  2. zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:  ? wydatki bieżące na drogi gminne ( remonty, kamień) 200 000 zł, ? zwiększona składka do związku ? Nidzica? 190 500 zł, ? składka do związku ? Cenoma? 16 200 zł, ? składka do związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 1 500 zł, ? wykup gruntu pod drogę gminną w sołectwie Gunów Wilków 4 000 zł, ? wykup gruntu pod pompownię ścieków w sołectwie Donosy 5 000 zł, ? dodatkowe koszty budowy pływalni ( wyrok sądu) 16 000 zł, ? dodatkowe koszty budowy dróg gminnych w 2009 r. (ugoda sądowa) 25 000 zł, ? wynagrodzenia OSP 4 000 zł, ? składki ZUS i inne koszty gminnego organizatora sportu 1 100 zł. 3.Zmniejszenia wydatków dokonano w zadaniach:  ? przebudowa osiedla ? Ogrody? ( aktualizacja po przetargu) 500 000 zł, ? budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówka 200 900 zł, ? dofinansowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do związku ? Nidzica? 134 663 zł. Proponowane zmiany wymagają aktualizacji załączników do uchwały budżetowej. Załącznik do uchwały Nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 marca 2010 r. Zalacznik1.xls załączniki budżet 2010 marzec

ID: KWFHS-OWIJC-UHOBI-AELRD-XILER. Podpisany.

Strona 4 / 5

Proponowane zmiany wymagają aktualizacji załączników do uchwały budżetowej. Załącznik do uchwały Nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 marca 2010 r. Zalacznik1.xls załączniki budżet 2010 marzec

ID: KWFHS-OWIJC-UHOBI-AELRD-XILER. Podpisany.

Strona 5 / 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.11.154

  uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.195.2271

  uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.199.1949

  uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.146.1351

  uchwała nr XXXV/239/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.289.2221

  uchwała nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.154.1289

  uchwała nr XL/174/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 • DZ. URZ. 2010.154.1288

  uchwała nr XXXVII/428/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Busku-Zdroju wprowadzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/293/09z dnia 26.03.2009 roku.

 • DZ. URZ. 2010.154.1287

  uchwała nr XXXVII/425/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

 • DZ. URZ. 2010.154.1286

  uchwała nr XXXVII/424/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25.06.2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania

 • DZ. URZ. 2010.154.1285

  uchwała nr XXXVII/423/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.