Logowanie

DZ. URZ. 2010.156.1311

Tytuł:

uchwała nr LII/369/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-05-14
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 156 pozycja: 1311
Hasła:wybory,referenda i konsultacje

UCHWAŁA NR LII/369/2010 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 18 . ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r, nr 47, poz. 544 z późn. zm. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 28 kwietnia 2010 r. uchwala, się co następuje: § 1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku tworzy się obwód głosowania nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej. § 2. Numer i granice utworzonego obwodu głosowania nr 12 oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej określa załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała podlega Wyborczemu w Kielcach. niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi


§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń z jej tekstem na terenie gminy Kazimierza Wielka.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Magnes

Id: WRDRM-BXILK-URWBR-PTMJV-LCZXS. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr LII/369/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Numer obwodu głosowania 1 12 Numer telefonu 4 (041) 3522140

Granice obwodu głosowania 2 Szpital Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 12

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 3 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 12

Id: WRDRM-BXILK-URWBR-PTMJV-LCZXS. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie

W związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 roku, zgodnie z art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. nr 47, poz. 544 z późn. zm.) Rada Miejska, na wniosek Burmistrza, tworzy obwód głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej jeżeli w dniu wyborów przebywać w nim będzie co najmniej 50 wyborców. Jednocześnie zgodnie z powyżej wskazanym przepisem, gdy liczba wyborców byłaby mniejsza niż 50, wówczas można utworzyć obwód głosowania po zasięgnięciu opinii kierownika szpitala. Z informacji uzyskanej od Dyrektora Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej wynika, iż na dzień wyborów tj. 20 czerwca 2010 roku przewiduje się obecność ok. 77 pacjentów. Uwzględniając powyższe proponuje się utworzenie obwodu głosowania w Samodzielnym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

Id: WRDRM-BXILK-URWBR-PTMJV-LCZXS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.219.2553

  uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.103.1955

  uchwała nr 298/XL/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5392

  uchwała nr 78/X/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.4940

  uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/85/11 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.156.1310

  uchwała nr 407/LXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.156.1309

  uchwała nr 406/LXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 338/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Chęcinach w sprawie podziału miasta i gminy Chęciny na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. 2010.156.1308

  uchwała nr 405/LXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Chęciny na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. 2010.155.1307

  uchwała nr XLII/378/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2010 roku świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie.

 • DZ. URZ. 2010.155.1306

  uchwała nr XLII/376/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.