Logowanie

DZ. URZ. 2010.178.1634

Tytuł:

uchwała nr LII/367/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-06-14
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 178 pozycja: 1634
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR LII/367/2010 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust.1, art. 184 ust. 1, pkt 7, 8,10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust.1, ust.2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale nr XLIX/349/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, - w uchwale nr L/356/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok - w uchwale nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy ? o kwotę 383 563,00 zł, w tym; a) dział 600 ? transport i łączność o kwotę 4 000,00 zł, rozdział 60016 ? drogi publiczne gminne, § 6050 ? wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 000,00 zł, b) dział 700 ? gospodarka mieszkaniowa o kwotę 354 563,00 zł, rozdział 70005 ? gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 130 000,00 zł, § 4170 ? wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30 000,00 zł, § 4300 ? zakup usług pozostałych o kwotę 100 000,00 zł, rozdział 70095 ? pozostała działalność o kwotę 224 563,00 zł, § 6059 ?wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 224 563,00 zł, c) dział 921 ? kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25 000,00 zł, rozdział 92109 ? domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 25 000,00 zł, § 4270 ? zakup usług remontowych o kwotę 25 000,00 zł 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 383 563,00 zł, w tym; a) dział 010 ? rolnictwo i łowiectwo o kwotę 383 563,00 zł. rozdział 01010 ? infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 383 563,00 zł § 6650 ? wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 383 563,00 zł 3)Załącznik ?Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 4)Załącznik ?Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,


Id: QGHVI-YNOPP-SAXEE-OJXQQ-FUWNT. Podpisany

Strona 1

5)Załącznik ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Magnes

Załącznik do Uchwały Nr LII/367/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.xls załączniki budżet 2010 kwiecień

Id: QGHVI-YNOPP-SAXEE-OJXQQ-FUWNT. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Proponowane zmiany w uchwale budżetowej dotyczą: - zwiększenie wydatków wynikające z konieczności uaktualnienia wieloletnich zadań inwestycyjnych w związku z niższymi wydatkami w 2009 roku: ? Rewitalizacja parku + 204 463,00 zł, ? Rewitalizacja rynku + 20 100,00 zł, ? Przebudowa dróg? Ogrody? + 4 000,00 zł, - zwiększenie wydatków wynikające z konieczności zabezpieczenia środków na: ? Utrzymanie mieszkań komunalnych +100 000,00 zł, ? Remont świetlicy wiejskiej w Łękawie + 25 000,00 zł ( zadanie realizowane z programu ? Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2010?- 20 000 zł z Budżetu Państwa 5 000,00 zł środki własne) - zmniejszenie wydatków dotyczy mniejszego zakresu w 2010 r. inwestycji realizowanych przez Związek ? Nidzica? (dofinansowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych). Proponowane zmiany wymagają aktualizacji załączników do uchwały budżetowej.

Id: QGHVI-YNOPP-SAXEE-OJXQQ-FUWNT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.11.154

  uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.195.2271

  uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.199.1949

  uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.146.1351

  uchwała nr XXXV/239/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.289.2221

  uchwała nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.177.1633

  uchwała nr 28/V/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Suchedniów na 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.177.1632

  uchwała nr 26/V/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.177.1631

  uchwała nr 16/IV/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchedniów

 • DZ. URZ. 2010.177.1630

  uchwała nr 15/IV/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.177.1629

  uchwała nr 13/III/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.