Logowanie

DZ. URZ. 2010.192.1792

Tytuł:

uchwała nr LII/368/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kazimierza Wielka za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za okres roku budżetowego 2009.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-06-25
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 192 pozycja: 1792
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR LII/368/2010 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kazimierza Wielka za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za okres roku budżetowego 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,art.28a ust.2 oraz art.61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm./ w zwiazku z art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm./ art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157. poz.1241/ oraz art.13pkt 7 ustawy z dnia 20lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. z 2007 r. Nr 68,poz. 449 z późn. zm./ uchwala się , co nastepuje: § 1. Zatwierdza się przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdanie z wykonanie uchwały Nr XXXIV/232/2009 r. z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. § 2. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kazimierza Wielka za 2009 rok. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej Krzysztof Magnes

Id: EYVOY-DMKXA-VRQQG-HKHTA-YPSGW. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr LII/368/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.doc Załącznik 1

Id: EYVOY-DMKXA-VRQQG-HKHTA-YPSGW. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/368/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zgodnie z § 80 ust.2 Statutu Gminy Kazimierza Wielka Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w dniu 9 kwietnia 2010 r. sporządziła opinię w przedmiocie wykonania budżetu gminy w zakresie ustalonym w § 62 pkt 6 Statutu i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2009 rok i podjęcie w tej sprawie uchwały.

Id: EYVOY-DMKXA-VRQQG-HKHTA-YPSGW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.289.2220

  uchwała nr XXXVII/254/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kazimierza Wielka za 2008 rok, 2/ udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za okres roku budżetowego 2008

 • DZ. URZ. 2009.272.2128

  uchwała nr XXV/117/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2008 rok, 2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za okres roku budżetowego 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5641

  uchwała nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2011 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/248/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sława za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sławy

 • DZ. URZ. 2010.191.1781

  uchwała nr XXXVII/200/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2009 rok,2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za okres roku budżetowego 2009.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.191.1791

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PKN. I-0911/12/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/143/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • DZ. URZ. 2010.191.1790

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-49/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/VIII/278/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grójec, gmina Ćmielów.

 • DZ. URZ. 2010.191.1789

  uchwała nr LX/296/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.

 • DZ. URZ. 2010.191.1788

  uchwała nr LX/291/10 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2012.

 • DZ. URZ. 2010.191.1787

  uchwała nr LX/280/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.