Logowanie

DZ. URZ. 2010.199.1944

Tytuł:

uchwała nr XLIII/37/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2010rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-07-02
Organ wydający:Rada Miejska w Daleszycach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 199 pozycja: 1944
Hasła:profilaktyka alkoholowa

Uchwała Nr XLIII/37/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia  30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2010rok. Na podstawie art.18, ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 43  z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz.1485), art.6 ust. 1i 2, art.9 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  z dnia 29 lipca 2005r, (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493), Rada Miasta i Gminy Daleszyce uchwala co  następuje : § 1. W załączeniu do uchwały Nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia  2009r. zwiększa się wydatki w pkt. IV,4b o kwotę 14.302,00 zł do kwoty 24.302,00zł ? zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Załącznik do uchwały Nr XLIII/37/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010 r. Zalacznik1.doc HARMONOGRAM ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII I PRZEMOCY  W RODZINIE NA ROK 2010


ID: GYVMR-BICXA-MAAPM-WLCTT-IOUPG. Podpisany.

Strona 1 / 2

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Załącznik do uchwały Nr XLIII/37/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010 r. Zalacznik1.doc HARMONOGRAM ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII I PRZEMOCY  W RODZINIE NA ROK 2010

ID: GYVMR-BICXA-MAAPM-WLCTT-IOUPG. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.73.537

  uchwała nr XXXVIII/74/2009 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009 roku

 • DZ. URZ. 2010.73.538

  uchwała nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2010r.

 • DZ. URZ. 2009.50.714

  uchwała nr XXIV/72/08 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach

 • DZ. URZ. 2009.232.1886

  uchwała nr XXIX/18/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Daleszycach

 • DZ. URZ. 2009.279.2165

  uchwała nr XXX/25/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.199.1943

  uchwała nr XLIII/34/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2010.199.1942

  uchwała nr XLVII/347/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki

 • DZ. URZ. 2010.199.1941

  uchwała nr 390/LIV/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: podziału powiatu skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego.

 • DZ. URZ. 2010.199.1940

  uchwała nr Nr XLVI/305/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.199.1939

  uchwała nr Nr XLVI/303/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.