Logowanie

DZ. URZ. 2010.199.1945

Tytuł:

uchwała nr XLIII/38/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczacych przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Daleszyce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-07-02
Organ wydający:Rada Miejska w Daleszycach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 199 pozycja: 1945
Hasła:transport drogowy

Uchwała Nr XLIII/38/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczacych przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Daleszyce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm. Rada Miejska w Daleszycach uchwala, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne  § 1. 1. Taksówki mogą oczekiwać na zlecenie przewozu w miejscach do tego wyznaczonych. 2.  Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zlecenie najkrótszą drogą, chyba że pasażer żąda przewozu inna drogą. § 2. 1. Kierowca taksówki może wykonywać usługę tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru (kasy fiskalnej). 2. Taksometr (kasa fiskalna) powinien być  zainstalowany w miejscu widocznym, umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań przez pasażera. 3. Po zakończeniu zlecenia kierowca jest obowiązany przełączyć taksometr (kasę fiskalną) na pozycję ?kasa?  § 3. 1. Należność za przejazd taksówką określa wskazanie taksometru oraz paragon fiskalny wydrukowany przez kasę rejestrującą współpracującą z taksometrem. 2. Na żądanie pasażera kierowca jest obowiązany wydać rachunek, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 3. Na żądanie pasażera kierowca jest obowiązany do wskazania w rachunku trasy przejazdu.  Rozdział 2 Przewóz osób  § 4. Przewóz dzieci dokonywany jest tylko pod opieką dorosłych, chyba że osoba, pod której opieką  dziecko się znajduje, upoważnia kierowcę do przewiezienia dziecka samego ? w takim przypadku  należność za usługę uiszczają rodzice lub opiekunowie z góry.  § 5. Kierowca taksówki, w miarę możliwości, powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób  wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie.  Rozdział 3 Przewóz bagażu w taksówce osobowej  § 6. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczania dodatkowej należności, bagaż  podręczny oraz, za zgodą kierowcy psy lub inne małe zwierzęta domowe, które można umieścić tak, aby nie uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu. Rozdział 4 Oznaczenie taksówek osobowych  ID: SEQKL-WQYVY-RBQTU-YPFXP-INWRX. Podpisany.


Strona 1 / 3

§ 7. 1. Wprowadza się obowiązek oznaczenia taksówek osobowych, które wykonują działalność na terenie gminy Daleszyce. 2. Oznaczenie taksówek obejmuje: a) zamieszczenie w sposób trwały i widoczny po dwóch stronach pojazdu, na przednich drzwiach, oznaczenie ją identyfikujące, tj. napis:

nie uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu. Rozdział 4 Oznaczenie taksówek osobowych  § 7. 1. Wprowadza się obowiązek oznaczenia taksówek osobowych, które wykonują działalność na terenie gminy Daleszyce. 2. Oznaczenie taksówek obejmuje: a) zamieszczenie w sposób trwały i widoczny po dwóch stronach pojazdu, na przednich drzwiach, oznaczenie ją identyfikujące, tj. napis: DALESZYCE i numer boczny. Wzór oznakowania taksówki osobowej przedstawia załącznik Nr 1 do  niniejszej uchwały. Numery boczne są nadawane przez Urząd Miasta i Gminy Daleszyce. b)  Umieszczenie identyfikatora kierowcy taksówki z imieniem i nazwiskiem, fotografią oraz numerem licencji i numerem bocznym taksówki, wewnątrz taksówki w miejscu widocznym dla pasażera. Wzór  identyfikatora przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. c) Umieszczenie cennika za przewozy osób, na szybie prawych tylnych drzwi w widocznym dla pasażera miejscu z zewnątrz i wewnątrz pojazdu. Rozdział 5 Inne postanowienia § 8. Wewnątrz taksówki powinna być zamieszczona widoczna informacja dotycząca organu właściwego do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych usług przewozowych. Skargi i wnioski należy kierować do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce. Rozdział 6 Strefy TAXI § 9. 1. Miasto Daleszyce i Gmina Daleszyce stanowią jedną strefę TAXI w granicach  administracyjnych gminy. 2. Ustala się taryfę dzienną w godzinach od 6.00 do 22.00, a taryfę nocną  w godzinach od 22.00 do 6.00. 3. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną i odwrotnie, kierowca jest obowiązany przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę i o tym fakcie  powiadomić pasażera. 3. W niedziele i święta przez całą dobę zastosowanie ma taryfa nocna. Rozdział 7 Przepisy końcowe § 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.  § 11. Uchwała podlega ogłodzeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.  § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Załącznik do uchwały Nr XLIII/38/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010 r. Zalacznik1.doc WZÓR OZNAKOWANIA TAKSÓWKI OSOBOWEJ

ID: SEQKL-WQYVY-RBQTU-YPFXP-INWRX. Podpisany. Strona 2 / 3

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Załącznik do uchwały Nr XLIII/38/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010 r. Zalacznik1.doc WZÓR OZNAKOWANIA TAKSÓWKI OSOBOWEJ

ID: SEQKL-WQYVY-RBQTU-YPFXP-INWRX. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.9.78

  uchwała nr XXIX/667/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Kielce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.69.1213

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/103/11 Wojewody Śląskiego z dnia 9 marca 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr V/40/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Katowice

 • DZ. URZ. 2010.670.5629

  uchwała nr LX/282/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Poronin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/254/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Miasto Inowrocław oraz wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do taksówek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.659

  uchwała nr XXIX/407/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami oraz dodatkowego oznakowania taksówek .

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.199.1944

  uchwała nr XLIII/37/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2010rok.

 • DZ. URZ. 2010.199.1943

  uchwała nr XLIII/34/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2010.199.1942

  uchwała nr XLVII/347/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki

 • DZ. URZ. 2010.199.1941

  uchwała nr 390/LIV/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: podziału powiatu skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego.

 • DZ. URZ. 2010.199.1940

  uchwała nr Nr XLVI/305/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.