Logowanie

DZ. URZ. 2010.199.1946

Tytuł:

uchwała nr XLIII/39/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30.10.2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-07-02
Organ wydający:Rada Miejska w Daleszycach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 199 pozycja: 1946
Hasła:jednostki organizacyjne J. S. T.

Uchwała Nr XLIII/39/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30.10.2007 r.  w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, pkt 9 lit h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362  z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach przyjętym uchwałą Nr XIV/88/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. w Rozdziale I § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka? 2.  sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; 3. pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin i przeciwdziałanie patologiom; 4. udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom  bezdomnym; 5. świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi? 6. praca  socjalna ukierunkowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczności oraz tworzenie ku temu warunków? 7. sprawienie pogrzebu, w tym  osobom bezdomnym? 8. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych? 9. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych? 10. przyznawanie i wpłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego? 11. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków  na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu  Zdrowia; 12. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego? 13. dożywianie dzieci; 14. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym  domu; 15. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje  z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem? 16. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych? 17. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki  nad dzieckiem i rodziną; 18. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego? 19.  utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia  pracowników? 20. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 21. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.? 2. w Rozdziale I § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Do zdań zleconych gminie należy: 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami  psychicznymi? 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej? 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi? 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin  / 2 ID: SXTKY-DCSRA-EYTZN-INIXF-JNGYG. Podpisany. Strona 1 i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia? 5. przyznawanie i wypłacanie świadczeń  rodzinnych, 6. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, 7. prowadzenie  postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. 8. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.?  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce i Kierownikowi 


psychicznymi? 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej? 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi? 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin  i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia? 5. przyznawanie i wypłacanie świadczeń  rodzinnych, 6. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, 7. prowadzenie  postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. 8. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.?  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce i Kierownikowi  Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

ID: SXTKY-DCSRA-EYTZN-INIXF-JNGYG. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.232.1886

  uchwała nr XXIX/18/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Daleszycach

 • DZ. URZ. 2009.50.714

  uchwała nr XXIV/72/08 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach

 • DZ. URZ. 2009.24.322

  uchwała nr XXVI/79/2008 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Daleszyce

 • DZ. URZ. 2009.279.2167

  uchwała nr XXX/28/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika

 • DZ. URZ. 2009.232.1887

  uchwała nr XXIX/20/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Daleszyce

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.199.1945

  uchwała nr XLIII/38/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczacych przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Daleszyce

 • DZ. URZ. 2010.199.1944

  uchwała nr XLIII/37/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2010rok.

 • DZ. URZ. 2010.199.1943

  uchwała nr XLIII/34/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2010.199.1942

  uchwała nr XLVII/347/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki

 • DZ. URZ. 2010.199.1941

  uchwała nr 390/LIV/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: podziału powiatu skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.