Logowanie

DZ. URZ. 2010.199.1948

Tytuł:

uchwała nr LIII\371\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-07-02
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 199 pozycja: 1948
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR LIII\371\2010 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust.1, art. 184 ust. 1, pkt 7, 8,10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust.1, ust.2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale nr XLIX/349/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, - w uchwale nr L/356/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, - w uchwale nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, - w uchwale nr LII/367/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W § 2 ust 3 otrzymuje brzmienie: ? 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 8 727 941,00 zł, a) wydatki bieżące 1 564 549 zł b) wydatki majątkowe 7 163 392 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b?, 2) Zwiększa się dochody budżetu gminy ? o kwotę 644 000,00 zł, w tym; a) dział 600 ? transport i łączność o kwotę 240 000,00 zł, rozdział 60016 ? drogi publiczne gminne, § 6298 ? środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 240 000,00 zł, b) dział 921 ? kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 404 000,00 zł, rozdział 92109 ? domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,


Id: SUROL-KTOOL-OOOGN-ONEUU-CHIYA. Podpisany

Strona 1

§ 2007 ? dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 404 000,00 zł, 3) Zmniejsza się dochody budżetu gminy ? o kwotę 200 000,00 zł, w tym; a) dział 921 ? kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 200 000,00 zł, rozdział 92109 ? domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2008 ? dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 200 000,00 zł, 4) Zwiększa się wydatki budżetu gminy ? o kwotę 1 028 421,00 zł, w tym; a) dział 010 ? rolnictwo i łowiectwo o kwotę 155 000,00 zł, rozdział 01010 ? infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 150 000,00 zł § 6650 ? wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 150 000,00 zł rozdział 01095 ? pozostała działalność o kwotę 5 000,00 zł § 4210 ? zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł, b) dział 600 ? transport i łączność o kwotę 35 000,00 zł, rozdział 60016 ? drogi publiczne gminne, § 4300 ? zakup usług pozostałych o kwotę 35 000,00 zł, c) dział 700 ? gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20 000,00 zł, rozdział 70005 ? gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 ? zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł, d) dział 900 ? gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 200 000,00 zł, rozdział 90001 ? gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4610 ? koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 200 000,00 zł, e) dział 921 ? kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 617 421,00 zł, zł, rozdział 92109 ? domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 617 421,00 zł, § 4277 ? zakup usług remontowych o kwotę 404 000,00 zł, § 4279 ? zakup usług remontowych o kwotę 213 421,00 zł, f) dział 926 ? kultura fizyczna i sport o kwotę 1 000,00 zł, rozdział 92605 ? zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4300 ? zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł, 5) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy ? o kwotę 584 421,00 zł, w tym: a) dział 900 ? gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 384 421,00 zł, rozdział 90001 ? gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 150 000,00 zł,

Id: SUROL-KTOOL-OOOGN-ONEUU-CHIYA. Podpisany

Strona 2

§ 6650? wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 150 000,00 zł, rozdział 90095 ?pozostała działalność o kwotę 234 421,00 zł, § 6010? wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 234 421,00 zł, c) dział 921 ? kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 200 000,00 zł, rozdział 92109 ? domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4278 ? zakup usług remontowych o kwotę 200 000,00 zł, 6) Załącznik ?Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 7) Załącznik ?Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 8) Załącznik ?Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 9) Załącznik ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Magnes

Id: SUROL-KTOOL-OOOGN-ONEUU-CHIYA. Podpisany

Strona 3

Załącznik do Uchwały Nr LIII\371\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010 r. Zalacznik1.xls załącznik 1

Id: SUROL-KTOOL-OOOGN-ONEUU-CHIYA. Podpisany

Strona 4

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII\371\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010 r.

Zwiększenie dochodów wynika z wyższych wpływów środków na dofinansowanie inwestycji ul. Krakowskiej w Kazimierzy Wielkiej, drogi gminnej w Odonowie i remontu świetlic wiejskich realizowanych w ubiegłym roku. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: ? Wydatki na rowy melioracyjne + 5 000,00 zł ? Wydatki bieżące na drogach gminnych + 35 000,00 zł, ? Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wroński Jan ( złożona skarga kasacyjna) + 200 000,00 zł, ? Wydatki na zadanie ?Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych ? Nidzica? i ?Nida 2000? realizowane przez Związek Międzygminny ? Nidzica?+ 150 000,00 zł, ? Wydatki na rozbiórkę budynku gospodarczego w Dalechowicach i wybudowanie drogi wjazdowej do garażu + 20 000,00 zł, ? Zabezpieczenie w 2010 roku środków na remont świetlic wiejskich ( przeniesienie wydatków z roku 2009) + 617 421,00 zł, ? Wydatki bieżące na ogłoszenie konkurs na zadanie własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu + 1000,00 zł, Zmiany dochodów i wydatków wymagają również uaktualnienia załączników do uchwały budżetowej.

Id: SUROL-KTOOL-OOOGN-ONEUU-CHIYA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.11.154

  uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.195.2271

  uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.199.1949

  uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.146.1351

  uchwała nr XXXV/239/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.289.2221

  uchwała nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.199.1947

  uchwała nr XLIII/42/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. 2010.199.1946

  uchwała nr XLIII/39/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30.10.2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.

 • DZ. URZ. 2010.199.1945

  uchwała nr XLIII/38/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczacych przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Daleszyce

 • DZ. URZ. 2010.199.1944

  uchwała nr XLIII/37/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2010rok.

 • DZ. URZ. 2010.199.1943

  uchwała nr XLIII/34/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010 roku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.