Logowanie

DZ. URZ. 2010.208.2044

Tytuł:

uchwała nr LIV/375/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kazimierza Wielka lub gminnym jednostkom organizacyjnym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-07-13
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 208 pozycja: 2044
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR LIV/375/2010 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kazimierza Wielka lub gminnym jednostkom organizacyjnym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 55,56,57,58,59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz, 1240 )uchwala się co następuje: § 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Kazimierza Wielka lub gminnym jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) Należnościach pieniężnych ? rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według stanu na dzień złożenia wniosku, 2) dłużniku ? rozumie się przez to osobę fizyczną, osobą prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 3) wierzycielu ? rozumie się przez to Gminę Kazimierza Wielka oraz jednostki budżetowe w tym Urząd Miasta i Gminy oraz zakłady budżetowe. 4) przedsiębiorcy ? rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 roku nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), 5) uldze ? rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Kazimierza Wielka lub gminnym jednostkom organizacyjnym.


Id: LTTOH-JHESD-QOCEB-ZPODA-IAQMK. Podpisany

Strona 1

§ 3. 1. W przypadku, w którym ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L. 379 z 28.12.2006r.). 2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1. 3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił. 4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. nr 59, poz. 404, z późn. zm.). § 4. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości, jeżeli: 1) dłużnik ? osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000,00 zł, 2) dłużnik ? osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, 5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny. § 5. 1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności jeżeli:

Id: LTTOH-JHESD-QOCEB-ZPODA-IAQMK. Podpisany

Strona 2

1) dłużnik ? osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową. 2) dłużnik ? osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej 2. Udzielanie ulg o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a organem, o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały. 3. Odmowa udzielenia ulg, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ, o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały. § 6. 1. Wniosek o umorzenie należności powinien być należycie umotywowany. Przed umorzeniem należności należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające i podjąć próby ściągnięcia należności. 2. Jeżeli dłużnik nie dokonał zapłaty w odroczonym terminie płatności, bądź nie zapłacił którejkolwiek z rat na jakie została rozłożona należność, terminem płatności tej raty lub odroczonej należności jest termin zapłaty obowiązujący przed wydaniem decyzji o odroczeniu bądź rozłożeniu należności na raty. § 7. W przypadku braku możliwości zaspokojenia należności w formie pieniężnej, należność może być na wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenie rzeczowe bądź usługi, odpowiadające wartości należności. Postanowienia w § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Należy brać pod uwagę realną wartość świadczeń rzeczowych i usług oraz ich przydatność dla Gminy. § 8. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności jest uprawniony Burmistrz Miasta i Gminy lub osoba przez niego upoważniona.

Id: LTTOH-JHESD-QOCEB-ZPODA-IAQMK. Podpisany

Strona 3

§ 9. Burmistrz Miasta i Gminy lub osoba przez niego upoważniona cofa swą decyzję w zakresie umarzania, odraczania lub rozkładania spłaty należności na raty w przypadku, gdy wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których udzielono ulgi okazały się fałszywe. § 10. Umarzanie należności i udzielanie innych ulg następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego. § 11. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXIX/408/2006 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Kazimierza Wielka lub gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, Uchwała Nr XXVI/180/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/408/2006 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Kazimierza Wielka lub gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Magnes

Id: LTTOH-JHESD-QOCEB-ZPODA-IAQMK. Podpisany

Strona 4

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/375/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 czerwca 2010 r. do uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kazimierza Wielka lub gminnym jednostkom organizacyjnym Artykuł 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mówi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić szczegółowe zasady umarzania, odraczania spłat i rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające jednostce samorządu terytorialnego. Z uwagi na fakt, że dotychczasowa uchwała Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej w tej sprawie posiada nieaktualną podstawę prawną zachodzi konieczność jej uaktualnienia.

Id: LTTOH-JHESD-QOCEB-ZPODA-IAQMK. Podpisany

Strona 1




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.91.1662

  uchwala nr LIII/302/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kołaczyce oraz jej jednostkom organizacyjnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.209

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pysznica lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2324

  uchwała nr XLIV/448/10 Rady Gminy Solina z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Solina i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2047

  uchwała nr XXXVIII/256/10 Rady Gminy Bukowsko z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bukowsko lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3811

  uchwała nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skaryszew lub jej jednostkom organizacyjnym.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.207.2043

  uchwała nr XLV/344/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia dotychczasowych odcinków dróg gminnych do kategorii dróg wewnętrznych

 • DZ. URZ. 2010.207.2042

  uchwała nr XLV/342/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2010-2013

 • DZ. URZ. 2010.207.2041

  uchwała nr XLV/340/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.207.2040

  uchwała nr XLI/449/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/322/2002 z dnia 25.06.2002 r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie podziału Miasta i Gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

 • DZ. URZ. 2010.207.2039

  uchwała nr LV/28/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.