Logowanie

DZ. URZ. 2010.240.1586

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/354/10 Rady Gminy Nowy Targ - gmina z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: ograniczenia używania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na terenie Gminy Nowy Targ.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-05-20
Organ wydający:Rada Gminy Nowy Targ - gmina
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 240 pozycja: 1586
Hasła:Materiały pirotechniczne

UCHWAŁA NR XXXIII/354/10 RADY GMINY NOWY TARG - GMINA z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie: ograniczenia używania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na terenie Gminy Nowy  Targ. Na podstawie art.40 ust. 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  28 lipca 2005r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U z 2005 roku Nr 158, poz.1328 ) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  29 lipca 2005 roku w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia (Dz.U. z 2005 roku Nr 158, poz.1329) w celu ochrony  bezpieczeństwa mieszkańców Rada Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje: § 1. Zabrania się używania bez zezwolenia materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na terenie Gminy  Nowy Targ. § 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie obowiązuje: a) w dniu 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku, b) okolicznościowo po uzyskaniu zezwolenia Wójta Gminy Nowy Targ. § 3.  1. Warunkiem uzyskania zezwolenia na zorganizowany pokaz detonacji materiałów wybuchowych i pirotechnicznych jest złożenie pisemnego wniosku w terminie 7 dni do Wójta Gminy przed planowanym terminem pokazu. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać: a) dane organizatora i sposób kontaktu z nim, b) określenie charakteru imprezy, c) czas i miejsce odbywania imprezy, d) informację o przewidywanym pokazie używania materiałów pirotechnicznych, planowanym miejscu i czasie  jego przeprowadzenia. § 4. Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zorganizowanego pokazu, przeprowadzanego w ramach  imprez organizowanych przez organy gminy i jej jednostki organizacyjne, o ile odbywają się na terenach będących w ich zarządach. § 5. O wydaniu decyzji zezwalającej na zorganizowany pokaz pirotechniczny Wójt Gminy zawiadamia Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.  § 6. Zakazuje się sprzedaży materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Nowy Targ w handlu okrężnym (obwoźnym, obnośnym). § 7. Sprzedaż materiałów pirotechnicznych może być prowadzona wyłącznie w pomieszczeniach sklepowych  (handlowych).


ID: FVKAL-AABBQ-WHTRR-QOAZI-TIESV. Podpisany. Strona § 8. Za naruszenie zakazów niniejszej uchwały grozi kara grzywny na zasadach i w trybie określonym 1 / 2

w prawie o wykroczeniach.  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ.

§ 7. Sprzedaż materiałów pirotechnicznych może być prowadzona wyłącznie w pomieszczeniach sklepowych  (handlowych). § 8. Za naruszenie zakazów niniejszej uchwały grozi kara grzywny na zasadach i w trybie określonym w prawie o wykroczeniach.  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ. § 10. Traci moc Uchwała Nr XVIII/138/96 Rady Gminy w Nowym Targu z dnia 18 grudnia 1996r.  w sprawie zakazu sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych. § 11. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Parzygnat  

ID: FVKAL-AABBQ-WHTRR-QOAZI-TIESV. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.186.1489

  wyrok nr III SA/Kr 728/10 WSA w Krakowie z dnia 9 grudnia 2010r. z dnia 9 grudnia 2010 r. Sygn. akt III SA/Kr 728/10 w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2009 r. Nr XXXVIII/446/09 w przedmiocie ograniczenia używania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na terenie Gminy Miasta Nowy Targ

 • DZ. URZ. 2011.451.4350

  uchwała nr X/77/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Nowy Targ 2011-2014?.

 • DZ. URZ. 2011.444.4173

  uchwała nr X/70/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ.

 • DZ. URZ. 2010.130.808

  uchwała nr XXXIII/351/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 marca 2010r. w sprawie : zmiany uchwały o powołaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej.

 • DZ. URZ. 2010.159.1022

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.09110-61-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2010r. dotyczące uchwały XLI/467/10 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nowy Targ na rzecz ich najemców

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.240.1585

  uchwała nr XLIII/492/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta RP.

 • DZ. URZ. 2010.240.1584

  uchwała nr XLII/482/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: przyznawania nagrody Burmistrza Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 • DZ. URZ. 2010.240.1583

  uchwała nr XXXVIII/252/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. - Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.

 • DZ. URZ. 2010.240.1582

  uchwała nr XLV/241/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.240.1581

  uchwała nr XXXII/268/10 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 kwietnia 2010r. zmiany uchwały Nr IV/24/07 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 lutego 2007r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.