Logowanie

DZ. URZ. 2010.240.2384

Tytuł:

uchwała nr LXI/446/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-08-24
Organ wydający:Rady Miejskiej w Końskich
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 240 pozycja: 2384
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR LXI/446/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje: § 1. W budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 rok: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załącznik Nr 3, do uchwały budżetowej Nr L/367/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2010 r. obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich Marian Gąszcz

Id: PJAJC-MQJKE-CQMQW-IJJUF-STXQS. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/446/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 lipca 2010 r. Zalacznik1.xls Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/446/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 lipca 2010 r. Zalacznik2.xls Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Id: PJAJC-MQJKE-CQMQW-IJJUF-STXQS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.79.865

  ogłoszenie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 16 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Końskie

 • DZ. URZ. 2010.46.323

  uchwała nr XLVI/346/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Końskie, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie uprawnień do ustalania wysokości tych opłat

 • DZ. URZ. 2011.100.1071

  uchwała nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Modliszewice, gmina Końskie

 • DZ. URZ. 2009.40.595

  uchwała nr XXXI/226/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXIII/315/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Końskie zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXV/178/2008 z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmiany regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości porządku na terenie miasta i gminy Końskie

 • DZ. URZ. 2009.57.787

  zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Końskie

zamów dokument

Porady prawne

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.240.2383

  uchwała nr LX/436/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.240.2382

  uchwała nr LX/432/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, w rejonie ulicy Majora Hubala, Leśnej po ogrody działkowe.

 • DZ. URZ. 2010.240.2381

  uchwała nr XLV/188/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.239.2380

  sprawozdanie Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok po korekcie

 • DZ. URZ. 2010.239.2379

  uchwała nr 48/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLVIII/372/2010 Rady Gminy w Masłowie oraz wskazania naruszenia prawa w tej uchwale

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.