Logowanie

DZ. URZ. 2010.270.2745

Tytuł:

uchwala nr XLI/353/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkasa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-10-05
Organ wydający:Rada Gminy w Lipniku
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 270 pozycja: 2745
Hasła:podatki,opłaty i ceny

UCHWAŁA NR XLI/353/2010 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 9 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkasa. Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami) art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r, Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późniejszymi zmianami), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym (Dz.U. Nr. 200,poz 1682 Nr. 216, poz. 1826, z 2005r. Nr .143, poz 1199,Nr.164, poz.1365, Nr.179,poz 1484), art.28 § 4, art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr.8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Lipniku uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr IV / 34 / 2007 Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkasa, wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 1 Wykaz inkasentów w poszczególnych sołectwach Gminy Lipnik, w tabeli L.p. 20 w rubryce imię i nazwisko inkasenta wyrazy ?Pasiek Stanisław? zastępuje się wyrazami ?Kaptur Przemysław?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Id: BTUFS-NOTMQ-KPOIP-QURWZ-EZVHO. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały NR XLI/353/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkasa. W związku z wygaśnięciem mandatu sołtysa p. Stanisława Pasiek z powodu Jego smierci, zaistniała potrzeba przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa sołectwa Włostów oraz wprowadzenie zmian w tym przedmiocie do niniejszej uchwały. Opracowała: Teresa Kwiatkowska

Id: BTUFS-NOTMQ-KPOIP-QURWZ-EZVHO. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2595

  uchwała nr XVI/170/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.897

  uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3089

  uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Lutowiska z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2012.2402

  uchwała nr XXIV/177/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.963

  uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • Prośba o zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego

  Czy podatnik - osoba fizyczna może zwrócić się do Prezydenta Miasta z prośbą o zwolnienie z należnego podatku dochodowego. Czy Prezydent posiada taką moc, aby zwolnić (...)

 • Opłata prolongacyjna a Rb-27S

  Podatnik prosząc o rozłożenie na raty podatku (od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, itp.) otrzymuje decyzję o zgodzie na spłatę w ratach należności, (...)

 • Sprzedaż działki leśnej a podatek

  Czy sprzedaż działki leśnej jest zwolniona z 10% ryczałtowego podatku dochodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.270.2744

  uchwala nr XLI/350/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.270.2743

  uchwala nr XLI/349/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.270.2742

  uchwala nr XLI / 348 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Lipnik na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.270.2741

  uchwala nr XLI / 347 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.270.2740

  uchwała nr XLVI/320/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do uchwały nr XLV/315/10 w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.