Logowanie

DZ. URZ. 2010.361.2483

Tytuł:

sprawozdanie nr 3029/1/2010 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 15 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy Jodłownik za 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-07-15
Organ wydający:Wójt Gminy Jodłownik
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 361 pozycja: 2483
Hasła:Sprawozdanie z wykonania budżetu

SPRAWOZDANIE NR 3029/1/2010 WÓJTA GMINY JODŁOWNIK z dnia 15 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Jodłownik za 2009 r. WSTĘP Informacja o przebiegu wykonania budżetu obejmuje wykonanie budżetu Gminy Jodłownik za 2009 rok. Sprawozdanie zawiera analizę budżetu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Jodłownik. Podstawą opracowania analizy budżetu za 2009 rok są dane zawarte w księgach rachunkowych. Sprawozdanie sporządzono w układzie tabelarycznym, który obejmuje: ? dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia dochodów, ? wydatki według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem płac oraz pochodnych od płac, wydatków majątkowych oraz dotacji, ? realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ? realizację wydatków majątkowych. Budżet Gminy Jodłownik przyjęto Uchwałą Rady Gminy Jodłownik Nr XXV/166/09 z dnia 16 lutego 2009 roku ustalając: ? dochody budżetowe w wysokości ? 23 911 029 zł, ? wydatki budżetowe w wysokości ? 25 986 030 zł, ? deficyt budżetu w wysokości ? 2 075 001 zł, ? rozchody budżetowe w wysokości ? 1792 892 zł, ? przychody budżetowe w kwocie - 3 867 893 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano wiele zmian zarówno w planie dochodów i wydatków budżetowych jak i planie przychodów i rozchodów budżetowych. W wyniku dokonywanych zmian zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 1 928 421,1 zł, plan wydatków zmniejszono o kwotę 3 728 717,36 zł. Deficyt budżetowy zmniejszony został o kwotę 1 800 290,26 zł, plan przychodów budżetowych zmniejszony został o kwotę 1 873 272,26 zł. Zmniejszenia planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów budżetowych spowodowane było tym, że planowano rozpoczęcie realizacji zadania pn. ?Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Szczyrzycu w 2009 roku. Z uwagi na bardzo późny termin podpisania umowy o dofinansowanie zmieniony został harmonogram realizacji tego polegający na przesunięciu realizacji zadania na lata 2010 -2011. Zmianie uległy również przychody budżetowe. Dokonano zwiększenie planu przychodów budżetowych o kwotę 201 728,74 zł. ? były to wolne środki z roku 2008. Po dokonanych zmianach ustalono w nowej wysokości: ? plan dochodów budżetowych w kwocie ? 21 982 601,90 zł. ? plan wydatków budżetowych w kwocie ? 22 257 312,64 zł. ? deficyt budżet w kwocie ? 274 710,74 zł. ? przychody budżetowe w kwocie ? 1 994 620,74 zł ? rozchody budżetu w kwocie 1719 910 zł.


Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany

Strona 1

CZĘŚĆ TABELARYCZNA Z OBJAŚNIENIAMI - DOCHODY BUDŻETOWE

Dz. ROZDZ. § 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wpływy z różnych opłat wpływy z usług pozostałe odsetki otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej dotacje celoweotrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 LEŚNICTWO dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wpływy z różnych dochodów dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 GOSPODARKAMIESZKANIOWA wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z usług 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadańz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za koncesje i licencje NAZWA Plan po zmianach 171 376,27 8 400,00 0,00 11 000,00 0,00 2 600,00 149 376,27 800,00 800,00 1 112 416,00 39 000,00 57 500,00 1 015 916,00 307 136,00 12 064,00 80 000,00 3 600,00 180 276,00 31 196,00 108 104,00 53 850,00 935,00 1 123,00 27 196,00 25 000,00 16 700,00 16 700,00 50 000,00 50 000,00 Wykonanie 172 961,53 9 207,00 1,76 11 766,25 10,25 2 600,00 149 376,27 855,84 855,84 1 107 648,48 38 448,48 57 500,00 1 011 700,00 305 322,92 9 742,22 80 634,91 3 477,86 180 276,00 31 191,93 107 495,74 53 850,00 597,00 1 122,26 28 149,87 23 776,61 16 700,00 16 700,00 43 050,91 43 050,91 % wykonania 100,9 109,6 0,0 107,0 0,0 100,0 100,0 107,0 107,0 99,6 98,6 100,0 99,6 99,4 80,8 100,8 96,6 100,0 100,0 99,4 100,0 63,9 99,9 103,5 95,1 100,0 100,0 86,1 86,1

3 726 914,00 21 000,00 680 000,00 276 200,00 31 500,00 203 800,00 2 000,00 30 000,00 500,00 312,00

3 726 679,60 28 337,02 684 228,88 270 548,59 31 635,70 206 121,55 4 269,00 31 801,00 487,20 311,27

100,0 134,9 100,6 98,0 100,4 101,1 213,5 106,0 97,4 99,8

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany

Strona 2

podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływyz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 758 801 RÓŻNE ROZLICZENIA subwencja ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wpływy z usług wpływy z różnych dochodów 851 OCHRONA ZDROWIA dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 852 POMOC SPOŁECZNA dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadańz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na zadania bieżace realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 854 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dotacja rozwojowa EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wpływy z usług wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wpływy z tytułu pomocyfinansowej udzielonej między jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) OGÓŁEM DOCHODY w 2009 roku

99 000,00 9 200,00 108 400,00 2 259 502,00 5 500,00 11 604 196,00 11 604 196,00 242 510,00 500,00 31 660,00 16 863,00 174 937,00 18 550,00 51 033,00 70,00 50 963,00 3 882 952,00 3 216 382,00 2 067,00 4 000,00 396,00 12 570,00 304 142,00 343 395,00 90 119,63 90 119,63 236 923,00 236 923,00 301 701,00 48 000,00 6 600,00 0,00 800,00 246 301,00 28 000,00 24 000,00 4 000,00 51 721,00 18 600,00 33 121,00 21 982 601, 90

111 868,40 10 041,59 109 395,41 2 230 107,00 7 526,99 11 604 196,00 11 604 196,00 241 045,03 496,43 30 660,00 16 568,04 174 690,56 18 630,00 51 032,87 69,87 50 963,00 3 837 478,70 3 215 728,82 2 071,35 2 580,00 396,00 12 563,40 260 900,79 343 238,34 90 119,63 90 119,63 224 663, 00 224 663,00 55 562,99 48 457,34 6 497,00 7,58 601,07 0,00 29 624, 00 25 624,00 4 000,00 47 326,43 14 205,43 33 121,00 21 661 763, 67

113,0 109,1 100,9 98,7 136,9 100,0 100,0 99,4 99,3 96,8 98,3 99,9 100,4 100,0 99,8 100,0 98,8 100,0 0,0 64,5 100,0 99,9 85,8 100,0 100,0 100,0 94,8 94,8 18,4 101,0 98,4 0,0 75,1 0,0 0,0 106,8 0,0 91,5 76,4 100,0 98,5

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany


Strona 3

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODY

Dział 010 020 600 700 750 751 754 756 758 801 851 852 853 854 900 921 926 DOCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY BUDŻETOWE Plan po zmianach 171 376,27 800,00 1 112 416,00 307 136,00 108 104,00 16 700,00 50 000,00 3 726 914,00 11 604 196,00 242 510,00 51 033,00 3 882 952,00 90 119,63 236 923,00 301 701,00 28 000,00 51 721,00 21 982 601,90 1 994 620,74 Wykonanie od początku roku 172 961,53 855,84 1 107 648,48 305 322,92 107 495,74 16 700,00 43 050,91 3 726 679,60 11 604 196,00 241 045,03 51 032,87 3 837 478,70 90 119,63 224 663,00 55 562,99 29 624,00 47 326,43 21 661 763,67 1 994 620,74 % wykonania 100,9 107,0 99,6 99,4 99,4 100,0 86,1 100,0 100,0 99,4 100,0 98,8 100,0 94,8 18,4 105,8 91,5 98,5 100,0

OBJAŚNIENIA DOCHODY BUDŻETOWE Informację o realizacji dochodów budżetowych za 2009 rok sporządzono w szczegółowości uchwały budżetowej tj. według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia planowanych dochodów. Dział Rolnictwo i Łowiectwo- w dziale tym planowano wpłaty mieszkańców za wodę, opłatę adiacencką oraz dotację celową na zwrot podatku VAT dla rolników. Dział Leśnictwo ? planowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. W dziale Transport i łączność ? plan dochodów obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie remontu infrastruktury drogowej zniszczonych w wyniku powodzi ? 1 011 700 zł, środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 57 500 zł. Środki w wysokości 38 448,48 pochodziły z Powiatowego Biura Pracy na pokrycie kosztów pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych bądź robotach publicznych. W dziale Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody z mienia tj.: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste , przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Kwotę 180 276 otrzymano ze sprzedaży mienia gminnego w tym: sprzedaż nieruchomości w Szyku ? 173 896 z, sprzedaż nieruchomości w Jodłowniku ? 6380 zł. W dziale Administracja publiczna znaczącą część dochodów stanowi dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane prze gminę (ewidencja ludności, prowadzenie spraw USC). Dotacja wykonana została w 100 %w stosunku do planu. Śródki w wysokości 597 zł - to dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od kwoty wpływu za dowody osobiste).Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym - 28149,87 zł W urzędzie Gminy zatrudniana były osoby w ramach prac interwencyjnych i na ten biuro pracy przekazywało środki. W 2009 roku była to kwota 23 776,61 zł. W dziale 751 ? Organy władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano dotację celową na prace związane z aktualizacją spisu wyborców , oraz pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany Strona 4

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polanowo dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na rozbudowę remizy OSP w Wilkowisku. Gmina nie otrzymała całej planowanej kwoty dotacji z uwagi na to, że dotujący przekazywał do 50 % kosztów zrealizowanego zadania. Po przetargu koszt zadania zmniejszył się w zawiązku z tym dotacja automatycznie uległa zmniejszeniu. Nie było możliwości sfinansowania innego zakresu robót. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowano dochody z tytułu podatków pobieranych przez urząd gminy oraz podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywane gminie, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podatek dochodowy od osób prawnych oraz od osób fizycznych przekazywanych przez budżet państwa jako udział gminy w tych podatkach. Wpływy z tytułu podatków wyniosły 100 % planu dochodów po zmianach. Realizację zobowiązań podatkowych przedstawia poniższa tabela

Rodzaj należności Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych OGÓŁEM Kwota należności 696 650,62 277 221,36 32195,86 215 668,45 1221736,29 Plan po zmianach Wykonanie Zaległości Skutki obniżenia górnych stawek 13 521,6 759,1 10 217 35835,92 323145,16 0 0 168493,81 491638,97 Skutki udzielonych ulg i zwolnień 268 144,15 0 0 0 268 144,15 Kwota umorzeń 7 722,91 4 175,1 218,5 3 149 15265,51

680 000 684 228,88 31500 31 635,70

276 200 270 548,59 11 338,22 203 800 206 121,55 1191500 1192534,72

Jak obrazuje powyższa tabela zaległości z tytułu nieuregulowania w terminie zobowiązań podatkowych wynoszą 35 835,92 zł. Służby podatkowe czynią starania, aby maksymalnie ściągać zobowiązania podatkowe. Wysyłane są upomnienia o uregulowanie zobowiązań. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu wynoszą 491638,97 zł.


skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 268 144,15 zł. W roku 2009 umorzone zostały należności podatkowe na ogólną kwotę 15 265,51 zł. Jak wynika z tabelarycznego zestawienia dochodów budżetowych planowano nieco niższe dochody podatkowe z uwagi na to, że wskaźnik zadłużenia Gminy jest wysoki i planowanie wysokich dochodów jest ryzykowne. Mimo starań organów podatkowych jednak zaległości podatkowe nadal występują. W przypadku podatków realizowanych przez US trudno jest zaplanować ich wysokość bowiem brak jest jakichkolwiek danych dotyczących ich wysokości. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano na podstawie danych Ministerstwa finansów - wykonanie też jest wyższe niż plan. Planowane w dziale Różne rozliczenia subwencje z budżetu państwa wykonano w 100 % planu. W dziale 801 Oświata i Wychowanie ? planowano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w kwocie 30 000 zł. Dofinansowanie w kwocie 6000 zł otrzymały: Szkoła Podstawowa w Krasnem Lasocicach, Sadku Kostrzy, Jodłowniku, Szyku oraz w Wilkowisku . Plan i wykonanie dochodów w tym dziale obejmuje wpływy za wynajem sali gimnastycznej w Szczyrzycu. W dziale 801 planowano wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach samorządowych, dobrowolne wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych oraz wpłaty młodzieży szkolnej na dożywianie w stołówkach szkolnych , oraz środki z Polskiej Akcji Humanitarnej ?Pajacyk? na dożywianie dzieci. W dziale 851 Ochrona zdrowia planowana była dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki przeznaczone na modernizację dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Szczyrzycu. Planowane dochody w dziale Opieka społeczna pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami, dotacje na dofinansowanie własnych zadań Gminy zleconych. Planowano również środki UE w ramach Programu Integracji Społecznej w wysokości 304 142 zł. Wykonano jedynie 85,8 % w stosunku do planu po zmianach. Niewykonanie dochodów spowodowane było brakiem środków w budżecie państwa i koniecznością aneksowania umowy w celu realizacji zadań w 2010 roku. Środki wpływały na wyodrębniony w tym celu rachunek po zrealizowaniu zadania.

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany Strona 5

Niezrealizowane dochody zostaną zaplanowane na 2010 rok. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowano dotację w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki- ?Wracam na rynek pracy?. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza planowano dotację celową na wypłatę stypendiów w ramach pomocy socjalnej dla uczniów o niskich dochodach w rodzinie . W dziale Gospodarka komunalna planowano wpłaty mieszkańców za zrzut ścieków , oraz wpłaty za podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Plan dochodów obejmował również dotację na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Szczyrzycu. Dotacja ta nie została jednak otrzymana, z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. W związku z występującymi opóźnieniami zmieniony został wieloletni program inwestycyjny i zadanie przesunięte na lata 2010-2011. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowano dotację Starostwa Powiatowego na dofinansowanie ?Dni Ziemi Szczyrzyckiej? oraz na święto ?Owocobrania oraz inne wpłaty związane z tymi uroczystościami. W dziale Kultura Fizyczna i sport planowano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie nauki pływania dla dzieci szkolnych. W roku 2009 wykonano dochody w wysokości 21 661 770,48 zł. co stanowi 98,5% w stosunku do planu po zmianach. Dochody na rok 2009 planowano z duża ostrożnością z uwagi na wysoki wskaźnik zadłużenia, nie planowano dochodów w kwotach równych przypisom aby ich nie zawyżać, tym samym sztucznie zaniżać wskaźnik zadłużenia. Z tego też powodu kilkakrotnie w ciągu roku zwiększano plan w miarę wpływu dochodów na rachunek. W 2009 roku wykonano przychody budżetowe w wysokości 1 994 620,74 zł , które pochodzą z: wolnych środków w kwocie 594 620,74 zł., oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 1 400 000 zł. Przychody budżetowe wykonano w 100 % w stosunku do planu po zmianach.

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany

Strona 6

WYDATKI BUDŻETOWE CZĘŚĆ TABELARYCZNA Z OBJAŚNIENIAMI

Dz. ROZDZ. § 010 01010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 01030 Izby rolnicze Wydatki bieżące w tym : dotacje 01095 Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 600 60014 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60017 Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe w tym : 70 600,00 376 000,00 66 755,80 374 500,00 94,6 99,6 1 309 000,00 446 600,00 446 600,00 70 600,00 1 297 429,31 441 255,80 441 255,80 66 755,80 99,1 98,8 98,8 94,6 180 000,00 1 309 000,00 1 309 000,00 176 663,84 1 297 429,31 1 297 429,31 98,1 99,1 99,1 109 300,00 180 000,00 109 299,76 176 663,84 100,0 98,1 35 000,00 289 300,00 109 300,00 34 800,00 285 963,60 109 299,76 99,4 98,8 100,0 106 500,00 554 941,00 35 000,00 104 358,47 470 610,58 34 800,00 98,0 84,8 99,4 19 000,00 696 441,00 661 441,00 19 000,00 609 769,05 574 969,05 100,0 87,6 86,9 2 928,95 147 947,32 2 313 741,00 19 000,00 19 000,00 2 928,95 147 724,32 2 212 161,96 19 000,00 19 000,00 100,0 99,8 95,6 100,0 100,0 6 060,00 150 876,27 150 876,27 5 292,04 150 653,27 150 653,27 87,3 99,9 99,9 30 000,00 6 060,00 6 060,00 18 000,00 5 292,04 5 292,04 60,0 87,3 87,3 8 000,00 34 500,00 30 000,00 8 000,00 28 213,27 18 000,00 100,0 81,8 60,0 NAZWA Plan po zmianach 229 436,27 72 500,00 42 500,00 Wykonanie 210 158,58 54 213,27 36 213,27 % wykonania 91,6 74,8 85,2

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany

Strona 7

zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 710 71004 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki bieżące 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące 71035 Cmentarze Wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki bieżące 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75022 Rady gmin Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące 75023 Urzędy gmin Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe w tym: zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 75095 Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 754 75404 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Wojewódzkie Policji Wydatki bieżące w tym:

376 000,00 144 780,00 29 280,00 29 280,00 29 280,00 115 256,00 115 256,00 115 256,00 244,00 244,00 244,00 2 469 350,00 53 850,00 53 850,00 53 850,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 2 134 800,00 2 096 500,00 1 619 987,00 476 513,00 38 300,00 38 300,00 88 200,00 88 200,00 700,00 87 500,00 105 500,00 105 500,00 5 500,00 100 000,00 16 700,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 15 430,00 15 430,00 2 800,00 12 630,00 412 245,00 5 000,00 5 000,00

374 500,00 142 734,93 29 280,00 29 280,00 29 280,00 113 210,93 113 210,93 113 210,93 244,00 244,00 244,00 2 293 023,85 53 850,00 53 850,00 53 850,00 69 184,44 69 184,44 69 184,44 1 994 796,47 1 963 724,25 1 536 197,10 427 527,15 31 072,22 31 072,22 74 959,46 74 959,46 300,00 74 659,46 100 233,48 100 233,48 4 832,00 95 401,48 16 700,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 15 430,00 15 430,00 2 800,00 12 630,00 396 913,84 5 000,00 5 000,00

99,6 98,6 100,0 100,0 100,0 98,2 98,2 98,2 100,0 100,0 100,0 92,9 100,0 100,0 100,0 79,5 79,5 79,5 93,4 93,7 94,8 89,7 81,1 81,1 85,0 85,0 42,9 85,3 95,0 95,0 87,9 95,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,3 100,0 100,0

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany

Strona 8

dotacje 75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące w tym: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 756 75647 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 757 75702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące 758 75818 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne icelowe Wydatki bieżące w tym: rezerwa celowa z zakresu zarządzenia kryzysowego 801 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe w tym: zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje pozostałe wydatki bieżące 80104 Przedszkola Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje pozostałe wydatki bieżące 80110 Gimnazja Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące

5 000,00 407 245,00 192 705,00 25 862,00 14 900,00 151 943,00 214 540,00 214 540,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00 8 900,00 6 000,00 575 599,00 575 599,00 575 599,00 575 599,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 8 921 188,00 4 401 892,00 4 242 592,00 3 430 021,00 122 484,00 690 087,00 159 300,00 6 300,00 153 000,00 530 048,00 530 048,00 382 142,00 40 464,00 107 442,00 433 291,00 433 291,00 320 710,00 14 800,00 97 781,00 2 348 465,00 2 315 165,00 1 975 904,00 339 261,00

5 000,00 391 913,84 190 985,21 25 793,48 14 760,00 150 431,73 200 928,63 200 928,63 14 542,00 14 542,00 14 542,00 8 572,00 5 970,00 561 934,71 561 934,71 561 934,71 561 934,71 0,00 0,00 0,00 0,00 8 887 755,33 4 387 965,19 4 229 502,86 3 423 084,34 122 484,00 683 934,52 158 462,33 6 299,99 152 162,34 523 951,61 523 951,61 377 250,62 40 464,00 106 236,99 430 081,53 430 081,53 320 619,99 13 774,80 95 686,74 2 347 473,21 2 314 660,16 1 975 885,20 338 774,96

100,0 96,2 99,1 99,7 99,1 99,0 93,7 93,7 97,6 97,6 97,6 96,3 99,5 97,6 97,6 97,6 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 99,6 99,7 99,7 99,8 100,0 99,1 99,5 100,0 99,5 98,8 98,8 98,7 100,0 98,9 99,3 99,3 100,0 97,9 100,0 100,0 100,0 99,9

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany

Strona 9

Wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80113 Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 80130 Szkoły zawodowe Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 80146 Dokształcanie i doskonalenienauczycieli Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące 80148 Stołówki szkolne Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 851 85153 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki bieżące 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85195 Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące 852 85202 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

33 300,00 33 300,00 166 415,00 166 415,00 29 073,00 137 342,00 399 052,00 399 052,00 351 376,00 47 676,00 180 885,00 180 885,00 157 141,00 23 744,00 35 585,00 35 585,00 35 585,00 326 363,00 326 363,00 141 345,00 185 018,00 99 192,00 99 192,00 24 610,00 74 582,00 194 607,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 119 237,00 119 237,00 48 719,00 70 518,00 65 300,00 65 300,00 65 300,00 70,00 70,00 70,00 4 272 605,00 4 165,00 4 165,00 4 165,00 3 160 069,00

32 813,05 32 813,05 164 275,55 164 275,55 28 565,22 135 710,33 396 799,14 396 799,14 349 779,31 47 019,83 180 673,21 180 673,21 156 930,78 23 742,43 35 585,00 35 585,00 35 585,00 322 933,19 322 933,19 139 853,21 183 079,98 98 017,70 98 017,70 24 534,60 73 483,10 188 883,79 10 000,00 10 000,00 10 000,00 113 586,06 113 586,06 46 757,43 66 828,63 65 227,86 65 227,86 65 227,86 69,87 69,87 69,87 4 228 247,30 4 164,90 4 164,90 4 164,90 3 159 947,94

98,5 98,5 98,7 98,7 98,3 98,8 99,4 99,4 99,5 98,6 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 98,9 98,9 99,0 98,8 98,8 99,7 98,5 97,1 100,0 100,0 100,0 95,3 95,3 96,0 94,8 99,9

99,9 99,8 99,8 99,8 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany

Strona 10

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące 85315 Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące 85219 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące w tym : dotacje 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące 85295 Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym : dotacje pozostałe wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 853 85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 854 85401 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 85415 Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące 900 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowaochrona wód 261 250,00 1 207 139,74 538 014,00 248 990,00 884 845,55 225 545,21 95,3 73,3 41,9 50 987,00 2 320,00 261 250,00 261 250,00 32 412,43 1 273,00 248 990,00 248 990,00 63,6 54,9 95,3 95,3 25 265,92 64 853,71 314 557,00 53 307,00 53 307,00 25 265,92 64 853,71 282 675,43 33 685,43 33 685,43 100,0 100,0 89,9 63,2 63,2 7 719,00 390 712,00 118 264,00 90 119,63 90 119,63 90 119,63 7 691,80 371 096,80 94 603,93 90 119,63 90 119,63 90 119,63 100,0 99,6 95,0 80,0 100,0 18 760,00 516 695,00 516 695,00 18 760,00 473 392,53 473 392,53 100,0 91,6 91,6 1 500,00 18 760,00 18 760,00 1 500,00 18 760,00 18 760,00 100,0 100,0 100,0 259 639,00 20 721,00 1 500,00 1 500,00 259 543,88 20 507,25 1 500,00 1 500,00 100,0 99,0 100,0 100,0 1 156,00 280 360,00 280 360,00 1 155,85 280 051,13 280 051,13 100,0 99,9 99,9 280 984,00 1 156,00 1 156,00 280 932,61 1 155,85 1 155,85 100,0 100,0 100,0 8 916,00 280 984,00 280 984,00 8 342,34 280 932,61 280 932,61 93,6 100,0 100,0 102 313,00 3 057 756,00 8 916,00 8 916,00 102 308,31 3 057 639,63 8 342,34 8 342,34 100,0 100,0 93,6 93,6 3 160 069,00 3 159 947,94 100,0

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany

Strona 11

Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe w tym : zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90004 Utrzymanie zieleni w miatach i gminach Wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki bieżące 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 92105 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby Wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki bieżące 92116 Biblioteki Wydatki bieżące w tym: dotacje 92195 Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe w tym: zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 926 92601 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe

136 214,00 61 014,00 75 200,00 401 800,00 401 800,00 460 000,00 446 534,00 69 000,00 377 534,00 13 466,00 13 466,00 32 506,00 32 506,00 32 506,00 176 619,74 156 419,74 156 419,74 20 200,00 20 200,00 362 460,00 121 770,00 83 770,00 2 210,00 81 560,00 38 000,00 38 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 174 300,00 174 300,00 174 300,00 52 390,00 47 790,00 47 790,00 4 600,00 4 600,00 270 285,00 135 000,00 1 000,00 1 000,00 134 000,00

123 858,21 57 562,15 66 296,06 101 687,00 101 687,00 452 181,97 438 716,96 63 480,31 375 236,65 13 465,01 13 465,01 32 499,03 32 499,03 32 499,03 174 619,34 154 457,36 154 457,36 20 161,98 20 161,98 349 572,81 112 448,98 74 628,98 2 210,00 72 418,98 37 820,00 37 820,00 10 661,49 10 661,49 10 661,49 174 296,00 174 296,00 174 296,00 52 166,34 47 576,34 47 576,34 4 590,00 4 590,00 261 886,45 134 517,13 610,00 610,00 133 907,13

90,9 94,3 88,2 25,3 25,3 98,3 98,2 92,0 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 98,7 98,7 99,8 99,8 96,4 92,3 89,1 100,0 88,8

99,5 76,2 76,2 76,2 100,0 100,0 100,0 99,6 99,6 99,6 99,8 99,8 96,9 99,6 61,0 61,0 99,9

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany

Strona 12

w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki majątkowe w tym: zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OGÓŁEM WYDATKI w 2009 roku 46 000,00 22 257 312,64 42 479,32 21 463 411,96 92,3 96,4 8 000,00 81 285,00 46 000,00 46 000,00 8 000,00 76 890,00 42 479,32 42 479,32 100,0 94,6 92,3 92,3 134 000,00 89 285,00 89 285,00 133 907,13 84 890,00 84 890,00 99,9 95,1 95,1

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW WYDATKI

Dział 010 600 630 700 710 750 751 754 756 757 758 801 851 852 758 854 900 921 926 WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY BUDŻETOWE Plan po zmianach 229 436,27 2 313 741,00 500,00 446 600,00 144 780,00 2 469 350,00 16 700,00 412 245,00 14 900,00 575 599,00 1 000,00 8 921 188,00 194 607,00 4 272 605,00 90 119,63 314 557,00 1 207 139,74 362 460,00 270 285,00 22 257 812,64 1 719 910,00 Wykonanie od początku roku 210 158,58 2 212 161,96 500,00 441 255,80 142 734,93 2 293 023,85 16 700,00 396 913,84 14 542,00 561 934,71 0,00 8 887 755,33 188 883,79 4 228 247,30 90 119,63 282 675,43 884 845,55 349 572,81 261 886,45 21 463 911,96 1 719 909,56 89,9 73,3 96,4 96,9 96,4 100,0 99,6 97,1 99,0 % wykonania 91,6 95,6 100,0 98,8 98,6 92,9 100,0 96,3 97,6 97,6

OBJAŚNIENIA WYDATKI BUDŻETOWE Analizy wydatków budżetowych za 2009 rok dokonano w szczegółowości dział, rozdział klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pozostałych wydatków bieżących, wydatków majątkowych oraz dotacji. Wydatki majątkowe przedstawione zostały szczegółowo w odrębnym załączniku. Dział Rolnictwo i Łowiectwo Bieżące wydatki w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi związane były z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Jodłowniku oraz sieci wodociągowej ( energia, nadzór techniczny, drobne zakupy) W dziale tym planowano środki w wysokości 6060 zł. do Izby Rolniczej ? 2 % wykonanych wpływów z podatku rolnego. Środki w kwocie 147 947,32 zł. wypłacone zostały rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego, kwota 2 928,95

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany Strona 13

zł stanowi częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika zajmującego się rozliczeniami z tego zakresu. Transport i Łączność W dziale tym planowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dróżnika.

, oraz płace robotników zatrudnionych ramach prac publicznych. Plan wydatków obejmował środki na odśnieżanie dróg gminnych. Koszt odśnieżania w okresie od stycznia do grudnia wyniósł 349 351 zł. zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona była na bieżące remonty dróg tj. zakup przepustów, kopanie rowów, zakup i transport żwiru. Kwotę 109 300zł. planowano na remonty dróg dojazdowych do pól . Remonty wykonane były przy udziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kwota dofinansowania wyniosła 57 500 zł. Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania budynków komunalnych ? zakup energii, drobne zakupy materiałów, remonty, przeglądy i konserwacje. W 2009 roku wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka zdrowia w Szczyrzycu koszt ? 51 56 zł. Kwotę 22 004 zł wypłacona za remont budynku starej szkoły w Szyku. Działalność usługowa Plan wydatków obejmuje kosztu usług geodezyjnych. W 2009 roku na usługi geodezyjne wydano 113210,93 zł. Administracja publiczna Wydatki w dziale administracja publiczna są bardzo zróżnicowane. Obejmują, bowiem koszty funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych za udział w sesjach Rady, prace radnych w komisjach Rady Gminy, diety przewodniczącego Rady Gminy koszty delegacji służbowych radnych, szkolenia oraz drobne zakupy). W tym dziale planowane są koszty utrzymania urzędu gminy a więc: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism fachowych, zakup licencji programów komputerowych, zakup papieru i innych materiałów biurowych, koszty ogrzewania i energii elektrycznej oraz koszt obsługi prawnej. W dziale tym planowano również wydatki związane z promocją Gminy. W rozdziale Pozostała działalność planowano diety sołtysów za udział w sesjach i pracach w radzie Gminy, oraz składki członkowskie do związku gmin wiejskich oraz euroregionu Tatry. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym planowane są wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, wyborami do Parlamentu Europejskiego. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych. W zakresie wydatków bieżących dokonywano zakupu sprzętu niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej, paliwa do samochodów pożarniczych, pokrywane są koszty ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz strażaków, koszty szkoleń i badań lekarskich strażaków oraz koszty remontu sprzętu gaśniczego. W 2009 roku Rada przeznaczyła 5000 zł na dofinansowanie zakupu paliwa dla policji. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan wydatków obejmuje inkaso inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne oraz inne koszty związane z poborem podatków, szczególnie koszt usług pocztowych. Oświata i wychowanie Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych, klas 0, gimnazjum, samorządowego przedszkola, zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych oraz technikum samorządowego. W dziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi szkół, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół W dziale Oświata i wychowanie ujęto dotację dla szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot niepubliczny. Dotacja (równa kosztom kształcenia ucznia w szkole tego samego typu) przekazywana jest

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany Strona 14

w ratach miesięcznych na szkoły. W dziale tym ujęte są także wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, stypendia dla dokształcających się nauczycieli ? przyznawane według opracowanego regulaminu , wydatki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Jednostka organizacyjna Szkoła Podstawowa w Jodłowniku wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Szkoła Podstawowa w Krasnem -Lasocicach wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Szkoła Podstawowa w Sadku Kostrzy wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Szkoła Podstawowa w Szczyrzycu wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa w Szyku wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Szkoła Podstawowa w Wilkowisku wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Plan po zmianach 600691 492671 108020 617261 492950 124311 608093 504778 103315 959933 799049 154584 6300 699630 602606 97024 636100 537967 98133 Wykonanie 596944 491070 15874 617102 482816 124286 604274 500973 103301 955327 797727 151300 6300 699361 602565 96796 636001 537934 98067 101 6297 92 7602 173 5522 71 8511 81 7619 Ilość uczniów 114 Koszt ucznia 5236

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG Klas 0

Jednostka organizacyjna Klasa 0 w Jodłowniku wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Klasa 0 w Krasnem- Lasocicach wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Klasa 0 w Sadku Kostrzy wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Klasa 0 w Szczyrzycu wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Klasa 0 w Szyku wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Klasa 0 w Wilkowisku wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Plan po zmianach 59991 48365 11626 55411 46538 8873 107546 60862 46684 133202 113997 19205 67484 57211 10273 65950 55169 10781 Wykonanie 58511 46918 11593 55391 46531 8800 106882 60824 46058 131208 112230 18979 65606 55581 10025 65949 55168 10781 15 4396 14 4686 32 4100 14 7634 7 7913 Ilość uczniów 20 Koszt ucznia 2926

Wydatki bieżące w Samorządowym Przedszkolu w Szczyrzycu oraz Filii tego przedszkola wynoszą 416 307 zł. Roczne dochody przedszkola wyniosły 61 731 zł w tym: wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu 42840zł., wpłaty rodziców (czesne) 18 630 zł.

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany

Strona 15

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG GIMNAZJUM

Jednostka organizacyjna Gimnazjum w Jodłowniku wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Gimnazjum w Szczyrzycu wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Gimnazjum w Sadku Kostrzy wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Gimnazjum w Wilkowisku wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Plan po zmianach 820648 706281 114367 564580 465712 98868 632791 544758 88033 299663 250359 40304 Wykonanie 820504 706193 114311 567064 465839 98602 632522 544753 87769 299619 250354 49265 74 4049 99 6389 80 7095 Ilość uczniów 127 Koszt ucznia 6461

Ochrona zdrowia W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano wydatki zgodnie z zatwierdzonym programem profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicy środowiskowej, inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy. Opieka społeczna Wydatki w dziale opieka społeczna obejmują: składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, zasiłki losowe a także pomoc w naturze (zakup odzieży, żywności, opału, lekarstw), usługi opiekuńcze nad chorymi w domu, oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych. W dziale tym ujęto koszt funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej ? wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka, koszty delegacji służbowych, koszty szkoleń, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania ośrodka. Znaczną pozycję wydatków w dziale Opieka społeczna stanowią wypłaty zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i wychowawczych. W rozdziale pozostała działalność planowano środki na dożywianie dzieci w szkołach. Na dożywianie dzieci w szkołach w 2009 roku wydano ogółem 207 524 zł w tym dożywianie dzieci z terenu Gminy Jodłownik uczęszczających do szkól w innych gminach -7 692 zł, dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Jodłownik 185 727 zł oraz dowożenie posiłków do Szkoły Podstawowej w Szyku, do Zespoły Szkół w Sadku Kostrzy oraz Zespołu Szkół w Wilkowisku - 14 104,42 zł) Środki w wysokości 260 907 zł to środki Unii Europejskiej wydatkowane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ? Program Integracji Społecznej, W programie tym uczestniczyły jednostki budżetowe Gminy Jodłownik (szkoły, przedszkola) oraz podmioty spoza sektora finansów publicznych ? stowarzyszenia (Ochotnicze Straże wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe). W ramach tego programu prowadzone były przez poszczególne podmioty różnorodne kursy np. kursy tańca, gotowania, tańca hafciarstwa, szycia, bibułkarstwa, nauka gru na instrumentach). Szkoły natomiast prowadziły w szczególności zajęcia sportowo rekreacyjne., teatralne, informatyczne. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W dziale tym planowano wydatki w ramach programu operacyjnego ? kapitał lidzki ??Wracam na rynek pracy?. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku długotrwale pozostających bez zatrudnienia. W ramach tego programu przeprowadzono szkolenia w ramach trzech modułów tematycznych: 1.Pozytywne myślenie szansą na efektywny start. Przezwyciężenie indywidualnych barier po powrocie na rynek pracy barier. 2. Profesjonalny sprzedawca 3. Kurs kosmetyczny W projekcie uczestniczyło 15 osób pozostających bez pracy.

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany

Strona 16

Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym planowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkolnych świetlic w Jodlowniku i Szczyrzycu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic. W dziele edukacyjna opieka wychowawcza planowano środki na wypłaty stypendiów dla dzieci. W 2009 roku ogólna kwota wypłaconych stypendiów socjalnych oraz stypendiów za wyniki w nauce wyniosła 224 633 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym planowano wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Jodłowniku ? wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty energii, koszty energii, zakup środków czystości, drobne usługi. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano również wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń sprzątaczy ulic i placów, drobne zakupy związane z utrzymaniem porządku ( paliwo do kosiarek, miotły, łopaty itp.). Na wywóz odpadów komunalnych wydano z budżetu Gminy prawie 345 280 zł . Plan wydatków obejmuje również środki na oświetlenie dróg na terenie Gminy. Koszt oświetlenia ulic w 2009 roku wyniósł 154 500 zł. Wydatki związane z kulturą na terenie gminy planowano w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym planowano dotację dla Gminnej biblioteki oraz jej filii. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych. Planowano również wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania wiejskich świetlic działających na terenie gminy. W rozdziale pozostała działalność planowano wydatki na nagrody dla laureatów olimpiad szkolnych, na konkurs palm i pisanek wielkanocnych. przegląd grup kolędniczych oraz inne wydatki związane z uroczystościami kulturalnymi organizowanymi w gminie. W zakresie kultury fizycznej planowano środki należne klubom sportowym w Jodłowniku i w Szczyrzycu za udostępnienie boisk sportowych dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, oraz środki na remont i utrzymanie boisk sportowych gminnych. Ogółem wydatki wykonano w 96,4 %w stosunku do planu po zmianach. Rozchody budżetowe na 2009 rok planowano w kwocie 1 719 910 zł rozchody obejmowały spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie . Rozchody wykonano w 100% w stosunku do planu po zmianach. . Zadłużenie Gminy tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku budżetowego 10 452 969,73 zł co stanowiło 48,2% wykonanych dochodów w 2009 roku.

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany

Strona 17

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH z zakresu administracji rządowej

DOCHODY Dz. Rozdz. 010 NAZWA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące 75101 Wybory do Parlamentu Europejskiego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 851 OCHRONA ZDROWIA 85195 Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 0,00 3 216 382,00 3 158 155,00 3 158 155,00 0,00 3 215 728,82 3 158 040,54 3 158 040,54 0,00 99,98 100,00 100,00 70,00 3 216 382,00 3 158 155,00 0,00 69,87 3 215 728,82 3 158 040,54 0,00 99,81 99,98 100,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 69,87 69,87 69,87 0,00 0,00 0,00 99,81 99,81 99,81 0,00 14 160,00 1 270,00 70,00 70,00 0,00 70,00 14 160,00 1 270,00 69,87 69,87 0,00 69,87 100,00 100,00 99,81 99,81 0,00 99,81 0,00 15 430,00 15 430,00 0,00 0,00 15 430,00 15 430,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 270,00 15 430,00 0,00 15 430,00 1 270,00 15 430,00 0,00 15 430,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 16 700,00 1 270,00 0,00 16 700,00 1 270,00 0,00 100,00 100,00 53 850,00 16 700,00 1 270,00 53 850,00 16 700,00 1 270,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 53 850,00 53 850,00 53 850,00 0,00 0,00 0,00 53 850,00 53 850,00 53 850,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 2 928,95 53 850,00 53 850,00 0,00 53 850,00 2 928,95 53 850,00 53 850,00 0,00 53 850,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 146 447,32 146 447,32 Plan po zmianach 149 376,27 149 376,27 149 376,27 0,00 Wykonanie 149 376,27 149 376,27 149 376,27 0,00 % wykonania 100,00 100,00 100,00 0,00 Plan po zmianach 149 376,27 149 376,27 0,00 149 376,27 WYDATKI Wykonanie 149 376,27 149 376,27 0,00 149 376,27 % wykonania 100,00 100,00 0,00 100,00

1 270,00 0,00

1 270,00 0,00

100,00 0,00

0,00 1 270,00

0,00 1 270,00

0,00 100,00

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany

Strona 18

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące w tym : pozostałe wydatki bieżące OGÓŁEM dotacje 2009 rok 0,00 3 436 378,27 0,00 3 435 724,96 0,00 99,98 53 227,00 3 436 378,27 53 226,28 3 435 724,96 100,00 99,98 0,00 0,00 0,00 5 000,00 4 462,00 89,24 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 4 462,00 0,00 0,00 89,24 102 313,00 102 308,31 3 055 842,00 5 000,00 3 055 732,23 4 462,00 100,00 100,00 89,24 0,00 0,00 0,00 3 158 155,00 3 158 040,54 100,00

5 000,00 0,00

4 462,00 0,00

89,24 0,00

0,00 5 000,00

0,00 4 462,00

0,00 89,24

85214

53 227,00

53 226,28

100,00

53 227,00

53 226,28

100,00

53 227,00 0,00

53 226,28 0,00

100,00 0,00

0,00 53 227,00

0,00 53 226,28

0,00 100,00

Dz.

010 Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dz. 750 Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie spraw USC oraz ewidencji ludności. Planowano dotację w kwocie 53850 zł. zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Małopolskiego. Dz. 751 Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców oraz sfinansowanie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dz. 851 Dotacja celowa w kwocie 70 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Dz. 852 Dotacje celowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z Opieki Społecznej, wypłatę zasiłków i pomocy w naturze podopiecznym ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz wychowawczych oraz zaliczek alimentacyjnych.

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany

Strona 19

WYDATKIMAJĄTKOWE 2009 rok WYDATKI INWESTYCYJNE

Dz. 010 Rozdz. Wyszczególnienie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60017 Drogi wewnętrzne wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe w tym : zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin Wydatki majątkowe w tym : zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe Wydatki majątkowe w tym : zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80110 Gimnazja Wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 851 OCHRONA ZDROWIA 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 33 300,00 65 300,00 65 300,00 32 813,05 65 227,86 65 227,86 98,5 99,9 99,9 6 300,00 153 000,00 33 300,00 33 300,00 6 299,99 152 162,34 32 813,05 32 813,05 98,5 100,0 99,5 214 540,00 192 600,00 159 300,00 159 300,00 200 928,63 191 275,38 158 462,33 158 462,33 93,7 99,3 99,5 99,5 38 300,00 214 540,00 214 540,00 214 540,00 31 072,22 200 928,63 200 928,63 200 928,63 81,1 93,7 93,7 93,7 376 000,00 38 300,00 38 300,00 38 300,00 374 500,00 31 072,22 31 072,22 31 072,22 99,6 81,1 81,1 81,1 1 309 000,00 376 000,00 376 000,00 376 000,00 1 297 429,31 374 500,00 374 500,00 374 500,00 99,1 99,6 99,6 99,6 180 000,00 1 309 000,00 1 309 000,00 176 663,84 1 297 429,31 1 297 429,31 98,1 99,1 99,1 35 000,00 180 000,00 180 000,00 34 800,00 176 663,84 176 663,84 99,4 98,1 98,1 19 000,00 35 000,00 35 000,00 19 000,00 34 800,00 34 800,00 99,4 99,4 30 000,00 1 543 000,00 19 000,00 19 000,00 18 000,00 1 527 893,15 19 000,00 19 000,00 60,0 99,0 100,0 100,0 Plan po zmianach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Wykonanie 18 000,00 18 000,00 18 000,00 % wykonania 60,0 60,0 60,0

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany

Strona 20

Wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki majątkowe w tym : zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92195 Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym : zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe Wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki majątkowe w tym : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OGÓŁEM

65 300,00 65 300,00 435 466,00 401 800,00 401 800,00 401 800,00 13 466,00 13 466,00 13 466,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 42 600,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 180 000,00 134 000,00 134 000,00 134 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 3 117 806,00

65 227,86 65 227,86 135 313,99 101 687,00 101 687,00 101 687,00 13 465,01 13 465,01 13 465,01 20 161,98 20 161,98 20 161,98 42 410,00 37 820,00 37 820,00 37 820,00 4 590,00 4 590,00 4 590,00 176 386,45 133 907,13 133 907,13 133 907,13 42 479,32 42 479,32 42 479,32 2 763 007,68

99,9 99,9 31,1 25,3 25,3 25,3 100,0 100,0 100,0 99,8 99,8 99,8 99,6 99,5 99,5 99,5 99,8 99,8 99,8 98,0 99,9 99,9 99,9 92,3 92,3 92,3 88,6

Dz.

010 W ramach prac związanych z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Gminy Jodłownik w 2009 roku wykonano projekt sieci wodociągowej dla miejscowości Słupia, Krasne-Lasocice, Mstów i Szyk. Wypłacono część umowy. Pozostała kwota zostanie wypłacona po uzyskaniu pozwolenia budowlanego. Dz. 600 W zakresie infrastruktury drogowej w 2009 roku wykonany został projekt budowy chodnika Jodłownik Markuszowa. Koszt projektu 19.000 zł. Wykonane zostały trzy przystanki autobusowe - w Pogorzanach, Janowicach oraz w Górze Świetego Jana. Koszt wykonania tych przystanków wyniósł 34.800 zł. Kontynuowana była modernizacja pargingu przy Urzędzie Gminy w Jodłowniku. W 2009 roku na ten cel z budżetu gminy wydatkowano 176 664 zł. Na odbudowę po powodzi dróg gminnych w 2009 roku wydatkowano środki w wysokości 1 297 429,31 zł w tym z dotacji - 1 011 700 zł pozostała kwota - 285 729,31 stanowiła środki własne gminy. W ramach tych środków wykonano modernizację następujących dróg: Wilkowisko- Zagórze, Wilkowisko- Gaik - Duda, Krasne-Lasocice - Knyszów, Góra Świętego Jana - Szpilkówka Janowice - GlinikiFaron, Mstów - Góra Świetego Jana, Jodłownik - Kostrza, Sadek- Jodłownik, Dolny Szyk - Opach - Działy, Droga Pod Kasztany w Jodłowniku, Krasne-Lasocice - Słupia,droga Słupia Janecki oraz droga Jodłownik Mała Wieś - Wilkowisko.

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany Strona 21

Dz. 700 W 2009 roku zakupiony został grunt w Szczyrzycu od Opactwa Cystersów pod planowany kompleks sportowy przy szkoła w Szczyrzycu. Koszt zakupu nieruchomości wyniósł 320.000 zł. Za kwotę 54 500 zł zakupiono grunt pod obiekty sportowe przy Zespole Szkół w Jodłowniku. Dz. 750 Wydatki majątkowe w dziale Urzędy gmin obejmowały zakupy nowych oprogramowań i licencji dla urzędu . Dz. 754 W 2009 roku kontynuowano rozbudowę remizy OSP w Wilkowisku. Koszt wykonanych w 2009 roku prac wyniósł 137 511,31 zł. Zadania to dofinansowane było przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Wysokość dofinansowania wyniosła 43 050 zł. Kontynowano prace związane z budową remizy OSP w Szyku. W 2009 roku na to zadanie z budżetu gminy wydano 27 811 zł. Wykonano modernizację budynku remizy OSP w Szczyrzycu za kwotę 18 348 zł.Na prace projektowe związane z rozbudową remizy OSP w Jodłowniku w 2009 roku wydano 17,258 zł. Dz. 801 W 2009 roku trwały prace związane z wykonaniem sal na poddaszu w Szkole Podstawowej w Szyku. Koszt wykonanych prac w 2009 roku wyniósł 64 970 zł. Za kwotę 29 600 zł wykonano modernizację sal w budynku szkoły w Jodłowniku. W Zespole szkółw Sadku Kostrzy wykonano niwelację terenu obok szkoły za kwotę 26 088 zł Wykonano prace związane z wykończeniem elewacji zewnętrznej budynku Zespołu Szkół w Sadku Kostrzy. Koszt zadnia wyniósł 64 970 zł zł. W 2009 roku wykonano prace modernizacyjne w budynku Gimnazjum w Szczyrzycu. Koszt wykonanych prac to kwota 32 813 zł. Dla Gimnazjum w szczyrzycu za kwotę 6 300 zł zakupiony został sprzęt do siłowni. Dz. 851 Wykonano modernizacją dachu na budynku ośrodka zdrowia w Szczyrzycu Koszt zadania wyniósł 65 227,86 zł. Zdanie dofinansowane było ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 50 963 zł. Pozostałe środki - 14265 zł stanowiły własny wkład gminy. Dz. 900 Wydatki związane z gospodarką ściekową w 2009 roku skupiały się na opracowaniach dokumentacji projektowych związanych z planowaną budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Szczyrzycu. Wykonano między innymi dokumentację rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, projekt systemu monitoringu planowanego zadania. Kwotę 300000 zł zabezpieczono na zakup ciągnika na oczyszczalnię. Zadanie nie zostało jednak zrealizowane z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. Wydatek ten został ujęty w budżecie na 2010 rok. Środki w kwocie 20162zł wydatkowano na wukonanie oświetlenia placu obok Urzędu Gminy w Jodłowniku. Dz. 921 Kwotę 37 820 zł wydatkowano na wykonanie projektu rozbudowy amfiteatru w Pogorzanach. Kwotę 4590 zł wydatkowano na zakup instrumentu muzycznego. Dz. 926 W 2009 roku kontynuowano prace związane z niwelacją terenu pod boisko sportowe w Wilkowisku. Na ten cel z budżetu Gminy Jodłownik wydano 73 962 zł, wykonano również niwelację terenu pod boisko sportowe w Szyku. Koszt zadania wyniósł 37 985 zł. Wykonano projekt budowy boiska sportowego w ramach programu "Orlik". Koszt projektu to kwota 21.960 zł.

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany Strona 22

Analizując powyższą tabelkę można jednoznacznie stwierdzić , że wszystkie planowane zadania zostały wykonane. Nie wykonano jedynie wydatków w dziale 900. Niewykonanie zadania nie leżało po stronie organu wykonawczegi, spowodowane było przedłużającymi się procedurami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz procedurami przetargowymi.

Id: OWVQA-OYYJX-ACEZP-OZXVY-CCSIU. Podpisany

Strona 23
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.209.1697

  uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.565.6140

  uchwała nr XIV/72/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.433.4090

  uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 • DZ. URZ. 2010.538.4022

  uchwala nr XLV/274/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 20 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 • DZ. URZ. 2010.256.1693

  uchwała nr XL/253/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 maja 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.360.2482

  uchwała nr XLII/415/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.360.2481

  uchwała nr XLI/399/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.360.2480

  uchwała nr XXXIV / 230 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.360.2479

  uchwała nr XXXIII / 219 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.360.2478

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII / 205 / 2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 grudnia 2009r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane