Logowanie

DZ. URZ. 2010.519.3859

Tytuł:

uchwala nr XLIII/270/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-10-06
Organ wydający:Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 519 pozycja: 3859
Hasła:Statuty

Uchwała Nr XLIII/270/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 17, poz. 95), Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwala, co następuje: § 1. 1. Zatwierdza zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. ?Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej? stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/04 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2004 roku uchwalone uchwałą Nr 7/2010 z dnia 20 września 2010 r. Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej. 2. Uchwała Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Bogusław Ćwiękała

Id: WXQVB-RFXQK-ZOEDS-VEDLS-FUDMM. Podpisany

Strona 1 z 3

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/270/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2010 r.

Id: WXQVB-RFXQK-ZOEDS-VEDLS-FUDMM. Podpisany

Strona 2 z 3

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Bogusław Ćwiękała

Id: WXQVB-RFXQK-ZOEDS-VEDLS-FUDMM. Podpisany

Strona 3 z 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.513.5091

  uchwała nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 października 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej.

 • DZ. URZ. 2010.712.6084

  uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszaru, na którym nastąpiło zniszczenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

 • DZ. URZ. 2012.2113

  uchwała nr XVI/105/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2010.239.1568

  uchwała nr XXXIX/260/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • DZ. URZ. 2011.91.740

  uchwała nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.519.3858

  uchwała nr XXXIX/249/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXI/155/2005 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa.

 • DZ. URZ. 2010.519.3857

  uchwala nr LX/414/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/312/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutów osiedlom miasta Brzeska

 • DZ. URZ. 2010.519.3856

  uchwala nr LX/413/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie nadania statutów osiedlom Gminy Brzesko

 • DZ. URZ. 2010.519.3855

  uchwala nr LX/411/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu.

 • DZ. URZ. 2010.519.3854

  uchwala nr LX/405/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.