Logowanie

DZ. URZ. 2010.52.362

Tytuł:

uchwała nr XLVII/326/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-02-11
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 52 pozycja: 362
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR XLVII/326/2009 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1,  art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia 2009 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XXXV/239/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XXXVI/243/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XXXVIII/259/2009 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XL/275/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Kazimierza  Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLI/285/2009 z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLII/288/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - W uchwale Nr XLIII/290/2009 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLIV/304/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLV/314/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLVI/315/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - wprowadza się następujące zmiany: 1) W § 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:  - "3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 7 678 603,00 zł, a) wydatki bieżące 718 083,00 zł, b) wydatki majątkowe 6 960 520 zł, zgodnie z załącznikami 4, 4a, 4b 2) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  - " 2. Dotacje celowe na łączną kwotę 2 026 205 zł" 3) Zwiększa się dochody budżetu gminy ? o kwotę 921 856,00 zł w tym:  ID: ILYXN-EPZXI-LENTF-SEBML-OJILD. Podpisany. a) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę 950,00 zł  - § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - o kwotę 700,00 zł;


Strona 1 / 8

- " 2. Dotacje celowe na łączną kwotę 2 026 205 zł" 3) Zwiększa się dochody budżetu gminy ? o kwotę 921 856,00 zł w tym:  a) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę 950,00 zł  - § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - o kwotę 700,00 zł; - § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - o kwotę 250,00 zł; b) w dziale 600 - Transport i łączność - o kwotę 3 500,00 zł, - § 0690 - Wpływy z różnych opłat - o kwotę 3 500,00 zł, c) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 424 041,00 zł  - § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę  2 000,00 zł, - § 0690 - Wpływy z różnych opłat - o kwotę 2 800,00 zł, - § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze - o kwotę 19 241,00 zł; - § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - o kwotę 400 000,00 zł; d) w dziale 750 - Administracja publiczna - o kwotę 19 319,00 zł, - § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze - o kwotę 18 000,00 zł;- § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - o kwotę 10,00 zł;- § 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - o kwotę  1 309,00 zł, e) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o kwotę 850,00 zł, - § 0570 - Grzywny, mandatyi inne kary piueniężne od osób fizycznych - o kwotę 850,00 zł, f) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 41 600,00 zł, - § 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty  podatkowej o kwotę 6 000,00 zł, - § 0320 - Podatek rolny o kwotę 2 000,00 zł, - § 0340 - Podatek od środków transportowych o kwotę 11 000,00 zł, - § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 16 000,00 zł - § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - o kwotę 5 000,00 zł, - § 0690 - Wpływy z różnych opłat - o kwotę 1 600,00 zł, g) w dziale 758 - Różne rozliczenia - o kwotę 128 996,00 zł, - § 0740 - Wpływy z dywidend - o kwotę 600,00 zł, - § 0920 - Pozostałe odsetki - o kwotę 9 000,00 zł, - § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin - w kwocie 110 350,00 zł; - § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - w kwocie 9 046,00 zł;

ID: ILYXN-EPZXI-LENTF-SEBML-OJILD. Podpisany. Strona 2 / 8

h) w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 21 000,00 zł  - § 0690 - Wpływy z różnych opłat - o kwotę 1 000,00 zł,

- § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin - w kwocie 110 350,00 zł; - § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - w kwocie 9 046,00 zł; h) w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 21 000,00 zł  - § 0690 - Wpływy z różnych opłat - o kwotę 1 000,00 zł, - § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze - w kwocie 3 000,00 zł; - § 0830 - Wpływy z usług - w kwocie 17 000,00 zł; i) w dziale 852 - Pomoc społeczna - o kwotę 2 300,00 zł, - § 0830 - Wpływy z usług - w kwocie 2 000,00 zł; - § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - o kwotę 300,00 zł, j) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29 300,00 zł, - § 0690 - Wpływy z różnych opłat - o kwotę 8 000,00 zł, - § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - o kwotę 300,00 zł, - § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - o kwotę 21 000,00 zł, k) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 250 000,00 zł, - § 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - o kwotę 250 000,00 zł, 4) Zmniejsza się dochody budżetu gminy - o kwotę 1 902 390,00 zł, w tym?  a) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę 46 000,00 zł, - § 0690 - Wpływy z różnych opłat - o kwotę 46 000,00 zł, b) w dziale 020 - Leśnictwo - o kwotę 7 000,00 zł, - § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze - w kwocie 7 000,00 zł; c) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 1 047 900,00 zł, - § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - o kwotę 900,00 zł, - § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych - o kwotę 1 047 000,00 zł, d) w dziale 750 - Administracja publiczna - o kwotę 500,00 zł,- § 2360 - Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - o kwotę 500,00 zł, e) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 550 990,00 zł, - § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - o kwotę 990,00 zł, - § 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 350 000,00 zł, - § 0320 - Podatek rolny o kwotę 150 000,00 zł, - § 0340 - Podatek od środków transportowych o kwotę 40 000,00 zł, - § 0360 - Podatek od spadków i darowizn o kwotę 10 000,00 zł,

ID: ILYXN-EPZXI-LENTF-SEBML-OJILD. Podpisany. Strona 3 / 8


f) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 250 000,00 zł, - § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - o kwotę  250 000,00 zł,

- § 0340 - Podatek od środków transportowych o kwotę 40 000,00 zł, - § 0360 - Podatek od spadków i darowizn o kwotę 10 000,00 zł, f) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 250 000,00 zł, - § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - o kwotę  250 000,00 zł, 5) Zwiększa się wydatki budżetu gminy ? o kwotę 282 790,00 zł w tym:  a) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę 2 000,00 zł, - rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - o kwotę 2 000,00 zł  z przeznaczeniem na wydatki majatkowe,  b) w dziale 600 - Transport i łączność - o kwotę 50 000,00 zł, - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki  bieżące, c) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 3 000,00 zł, - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, d) w dziale 750 - Administracja publiczna - o kwotę 78 200,00 zł, - rozdział 75023 - Urzędy gmin - o kwotę 78 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 18 500,00 zł i wydatki majątkowe 59 700,00 zł, e) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o kwotę 2 000,00 zł, - rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, - rozdział 75416 - Straż miejska - w kwocie 1 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, f) w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 23 046,00 zł  - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - w kwocie 9 046,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, - rozdział 80110 - Gimnazja - w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, g) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - o kwotę 83 874,00 zł, - rozdział 85395 - Pozostała działalność - o kwotę 83 874,00 zł z przeznaczeniem na wydatki  bieżące 203,00 zł, wydatki majątkowe 63 400,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 20 271,00 zł, h) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 40 670,00 zł, - w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - o kwotę 7 650,00 zł z przenaczeniem na wydatki  bieżące, - w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 3 020,00 zł  z przeznaczeniem na wydatki bieżące, - w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na  wydatki bieżące, 6) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 263 324,00 zł w tym:  a) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę 651 500,000 zł, - rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - o kwotę 651 500,00 zł ( wydatki majątkowe);

ID: ILYXN-EPZXI-LENTF-SEBML-OJILD. Podpisany.

b) w dziale 600 - Transport i łączność - o kwotę 160 000,00 zł , - rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - o kwotę 50 000,00 zł ( wydatki majątkowe) - rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - o kwotę 110 000,00 zł ( wydatki majątkowe)

Strona 4 / 8

majątkowe); b) w dziale 600 - Transport i łączność - o kwotę 160 000,00 zł , - rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - o kwotę 50 000,00 zł ( wydatki majątkowe) - rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - o kwotę 110 000,00 zł ( wydatki majątkowe) c) w dziale 750 - Administracja publiczna - o kwotę 279 700,00 zł , - rozdział 75023 - Urzędy gmin - o kwotę 279 700,00 zł ( w tym: wydatki majątkowe 59 700,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220 000,00 zł); d) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o kwotę 8 000,00 zł, - rozdział 75416 - Straż miejska - o kwotę 8 000,00 zł ( wynagrodzenia), e) w dziale 801- Oświata i wychowanie - o kwotę 14 000,00 zł, - rozdział 80110 - gimnazja o kwotę 14 000,00 zł ( wydatki bieżące), f) w dziale 852 - Pomoc społeczna - o kwotę 36 250,00 zł, - rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 20 000,00 zł, - rozdział 85295 - Pozostała działalność - o kwotę 16 250,00 zł ( wydatki bieżące), g) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- o kwotę 83 874,00 zł, - rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę 83 874,00 zł ( wynagrodzenia 20 474,00 zł  i wydatki majatkowe 63 400,00 zł), h) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 30 000,00 zł, - rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - o kwotę 30 000,00 zł (wydatki majątkowe); 7) Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok " Limity wydatków na  wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011" otrzymuje brzmienie jak w załączniku 1 do  niniejszej uchwały, 8) Załącznik nr 3a do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok "Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku "otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.


9) Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do  niniejszej uchwały. 10) Załącznik nr 4a do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok " Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 11) Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok "Dochody i wydatki  związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego w 2009 r. "otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 12) Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok "Dotacje celowe "otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.ID: ILYXN-EPZXI-LENTF-SEBML-OJILD. Podpisany. Strona 5 / 8

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

12) Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok "Dotacje celowe "otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Magnes

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/326/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy  Wielkiej z dnia 22 grudnia 2009 r. Zalacznik1.xls Załączniki do uchwały nr. XLVII/326/2009 z 22.12.2009 r. UZASADNIENIE Zmiany w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na rok 2009 wynikają z konieczności wprowadzenia dodatkowej subwencji oświatowej przyznanej na remonty obiektów szkolnych, dodatkowej subwencji na uzupełnienie dochodów gmin ( 110 350,00 zł), urealnienia planowanych dochodów gminy. Zmiany po stronie wydatków  dotyczą aktualizacji nakładów na zadania: "Budowa zbiornika retencyjnego na Małoszówce", "Sieć  wodociągowa Marcinkowice - Lekszyce", zakup tablicy multimedialnej do Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej.  Wykreślono z zadań inwestycyjnych budowę chodnika w Wojciechowie i Cudzynowicach, ponieważ te zadania realizowane będą w roku następnym. Pozostałe zmiany to niezbędne korekty na tym etapie roku budżetowego.

ID: ILYXN-EPZXI-LENTF-SEBML-OJILD. Podpisany.

Strona 6 / 8

Krzysztof Magnes

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/326/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy  Wielkiej z dnia 22 grudnia 2009 r. Zalacznik1.xls Załączniki do uchwały nr. XLVII/326/2009 z 22.12.2009 r. UZASADNIENIE Zmiany w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na rok 2009 wynikają z konieczności wprowadzenia dodatkowej subwencji oświatowej przyznanej na remonty obiektów szkolnych, dodatkowej subwencji na uzupełnienie dochodów gmin ( 110 350,00 zł), urealnienia planowanych dochodów gminy. Zmiany po stronie wydatków  dotyczą aktualizacji nakładów na zadania: "Budowa zbiornika retencyjnego na Małoszówce", "Sieć  wodociągowa Marcinkowice - Lekszyce", zakup tablicy multimedialnej do Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej.  Wykreślono z zadań inwestycyjnych budowę chodnika w Wojciechowie i Cudzynowicach, ponieważ te zadania realizowane będą w roku następnym. Pozostałe zmiany to niezbędne korekty na tym etapie roku budżetowego.

ID: ILYXN-EPZXI-LENTF-SEBML-OJILD. Podpisany.

Strona 7 / 8

Załączniki do uchwały nr. XLVII/326/2009 z 22.12.2009 r. UZASADNIENIE Zmiany w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na rok 2009 wynikają z konieczności wprowadzenia dodatkowej subwencji oświatowej przyznanej na remonty obiektów szkolnych, dodatkowej subwencji na uzupełnienie dochodów gmin ( 110 350,00 zł), urealnienia planowanych dochodów gminy.

 Zmiany po stronie wydatków  dotyczą aktualizacji nakładów na zadania: "Budowa zbiornika retencyjnego na Małoszówce", "Sieć  wodociągowa Marcinkowice - Lekszyce", zakup tablicy multimedialnej do Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej.  Wykreślono z zadań inwestycyjnych budowę chodnika w Wojciechowie i Cudzynowicach, ponieważ te zadania realizowane będą w roku następnym. Pozostałe zmiany to niezbędne korekty na tym etapie roku budżetowego.

ID: ILYXN-EPZXI-LENTF-SEBML-OJILD. Podpisany.

Strona 8 / 8
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.11.154

  uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.195.2271

  uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.199.1949

  uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.289.2221

  uchwała nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.324.2417

  uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.51.361

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: PNK.I-0911/178/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/305/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2010.51.360

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-l-0911/158/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/44/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica w części dotyczącej postanowień § 3 i załącznika zawierającego tekst jednolity regulaminu.

 • DZ. URZ. 2010.51.359

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-0911/151/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 października 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/46/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

 • DZ. URZ. 2010.51.358

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: PNK.I-0911/150/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/165/2009 Rady Gminy Baćkowice z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. 2010.51.357

  uchwała nr XXVIII/44/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.