Logowanie

DZ. URZ. 2010.575.4420

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Miejska w Ciężkowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 575 pozycja: 4420
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR XXXVII/325/10 RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art.212 i art.237 ust.1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Ciężkowice na 2010 rok jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany dochodów obejmują: 1)zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 20 111 zł. 2)zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 20 111 zł. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Ciężkowice na 2010 rok jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany wydatków obejmują: 1)zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 239 525 zł. 2)zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 101 471 zł. 3. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu o kwotę 34 000 zł. 4. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów w brzmieniu załącznika nr 3 do uchwały. 5. Przyjmuje się zweryfikowaną Prognozę Łącznej Kwoty Długu Publicznego Gminy Ciężkowice w latach 2006 ? 2018 w brzmieniu załącznika nr 5 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ciężkowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciężkowicach Irena Gdowska

Id: PWDHJ-PUYSD-RREWK-HMKYO-QEHMY. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 października 2010 r. Zalacznik1.pdf Zmiany planu dochodów budżetu na 2010r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 października 2010 r. Zalacznik2.pdf Zmiany planu wydatków budżetu na 2010r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 października 2010 r. Zalacznik3.pdf Zmiany planu rozchodów budżetu na 2010r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 października 2010 r. Zalacznik4.pdf Plan po zmianach przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 października 2010 r. Zalacznik5.pdf Prognoza łącznej kwoty długu publicznego gminy Ciężkowice w latach 2006-2018

Id: PWDHJ-PUYSD-RREWK-HMKYO-QEHMY. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.396.3552

  aneks nr 1.2011 Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ciężkowice z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Ciężkowice na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1393K relacji Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia w m. Jastrzębia

 • DZ. URZ. 2011.124.977

  uchwała nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na rok 2011 Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 stycznia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2011.448.4281

  uchwała nr X/53/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.52.429

  uchwała nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice

 • DZ. URZ. 2010.642.5276

  uchwała nr XXXVIII/328/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.574.4419

  uchwała nr CXIV/1539/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Opatkowice - Północ?

 • DZ. URZ. 2010.573.4418

  uchwała nr XLIV/362/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Zakliczyn na lata 2011 ? 2014.

 • DZ. URZ. 2010.572.4417

  uchwała nr XLIV/364/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

 • DZ. URZ. 2010.572.4416

  uchwała nr XLIV/363/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.

 • DZ. URZ. 2010.572.4415

  uchwała nr XLIV/361/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Oczyszczania i Kanalizacji w Zakliczynie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.