Logowanie

DZ. URZ. 2010.575.4421

Tytuł:

uchwała nr LXI/377/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Miasta Mszana Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 575 pozycja: 4421
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR LXI/377/2010 RADY MIASTA MSZANA DOLNA z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). - Rada Miasta Mszana Dolna uchwala co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2010 o kwotę 189.364,94 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów wynosi 26.016.148,52 zł. 2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 189.364,94 zł., w tym: 1)dochody bieżące o kwotę 189.364,94 zł. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2010 o kwotę 189.364,94 zł. oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan wydatków wynosi 28.159.010,52 zł. 2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 189.364,94 zł., w tym: 1)zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 111.949,80 zł. w tym: a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.765,80 zł. b) zwiększa się wydatki związane z realizacja zadań statutowych o kwotę 103.184,00 zł. 2)zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.542,00 zł. 3)zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 66.873,14 zł. : - zgodnie z załącznikiem nr 2,1 do nieniejszej uchwały 3. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w tym: 1)dokonuje się zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: a) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałe środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 20.000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały. § 3. W związku ze zmianami określonymi w §1 i §2 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. § 4. W związku ze zmianami dokonanymi w § 2 zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2010 - zastępując go załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. § 5. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą ustala się prognozę długu publicznego miasta Mszana Dolna w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5. § 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna.


Id: ULOFC-IFLOL-HFSKC-SSLNN-CHKLC. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/377/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010

Lp. Dział Treść 1 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Dochody bieżące w tym: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 801 Oświata i wychowanie Dochody bieżące w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bierzące alizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bierzące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem:

Dochody Zmniejszenia Zwiększenia 39.800,00 39.800,00 39.800,00 134.242,00 134.242,00

-

8.634,00 8.234,80 60.483,20 56.890,00 8.433,00 8.433,00

-

8.433,00 4.889,94 4.889,94

-

4.889,94 2.000,00 2.000,00

-

2.000.,00 189.364,94

Id: ULOFC-IFLOL-HFSKC-SSLNN-CHKLC. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/377/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010

Lp. Dział 1 400

Rozdział

Treść Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki Zmniejszenie 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 58.999,00 58.999,00 58.999,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 82.499,00 Zwiększenie 191.132,00 126.007,20 126.007,20 65.124,80 65.124,80 39.800,00 39.800,00 39.800,00 10.542,00 10.542,00 10.542,00 6.389,94 6.389,94 6.389,94 4.000,00 4.000,00 4.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 271.863,94

40002

Dostarczanie wody w tym: b) wydatki majatkowe

2

750 75075

Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące

3

801 80101

Oswiata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące 80104 Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące

4

851 85154

Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące

5

854 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące

6

900 90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami w tym: a) wydatki bieżące

7

921 92105

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: a) wydatki bieżące

8

926 92601

Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe w tym: b) wydatki majątkowe

Razem:

Id: ULOFC-IFLOL-HFSKC-SSLNN-CHKLC. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2,1 do Uchwały Nr LXI/377/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010

Lp. Dział Rozdział Treść 1 750 Administracja publiczna 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych 2 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80104 Ptzedszkola w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych 4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym: (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 921 Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego


Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 58.999,00 58.999,00 58.999,00 58.999,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 191.132,00 126.007,20 65.524,00 65.524,00 60.483,20 65.124,80 65.124,80 65.124,80 39.800,00 39.800,00 39.800,00 2.640,00 37.160,00 10.542,00 10.542,00 10.542,00 6.389,94 6.389,94 6.389,94 4.000,00

Id: ULOFC-IFLOL-HFSKC-SSLNN-CHKLC. Podpisany

Strona 1

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych Razem:

62.499,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00 251.863,94

Id: ULOFC-IFLOL-HFSKC-SSLNN-CHKLC. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr LXI/377/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010

Lp. Dział Rozdział Treść 1 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa częściowa wodociągu m.in..ul.fabryczna, ul.spadochroniarzy i inne - dotacja dla ZGK na dofinansowanie budowy studni głębinowej na potrzeby wodociągu miejskiego 2 600 Transport i łączność 60011 Drogi publiczne krajowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekt 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekt budowy dla zadania - budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową,oświetleniem drogowym oraz zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 968 w Mszanie Dolnej 60016 Drogi publiczne gminne w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - remont ul.Tolińskiego 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup gruntu - zakup garażu wraz z montażem w tym:

Plan na rok Zwiększenie Plan na rok 2010 przed Zmniejszenie 2010 po zmianą +/zmianach 100.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 40.000,00 916.026,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 810.026,00 810.026,00 810.026,00 3.358.891,09 3.358.891,09 3.358.891,09 6.000,00 9.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 916.026,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 810.026,00 810.026,00 810.026,00

- 3.358.891,09 - 3.358.891,09 - 3.358.891,09 6.000,00 9.000,00

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3.343.891,09 1 pkt 2 - rewitalizacja miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji rynku 4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekt i budowa kanalizacji m.in.ul.Starowiejska, ul.Słomka, ul.Fabryczna i inne wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego Id: ULOFC-IFLOL-HFSKC-SSLNN-CHKLC. Podpisany 170.000,00 170.000,00 25.000,00 3.343.891,09 195.000,00 195.000,00

- 3.343.891,09 - 3.343.891,09 195.000,00 195.000,00 170.000,00 170.000,00 25.000,00 Strona 1

- wniesienie wkładu do spółki "Górna Raba" 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zakup sceny 6 926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

25.000,00 135.778,00 135.778,00 135.778,00

-

25.000,00 135.778,00 135.778,00 135.778,00

135.778,00 135.778,00 3.823.982,00 3.823.982,00 3.823.982,00

-

135.778,00 135.778,00

+20.000,00 3.843.982,00 +20.000,00 3.843.982,00 +20.000,00 3.843.982,00

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3.823.982,00 1 pkt 2 - budowa hali sportowej w mieście Mszana Dolna Razem: 3.823.982,00 8.529.677,09

+20.000,00 3.843.982,00 +20.000,00 3.843.982,00 - 8.529.677,09

Id: ULOFC-IFLOL-HFSKC-SSLNN-CHKLC. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/377/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010

Lp. Dział Rozdział 1 750 75075

§

Nazwa Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan Plan Zmiana Zmiana dochodów wydatków dochodów wydatków po po +/+/zmianach zmianach 7.000,00 7.000,00 7.000,00 +27.548,00 +27.548,00 +27.548,00 91.100,00 +27.548,00 91.100,00 91.100,00 +27.548,00 +27.548,00 +27.548,00 +27.548,00 +4.889,94 +4.889,94 +4.889,94 4.889,94 4.889,94 4.889,94 +4.889,94 +4.889,94 4.889,94 4.889,94 +4.889,94 91.100,00 91.100,00 91.100,00 91.100,00 4.889,94 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 91.100,00 7.000,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżtowych w tym: (1.


2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 801 80104 Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola Wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżtowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 900 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2317 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90002 Gospodarka odpadami Wydatki bieżące w tym: (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Razem:

+4.889,94

4.889,94

+32.437,94 102.989,94 +32.437,94 102.989,94

Id: ULOFC-IFLOL-HFSKC-SSLNN-CHKLC. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/377/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Jednostka organizacyjna Lp. Dział Rozdział Program-jego cel i zadania realizująca program 1 926 92601

Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe

2010 rok

2011 rok

2012 rok

Budowa hali sportowej Urząd Miasta 2009-2011 w mieście Mszana Dolna Mszana Dolna Rewitalizacja miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji Rynku Urząd Miasta Mszana Dolna

8.169.107,01 3.843.982,00

588.495,00

-

2

700

70005

2010-2012 17.293.892,09 3.343.891,09 6.666.667,00 7.283.334,00 25.462.999,10 7.187.873,09 7.255.162,00 7.283.334,00

Razem:

Id: ULOFC-IFLOL-HFSKC-SSLNN-CHKLC. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/377/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010 r. PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA MSZANA DOLNA W LATACH 2009-2025

2009 1 I W tym: a)podatki,opłaty lokalne i inne b)udziały w podatkach państw c)dochody z mienia d)subwencje e)dotacje z budżetu państwa i inne II Przychody budżetu 2.1 Pożyczki krajowe,kredyty 2.2 Wolne środki 2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych Ogółem pozycja I i II III Wydatki budżetu ogółem 3.1 Wydatki bieżące W tym: 3.2 Koszty obsługi długu (odsetki) 3.3 Wydatki majątkowe w tym; Wydatki inwestycyjne 3.4 Potencjalne spłaty udzielonych poręcz.i gwar. IV Rozchody budżetu 4.0 Spłata pożyczek, kredytów 4.1 Ogółem 3.2+IV 4.2 W tym: Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określ. w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE 4.3 Obciążenia budżetu suma 3.4+(4.1-4.2) V Łączne zadł na koniec roku budżetowego z tyt kredytów , pożyczek 5.1 W tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi 6142808,00 807125,77 616812,00 616812,00 807125,77 7698988,50 190313,77 7810120,11 3439980,45 2834079,02 3727556,83 6763207,00 6023732,26 3367213,07 2837000,00 530213,07 2 Dochody budżetu ogółem 3

2010 4

2011 5

2012 6

2013 7

2014 8

22788555,56 26016148,52 25257560,00 23573972,00 18946023,00 19118960,00 3348432,00 2742856,00 5036655,00 6971132,00 7917073,52 3124233,00 2500000,00 624233,00 3322030,00 3100000,00 3860546,00 7153154,00 7821830,00 2000000,00 2000000,00 3388000,00 3162000,00 2071686,00 7296217,00 7656069,00 2185000,00 2185000,00 3421880,00 3225240,00 2021762,00 7442141,00 2835000,00 0,00 0,00 3422000,00 3289745,00 1924531,00 7590984,00 2891700,00 0,00 0,00

26155768,63 29140381,52 27257560,00 25758972,00 18946023,00 19118960,00 24914723,62 28159010,52 26177338,00 24579062,00 17466953,00 17639890,00 17104603,51 19629333,43 16960038,00 17295728,00 17466953,00 17639890,00 423940,00 8529677,09 8378899,09 981371,00 981371,00 1405311,00 528001,00 9217300,00 9217300,00 1080222,00 1080222,00 1608223,00 576285,00 7283334,00 7283334,00 1179910,00 1179910,00 1756195,00 1479070,00 1479070,00 2028092,00 1479070,00 1479070,00 1930628,00 549022,00 451558,00

1405311,00 7369596,00

1608223,00 8289374,00

1756195,00 9294464,00

2028092,00 7815394,00

1930628,00 6336324,00

Id: ULOFC-IFLOL-HFSKC-SSLNN-CHKLC. Podpisany

Strona 1

5.2 Saldo zadłużenia ( V-5.1) VI Wskaźniki zadłużenia 6.1 Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%) 6.2 wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.( 5.2:I%)

6142808,00 3,54 26,96

7369596,00 5,40 28,33

8289374,00 6,37 32,82

9294464,00 7,45 39,43

7815394,00 10,70 41,25

6336324,00 10,10 33,14

2015 1 I W tym: a)podatki,opłaty lokalne i inne b)udziały w podatkach państw c)dochody z mienia d)subwencje e)dotacje z budżetu państwa i inne II Przychody budżetu 2.1 Pożyczki krajowe,kredyty 2.2 Wolne środki 2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych Ogółem pozycja I i II III Wydatki budżetu ogółem 3.

1 Wydatki bieżące W tym: 3.2 Koszty obsługi długu (odsetki) 3.3 Wydatki majątkowe w tym; Wydatki inwestycyjne 3.4 Potencjalne spłaty udzielonych poręcz.i gwar. IV Rozchody budżetu 4.0 Spłata pożyczek, kredytów 4.1 Ogółem 3.2+IV 4.2 W tym: Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określ. w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE 4.3 Obciążenia budżetu suma 3.4+(4.1-4.2) V Łączne zadł na koniec roku budżetowego z tyt kredytów , pożyczek 5.1 W tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi 5.2 Saldo zadłużenia ( V-5.1) VI Wskaźniki zadłużenia 6.1 Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%) 6.2 wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.( 5.2:I%) 9,50 25,17 6,64 4856468,00 4856468,00 1833573,00 1479856,00 1479856,00 1833573,00 353717,00 3490440,00 3355540,00 1756066,00 7742804,00 2949534,00 0,00 0,00 2 Dochody budżetu ogółem 9

2016 10

2017 11

2018 12

2019 13

2020 14

19294384,00 18982489,00 18582238,00 18762198,00 18756448,00 18940048,00 3560249,00 3422650,00 1093410,00 7897660,00 3008520,00 0,00 0,00 3595851,00 3491103,00 370981,00 8055613,00 3068690,00 0,00 0,00 3598000,00 3560925,00 256548,00 8216725,00 3130000,00 0 0 3598000,00 3405248,00 261700,00 8298900,00 3192600,00 3598000,00 3439300,00 296322,00 8381900,00 3224526,00

19294384,00 18982489,00 18582238,00 18762198,00 18756448,00 18940048,00 17814528,00 17990941,00 17995890,00 18175850,00 18357600,00 18541200,00 17814528,00 17990941,00 17995890,00 18175850,00 18357600,00 18541200,00 269293,00 212153,00 177472,00 147164,00 124435,00

991548,00 991548,00 1260841,00

586348,00 586348,00 798501,00

586348,00 586348,00 763820,00

398848,00 398848,00 546012,00

398848,00 398848,00 523283,00

1260841,00 3864920,00

798501,00 3278572,00

763820,00 2692224,00

546012,00 2293376,00

523283,00 1894528,00

3864920,00

3278572,00 4,30 17,64

2692224,00 4,07 14,35

2293376,00 2,91 12,23

1894528,00 2,76 10,00

20,36

Id: ULOFC-IFLOL-HFSKC-SSLNN-CHKLC. Podpisany

Strona 2

2021 1 I W tym: a)podatki,opłaty lokalne i inne b)udziały w podatkach państw c)dochody z mienia d)subwencje e)dotacje z budżetu państwa i inne II Przychody budżetu 2.1 Pożyczki krajowe,kredyty 2.2 Wolne środki 2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych Ogółem pozycja I i II III Wydatki budżetu ogółem W tym: 3.2 Koszty obsługi długu (odsetki) 3.3 Wydatki majątkowe w tym; Wydatki inwestycyjne 3.4 Potencjalne spłaty udzielonych poręcz.i gwar. IV Rozchody budżetu 398848,00 398848,00 499826,00 100978,00 3.1 Wydatki bieżące 19125460,00 18726612,00 18726612,00 3657950,00 3473691,00 271300,00 8465719,00 3256800,00 2 Dochody budżetu ogółem 15 19125460,00

2022 16 19312726,00 3694500,00 3508400,00 276726,00 8635000,00 3198100,00

2023 17 19501848,00 3714448,00 3543500,00 292500,00 8721300,00 3230100,00

2024 18 19692848,00 3751600,00 3578900,00 298348,00 8808700,00 3255300,00

2025 19 19979016,00 3789100,00 3614700,00 304300,00 8896800,00 3374116,00

19312726,00 18913878,00 18913878,00 77885,00

19501848,00 19103000,00 19103000,00 54791,00

19692848,00 19294000,00 19294000,00 31809,00

19979016,00 19679880,00 19679880,00 8605,00

398848,00 398848,00 476733,00

398848,00 398848,00 453639,00

398848,00 398848,00 430657,00

299136,00 299136,00 307741,00

4.0 Spłata pożyczek, kredytów 4.1 Ogółem 3.2+IV 4.2 W tym: Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określ. w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE 4.3 Obciążenia budżetu suma 3.4+(4.1-4.2) V Łączne zadł na koniec roku budżetowego z tyt kredytów , pożyczek 5.1 W tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi 5.2 Saldo zadłużenia ( V-5.1) VI Wskaźniki zadłużenia 6.1 Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%) 6.2 wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.( 5.2:I%)

499826,00 1495680,00

476733,00 1096832,00

453639,00 697984,00

430657,00 299136,00

307741,00 0,00

1495680,00 2,61 7,82

1096832,00 2,47 5,68

697984,00 2,33 3,58

299136,00 2,19 1,52

0,00 1,54 0,00

Id: ULOFC-IFLOL-HFSKC-SSLNN-CHKLC. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.137.1132

  uchwała nr III/07/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2010r. W sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.502.4886

  uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.61.72

  zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.194.2

  zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.608.7194

  uchwała nr XII/114/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.575.4420

  uchwała nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.574.4419

  uchwała nr CXIV/1539/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Opatkowice - Północ?

 • DZ. URZ. 2010.573.4418

  uchwała nr XLIV/362/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Zakliczyn na lata 2011 ? 2014.

 • DZ. URZ. 2010.572.4417

  uchwała nr XLIV/364/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

 • DZ. URZ. 2010.572.4416

  uchwała nr XLIV/363/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.