Logowanie

DZ. URZ. 2010.575.4422

Tytuł:

uchwała nr LXI/381/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi lub innymi organizacjami

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Miasta Mszana Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 575 pozycja: 4422
Hasła:Konsultacje

UCHWAŁA NR LXI/381/2010 RADY MIASTA MSZANA DOLNA z dnia 25 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi lub innymi organizacjami Na podstawie art. 5 ust. 3 i ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz.873 z póź.zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17 poz. 95 ) Rada Miasta Mszana Dolna uchwala, co następuje: § 1. 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej ?konsultacjami?. 2. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się także do konsultowania rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. § 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: 1)pomocniczości 2)partnerstwa 3)suwerenności 4)efektywności 5)uczciwej konkurencji 6)jawności § 3. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają: 1)Rada Miasta ? Rada Miasta Mszana Dolna 2)Burmistrz ? Burmistrz Miasta Mszana Dolna 3)Ustawa - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz.873 z póź.zm.) 4)Organizacja pozarządowa ? organizacja o której mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 Ustawy 5)Projekt ? projekt aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz projekt rocznego albo wieloletniego programu współpracy, o którym mowa w art.5a ust.1 Ustawy. 6)Urząd - Urząd Miasta Mszana Dolna § 4. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w §1, w sprawie projektu aktu prawa miejscowego wydanego przez organy Miasta Mszana Dolna. 2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Mszana Dolna. 3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych. § 5. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach: 1)bezpośrednich spotkań, 2)wyrażania pisemnej opinii w danej sprawie, 3)ankiet,


Id: JYHTU-NMXVA-BEHHD-RMYCS-QQTKG. Podpisany Strona 1

4)wyrażania opinii w drodze elektronicznej. § 6. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia. § 7. 1. Burmistrz wydając zarządzenie o konsultacji określa: 1)przedmiot konsultacji, 2)termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 3)formę konsultacji. 2. Burmistrz wydając zarządzenie dołącza projekt aktów prawa miejscowego lub projekt programu rocznego albo wieloletniego podlegającego konsultacjom. § 8. 1. Informację o konsultacjach podaje Burmistrz do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu i tablicy ogłoszeń. 2. W informacji podaje się dane określone w zarządzeniu o którym mowa w §7 ust. 1. § 9. 1. W bezpośrednich spotkaniach przedstawionych projektów w dyskusji. organizacje pozarządowe wypowiadają się w przedmiocie

2. Dyskusja jest prowadzona przez osobę wyznaczoną przez Burmistrza. Przedmiotem dyskusji winno być omówienie projektów oraz wniesienie do nich uwag i poprawek przez organizacje pozarządowe. 3. Z dyskusji sporządza się protokół na podstawie którego upoważniona przez Burmistrza osoba sporządza sprawozdanie. § 10. 1. Wyrażenie opinii w danej sprawie następuje poprzez przesłanie w formie pisemnej opinii przez organizację pozarządową w sprawie konsultowanego projektu. 2. Z przesłanych opinii osoba wyznaczona przez Burmistrza sporządza sprawozdanie. § 11. 1. Konsultacje w formie ankiet następują poprzez przesłanie do organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mszana Dolna ankiet z pytaniami dotyczącymi zajęcia stanowiska co do konkretnych rozwiązań konsultowanego projektu. 2. Urząd zamieści na swojej stronie internetowej do pobrania wzór ankiety w celu umożliwienia wypowiedzenia się innym organizacjom pozarządowym, którym ankieta nie została przesłana w formie pisemnej. 3. Na podstawie przesłanych ankiet osoba wyznaczona przez Burmistrza sporządza sprawozdanie. § 12. 1. Konsultacje prowadzone poprzez wyrażenie opinii w drodze elektronicznej następują poprzez wezwanie organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mszana Dolna do złożenia opinii oraz przesłanie przez te organizacje opinii do konsultowanego projektu drogą elektroniczną na adres Urzędu. 2. Na podstawie przesłanych opinii osoba wyznaczona przez Burmistrza sporządza sprawozdanie. § 13. 1. Po zakończeniu konsultacji, protokoły, dokumenty i sprawozdania są przestawiane Burmistrzowi. 2. Burmistrz kierując się treścią sprawozdań, biorąc pod uwagę stanowiska organizacji pozarządowych na zasadzie większości określa ostateczną wersję konsultowanego projektu i przekazuje go Radzie Miasta. 3. Wyniki konsultacji mogą być również publikowane na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu oraz w lokalnej prasie. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna. § 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Id: JYHTU-NMXVA-BEHHD-RMYCS-QQTKG. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

  uchwała nr XLV/286/10 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2508

  uchwała nr XV/170/2011 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/193/10 Rady Gminy Ruja z dnia 22 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1958

  uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/532/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Obowiązki policji

  W jakich sytuacjach w życiu społecznym policja ma obowiązek interweniować i jakimi artykułami prawnymi jest to regulowane?

 • Prace interwencyjne

  Czy prowadzący działalność gospodarczą może zatrudnić do prac interwencyjnych bezrobotną (zarejestrowaną w urzędzie pracy) córkę, która wspólnie z nim zamieszkuje?

 • Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości

  Jakich formalności trzeba dopełnić przy zmianie sposobu użytkowania nieruchomości?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.575.4421

  uchwała nr LXI/377/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków

 • DZ. URZ. 2010.575.4420

  uchwała nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.574.4419

  uchwała nr CXIV/1539/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Opatkowice - Północ?

 • DZ. URZ. 2010.573.4418

  uchwała nr XLIV/362/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Zakliczyn na lata 2011 ? 2014.

 • DZ. URZ. 2010.572.4417

  uchwała nr XLIV/364/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.