Logowanie

DZ. URZ. 2010.575.4425

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/326/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Skrzyszów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 575 pozycja: 4425
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR XXXIII/326/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ - Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 415 654,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 415 654,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały § 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 7 278 924,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych pożyczek i kredytów - 4 159 779,00 zł - zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych - 1 144 722,00 zł z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na - 1 974 423,84 zł rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie: 9 005 970,84 zł i rozchody budżetu gminy w kwocie: 1 727 046,00 zł zg. z załącznikiem Nr 3 § 3. W uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się roczne limity dla: 1)zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu ? do kwoty 1 000 000,00 zł, 2)zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ? do kwoty 5 304 501,00 zł, 3)zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 1 687 046,00 zł. § 4. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadzonymi niniejszą uchwałą: 1)załącznik Nr 3 uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje treść załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, 2)załącznik Nr 4 uchwały budżetowej dotyczący zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami otrzymuje treść załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały, 3)załącznik Nr 5 uchwały budżetowej z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 4)załącznik Nr 6 uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje treść załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały, 5)załącznik Nr 7 uchwały budżetowej dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje treść załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały, 6)załącznik Nr 8 uchwały budżetowej dotyczący programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje treść załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały, 7)załącznik Nr 10 uchwały budżetowej dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2010 otrzymuje treść załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały, 8)załącznik Nr 12 uchwały budżetowej dotyczący prognozy kwoty długu gminy otrzymuje treść załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/326/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 września 2010 r.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2010 o kwotę: 576 244,00 zł

Dział Rozdział 1 010 01095 2

§ 3 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność w tym: dochody majątkowe 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Nazwa 4

Kwota 5 830,00 830,00

830,00 774,00 774,00

020 02001

Leśnictwo Gospodarka leśna w tym: dochody bieżące 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

774,00 362 500,00 62 500,00

600 60017

Transport i łączność Drogi wewnętrzne w tym: dochody bieżące 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Pismo Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nr GK.III. 3043/1-1/10 ? remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych zniszczonych powodzią lub podtopieniami. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody majątkowe 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) Pismo MSWIA Biurods. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Nr BUSKŻ-I 5901-10-41/10 z dnia 8 września 2010 r. ? remont lub odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi

62 500,00

300 000,00

300 000,00

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody majątkowe 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

5 432,00 5 432,00

5 432,00 204 124,00 17 045,00

801 80101

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: dochody bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów Skrzyszów112 024,00 Skrzyszów 25 021,00

17 045,00

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Strona 1

80104

Przedszkola w tym: dochody bieżące 0830 Wpływy z usług Skrzyszów49 090,00 Szynwałd31 970,00 Łękawica34 100,00 P. Wola32 410,00 0970 Wpływy z różnych dochodów Skrzyszów500,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (UG Ryglice ? przedszkola niepubliczne)

156 070,00

147 570,00

500,00 8 000,00

80110

Gimnazja w tym: dochody bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów Skrzyszów1 009,00

1 009,00

1 009,00 30 000,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: dochody bieżące 0830 Wpływy z usług Skrzyszów130 000,00

30 000,00 1 930,00 1 500,00

852 85202

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej w tym: dochody bieżące 0690 Wpływy z rożnych opłat 85203 Ośrodki wsparcia w tym: dochody bieżące 0920 Pozostałe odsetki 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące 0920 Pozostałe odsetki

1 500,00 30,00

30,00 400,00

400,00 100,00 100,00

853 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność w tym: dochody bieżące 0920 Pozostałe odsetki

100,00 554,00 554,00

900 90020

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: dochody bieżące 0400 Wpływy z opłaty produktowej

554,00 576 244,00

O g ó ł e md o c h o d y : 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2010 o kwotę: 160 590,00 zł

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Strona 2

Dział 1 600

Rozdział 2 60078

§ 3 Transport i łączność Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody majątkowe 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (400 000,00 ? 187 400,00 ? 199 580,00 =13 020,00)

Nazwa 4

Kwota 5 13 020,00 13 020,00

13 020,00

801 80148

Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: dochody bieżące 0830 Wpływy z usług PP Skrzyszów49 090,00 PP Szynwałd31 970,00 PP Łękawica34 100,00 PP P. Wola32 410,00

147 570,00 147 570,00

147 570,00

O g ó ł e md o c h o d y : Ogółem zwiększa się dochody o kwotę: 415 654,00 zł (576 244,00 ? 160 590,00 = 415 654,00) Plan dochodów po zmianach: 33 687 721,38 zł

160 590,00

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/326/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 września 2010 r.


1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2010 o kwotę: 1 142 110,48 zł

Dział Rozdział 1 600 60016 2 Transport i łączność Drogi publiczne gminne z tego: § wydatki majątkowe w tym na: - zakup przystanków ? wiat autobusowychszt. 4 60017 Drogi wewnętrzne z tego: § wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 62 980,00 Ładnaz dot.12 060,00 Łękawica?13 400,00 P. Wola?12 060,00 Skrzyszów?12 060,00 Szynwałd?12 920,00+śr. wł. 480,00 62 500,00+480,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego: § wydatki majątkowe w tym na: - modernizację dróg powodziowych Ładnaz dot.50 000,00 Łękawica?60 000,00 P. Wola?55 000,00 Skrzyszów?55 000,00 Szynwałd?80 000,00 300 000,00 § wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 60095 Pozostała działalność z tego: § wydatki bieżące w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 500,00 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 500,00 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe z tego: § wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Skrzyszów112 024,00

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Nazwa 3

Kwota 4 459 980,00 17 000,00 17 000,00

62 980,00 62 980,00

360 000,00 300 000,00

60 000,00

20 000,00 20 000,00

564 270,00 82 045,00 17 045,00

Strona 1

Skrzyszów25 021,00

§ wydatki majątkowe w tym na: - Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu ?Radosna Szkoła? przy Zespole Szk. Podst. i Gimnazjum w Skrzyszowie 80104 Przedszkola z tego: § wydatki bieżące w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 260 923,00 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 164 593,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00

65 000,00

426 716,00 426 716,00

58 000,00 80110 Gimnazja z tego: § wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 80113 Dowożenie uczniów do szkół z tego: § wydatki bieżące w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 20 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: § wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 30 000,00 500,00 24 000,00 1 009,00 1 009,00

24 000,00

500,00

z tego: § wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: § wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 852 85202 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej z tego: § wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1500,00 5 000,00 30 000,00

5 000,00 5 000,00

1 530,00 1 500,00

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Strona 2

85203

Ośrodki wsparcia z tego: § wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30,00

30,00 30,00

900 90095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność z tego: § wydatki majątkowe w tym na: - Odnowę Centrum Wsi Skrzyszów

53 691,00 53 691,00 53 691,00

921 92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: § wydatki bieżące w tym:dotacje na zadania bieżące dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury (dla jednostek sektora finansów publicznych)

14 000,00 14 000,00 14 000,00

926 92605

Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego: § wydatki bieżące w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 - wydatki na progr. finans. udziałem środków o których 23 639,48 mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ?Bo liczy się sport i dobra zabawa z tenisem w roli głównej? ? MałeProjekty Działanie Osi 3 PROW

43 639,48 43 639,48 43 639,48

O G Ó Ł E MW Y D A T K I : 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę: 726 456,48 zł

1 142 110,48

Dział 1 600

Rozdział 2 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe z tego: § wydatki majątkowe Budowa chodników - Skrzyszów 60017 Drogi wewnętrzne z tego: § wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego: § wydatki majątkowe - Modernizacja dróg powodziowych Skrzyszów

Nazwa 3

Kwota 4 91 339,00 28 319,00 28 319,00 50 000,00 50 000,00

13 020,00 13 020,00

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: § wydatki bieżące w tym na:

94 000,00 94 000,00 94 000,00

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Strona 3

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 754 75404 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji z tego: § wydatki majątkowe wpłata na fundusz celowy 801 80148 Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne z tego: § wydatki bieżące w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 260 923,00 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 164 593,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 900 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: § wydatki bieżące w tym na: - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 54 401,48 90095 Pozostała działalność z tego: § wydatki majątkowe Budowa zbiornika retencyjnego Skrzyszów O G Ó Ł E MW Y D A T K I : Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę: 415 654,00 zł (1 142 110,48 ? 726 456,48 = 415 654,00 zł) Plan wydatków po zmianach: 40 966 646,22 zł 30 000,00 726 456,48 54 401,48 426 716,00 30 000,00 426 716,00 426 716,00 30 000,00 30 000,00

84 401,48 54 401,48

30 000,00

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany


Strona 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/326/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 września 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SKRZYSZÓW NA 2010 ROK

Lp. 1 2 3 4

§ DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM DEFICYT (1 ? 2) PRZYCHODY BUDŻETU

Nazwa

Kwota (zł) 33 687 721,38 40 966 646,22 7 278 924,84 9 005 970,84 1 144 722,00 40 000,00 5 846 825,00 1 974 423,84 1 727 046,00 1 727 046,00 430 687,00 78 947,00 40 990,00 30 000,00 76 000,00 125 000,00 25 000,00 10 000,00 36 600,00 1 150,00 7 000,00 1 296 359,00 60 000,00 1 212 675,00 23 684,00

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 5 ROZCHODY BUDŻETU 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spłata zaciągniętych pożyczek: Kanalizacja Skrzyszów zad. III etap IV Kanalizacja Skrzyszów zad.2 Termomodernizacja Szkoły Łękawica Wodociąg Szynwałd Kanalizacja Szynwałd Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie Kanalizacja P. Wola ? przerzut ścieków Zakup samochodu strażackiego Wodociąg Ładna Kanalizacja Ładna spłata zaciągniętych kredytów: Termomodernizacja Szkoły Szynwałd Pokrycie Deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Termomodernizacja Szkoły Łękawica

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/326/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 września 2010 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI NA 2010 ROK

Dział 1 010

Rozdział 2 01095

§ 3 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność w tym: dochody bieżące: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Nazwa 4

Dochody (w zł) 5 27 831,85 27 831,85

Wydatki (w zł) 6 27 831.85 27 831,85

27 831,85 27 831,85 27 831,85 101 554,00 70 269,00 101 554,00 70 269,00

750 75011

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75056 Spis powszechny i inne w tym: dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych

70 269,00 70 269,00 70 269,00 31 285,00 31 285,00

31 285,00 31 285,00 9 466,50 818,50 21 000,00 30 964,00 1 500,00 30 964,00 1 500,00

751 75101

Urzędy naczelnych organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące

1 500,00 1 500,00

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Strona 1

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w tym: dochody bieżące: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 752 75212 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne w tym: dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące w tym: - wynagrodzeniai składki od nich naliczane 754 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna w tym: dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące w tym: - wynagrodzeniai składki od nich naliczane 851 85195 Ochrona zdrowia Pozostała działalność w tym: dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 852 85212 Pomoc Społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia iskładki od nich naliczane - wydatki związane z realizacjaich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

1 001,00 499,00 29 464,00 29 464,00

29 464,00 29 464,00 6 129,21 5 694,79 17 640,00 250,00 250,00 250,00 250,00

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

250,00 250,00 250,00 385,00 385,00 385,00 385,00

385,00 385,00 385,00 4 474 588,00 4 300 518,00 4 474 588,00 4 300 518,00

4 300 518,00 4 300 518,00 90 570,00 54 215,00 4 155 733,00

Strona 2

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dochody bieżące: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia iskładki od nich naliczane

1 170,00

1 170,00

1 170,00 1 170,00 1 170,00 172 900,00 172 900,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody bieżące: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące: w tym: - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

172 900,00 172 900,00 172 900,00 4 635 822,85 4 635 822,85

R A Z E MD O C H O D Y IW Y D A T K I - zadania zlecone I n f o r m a c j a o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

Dział 750

Rozdz. 75011

§

Wyszczególnienie Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2010 r. 279,00 279,00

279,00 4 700,00 4 700,00

852 85212

4 700,00 4 979,00

DOCHODY OGÓŁEM:

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/326/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 września 2010 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku w zł

Lp. 1. 1.1

Wyszczególnienie DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiącychdochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem:

Dział Rozdział Dochody Wydatki 756 75618 80 000 80 000 80 000 851 85153 106 300 4 000 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 85154 102 300 20 000 20 000 39 000

1.1.1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2. 2.1. OCHRONA ZDROWIA RAZEM: Zwalczanie narkomanii (razem) Wydatki bieżące 2.1.1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków 2.1.2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 2.1.3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. 2.1.4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 2.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): Wydatki bieżące 2.2.1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu 2.2.2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 2.2.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych. 2.2.4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

23 300

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/326/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 września 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY SKRZYSZÓW NA 2010 ROK

Lp. 1 I 1.

Dział 2

Rozdział 3

Wyszczególnienie 4

Kwota (w zł) 5 13 004 292,24 13 004 292,24 380 100,00 2 850 056,00 85 000,00 700 000,00 30 000,00 40 000,00 1 770 000,00 17 300,00 4 400,00 226 000,00 36 000,00 122 500,00 193 992,00 21 996,00 21 996,00 150 000,00 32 200,00 10 000,00 30 000,00 17 000,00 2 241 779,40 804 728,92 521 359,53 249 084,16 241 722,24 424 884,55 113 950,00 100 000,00 1 227 798,84 35 000,00 20 000,00 18 000,00 60 000,00 180 725,00 16 200,00 50 000,00

Strona 1

WYDATKI MAJĄTKOWEw tym: Wydatki inwestycyjne w tym: 01010 010 01010 01010 01010 01010 01010 01010 01010 01010 60014 600 60014 60014 60016 Wodociąg Ładna Wodociąg Ładna ? Pogórska Wola Ujęcie wody Łękawica Wodociąg Szynwałd Wodociąg Pogórska Wola Kanalizacja P.

Wola Kanalizacja Ładna Kanalizacja Szynwałd Zakup gruntu pod przepompownie Budowa i modernizacja chodników - Skrzyszów Projekt dwóch kładekprzy drodze powiatowej-(Szynwałd) Projekt na wykonanie chodnika + wykonanie chodnika Szynwałd Modernizacja dróg - Ładna - Skrzyszów - Szynwałd Projekt poszerzenia drogi i położenia dywanika w Ładnej Projekt odwodnienia drogi gminnej w Ładnej Zakup gruntu pod drogi Zakup wiat autobusowych ( szt 4) Modernizacja dróg powodziowych - Skrzyszów - Szynwałd - Pogórska Wola - Ładna - Łękawica Zakup gruntu pod infrastrukturę wsi Zakup budynku z gruntem po GS Szynwałd Rozbudowa Remizy OSP Łękawica Rozbudowa Remizy OSP Pogórska Wola( Projekt) Zakupy inwestycyjne Zakup pomp szlamowych Projekt budowy Hali sportowej z przewiązką w Łękawicy Utworzenie szkolnego placu zabaw ? progr. Radosna szkoła Rozbudowa monitoringu ? Szkoła Nr 1 Skrzyszów Urząd Miasta Tarnowa ? dotacja do budowy wysypiska

60016 60016 60016 60016 60078

70005 700 70005 70005 70005 750 754 801 75023 75478 80101 80101 80101 90002

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

900

90015 90095 92601

Projekt oświetlenia Ładna Odnowa Centrum Wsi Skrzyszów Projekt szatni ? boisko sportowe Wykonanie alarmu ? obiekt sportowy -Skrzyszów Budowa kompleksu sportowego ?Moje boisko ? Orlik 2012? Wykonanie radiolinii ? obiekt sportowy Skrzyszów Rezerwa inwestycyjna

10 000,00 1 055 379,00 15 000,00 5 000,00 1 266 000,00 5 000,00 39 912,00

926 92601 92601 92601 758 75818

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/326/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 września 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp

Program ? jego celi zadania 2 Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków i zaopatrzenia w wodę - poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie w zakresie gospodarkiwodno-ściekowej 1) Wodociąg Szynwałd 2) Kanalizacja Ładna 3) Wodociąg Ładna 4) Wodociąg P. Wola 5) Wodociąg Ładna-Pogórska Wola

Jednostka organizacyjna realizująca program 3 Urząd Gminy Skrzyszów

Okres realizacji programu 4

Łączne nakłady finansowe 5 17 911 177

Nakłady w poszczególnych latach (limit zobowiązań) 2010 2011 7 5 770 156 5 200 021 2012 8 3 100 000 6

Wysokość wydatków w kolejnych latach 9 3 841 000

1 I

2010 - 2013

2010 - 2013 2010 - 2013 2010 - 2013 2010 - 2013 2010 - 2012

2 400 000 3 770 000 1 880 100 1 530 000 5 150 077

700 000 1 770 000 380 100 30 000 1 144 722 900 000 805 334 40 000 2 826 471

500 000 500 000 500 000 500 000 892 145 1 307 876 1 000 0000 1 100 000

500 000 500 000 500 000 500 000 100 000

700 000 1 000 000 500 000 500 000 -

6) Kanalizacja P. Wola II Budowa i modernizacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego - poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego 1) Budowa chodników 2) Modernizacja dróg gminnych 3) Budowa ścieżek pieszorowerowych III Budowa obiektów związanych z oświatą - stworzenie systemu obiektów związanych z oświatą 1) Budowa basenu krytego przy Szkole Nr 1 Skrzyszów 2) Projekt budowy Hali sportowej z przewiązką w Łękawicy IV Budowa obiektów użyteczności publicznej - stworzenie bazy obiektów użyteczności publicznej 1) Odnowa centrum wsi P. Wola 2) Odnowa centrum wsi Łękawica 3) Odnowa centrum wsi Szynwałd 4) Odnowa centrum wsi Ładna 5) Montaż kolektorów słonecznych

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

2010 - 2 013 Urząd Gminy Skrzyszów 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2013

3 181 000 9 026 471

1 000 000 1 100 000

1 141 000 4 000 000

3 048 500 5 477 971 500 000 18 460 000

348 500 2 477 971 60 000

500 000 500 000 100 000 -

500 000 500 000 100 000 1 221 800

1 700 000 2 000 000 300 000 17 178 200

Urząd Gminy Skrzyszów 2010 - 2015

2011 - 2015 2011 - 2013

15 000 000 3 460 000 6 935 000

60 000 35 000

1 008 768

221 800 1 000 000 1 150 000

14 778 200 2 400 000 4 741 232

Urząd Gminy Skrzyszów 2010 - 2013 2011 - 2013 2011 - 2013 2011 - 2013 2011 - 2013 2011 - 2014 2 000 000 1 500 000 500 000 500 000 500 000 200 000 200 000 100 000 75 000 33 768 200 000 100 000 200 000 100 000 50 000 1 600 000 1 200 000 200 000 325 000 416 232

Strona 1

nabudynkach użyteczności publicznej 6) Rozbudowa OSP Pogórska Wola 7) Rozbudowa budynku wielofunkcyjnegoSkrzyszów 2011 - 2013 2011 - 2013 735 000 1 200 000 35 000 200 000 200 000 200 000 300 000 300 000 700 000

Słoneczna Małopolska V. 1) Zadanie I-P O I i Ś 2) Zadanie II ?Fundusz Szwajcarski OGÓŁEM: Urząd Gminy Skrzyszów

2011 - 2013 2011 - 2013 2011 - 2013 x

2 334 600 1 520 190 814 410 54 667 248

8 691 627

778 200 506 730 271 470

778 200 506 730 271 470

778 200 506 730 271 470 30 538 632

8 086 989 7 350 000

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/326/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 września 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 ROKU

Lp. Wydatki bieżące

Program ? jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy w Skrzyszowie Urząd Gminy w Skrzyszowie Urząd Gminy w Skrzyszowie Urząd Gminy w Skrzyszowie

Okres realizacji programu x 2009 - 2011

Łączne nakłady finansowe /w zł/ 1 485 815,20 925 233,15 637 646,65

Wielkość wydatków w toku 2010 r. 342 147,67 ?środki pochodzące z Unii Europejskiej 60 379,01 ? wkład krajowy

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1 ?Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał?

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.5 ?Aktywny Przedszkolak? 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.5 ?Znam język angielski ? korzystam z doświadczeń innych narodów dla dobra mojej małej ojczyzny? 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.5 ?Taki duży, taki mały może mówić po niemiecku?

2009 -2010

49 990,00

32 173,95 ?środki pochodzące z Unii Europejskiej 5 677,76 - wkład krajowy

2009 - 2010

49 665,00

6 382,72 -środki pochodzące z Unii Europejskiej 1 126,37 - wkład krajowy 28 142,32 -środki pochodzące z Unii Europejskiej 4 966,30 - wkład krajowy

2009 - 2010

49 980,00

5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Z bezradności do aktywności ? program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów

Urząd Gminy w Skrzyszowie

2010-2012

376 948,65

113 059,71 -środki pochodzące z Unii Europejskiej 1 369,72 - wkład krajowy 18 581,64 - środkiwłasne

6. Oś.4 Leader w ramach PROW2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów pt.: ?Bo liczy się sport i dobra zabawa z tenisem stołowym w roli głównej ?. Wydatki majątkowe 1. Działanie : ?Odnowa i RozwójWsi? Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa parkingu przy ZSP i G w Skrzyszowie ,przy kościele i budowa chodników przy drodze powiatowej. 2. Działanie: Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności? PROWBudowa wodociągu Ładna (przysiołek Jaźwiny) ? Pogórska Wola 3. Działanie : ?Odnowa i RozwójWsi? Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ? Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Łękawicy Razem:

Urząd Gminy w Skrzyszowie

2010-2011

33 998,40

14 093,80 - środki pochodzące z Unii Europejskiej 9 545,68 - środki własne

5 892 903,59 Urząd Gminy w Skrzyszowie Urząd Gminy w Skrzyszowie Urząd Gminy w Skrzyszowie x 2009 -2010 1 001 688,00

4 274 208,84 401 688,00 - środki pochodzące z Unii Europejskiej 600 000,00 - środki własne

2010-2011

3 663 416,75

1 144 722,00 - środki pochodzące z Unii Europejskiej 900 000,00 - środki własne

2010

1 227 798,84

450 000,00 - środki pochodzące z Unii Europejskiej 777 798,84 - środki własne

x

7 378 718,79

4 911 855,49

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/326/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 września 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skrzyszów w roku 2010

Dział Rozdział 1 630 63003 2 Turystyka

Nazwa 3 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe na zadania bieżące Oświata i wychowanie

Rodzaj dotacji z budżetu 4

Dla jednostek sektora finansów publicznych 5 78 000 78 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 10 000 10 000 10 000 88 990 88 990 88 890 -

801 80104

Przedszkola Dotacja podmiotowa- dla Przedszkola Niepublicznego w Szynwałdzie ? Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Ochronka pw. Św. Józefa?. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Skrzyszów, a przyjętych do przedszkoli na terenie innych gmin

78 000

900 90002 921 92109

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje - Modernizacja wysypiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacje na zadania bieżące ( dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury ) 92116 Biblioteki dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa z budżetudla instytucji kultury) 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom

50 000 50 000 50 000 545 700 244 700 244 700

15 000 -

301 000 301 000 -

15 000 15 000 100 000 100 000 100 000

926

Razem: Ogółem dotacje w tym: - dotacje podmiotowe: - dotacje celowe: w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - dotacje celowe inwestycyjne

673 700 673 700 545 700 128 000 78 000 50 000

213 990 213 990 88 890 125 000 125 000 -

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/326/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 września 2010 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY w latach 2010 - 2019 w zł

Lp. 1 I Dochody budżetu ogółem: w tym: a)podatki i opłaty lokalne b)udziały w podatkach państwowych c)dochody z mienia d)subwencje e)dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych f)dotacje z budżetu państwa do zadań własnych g)środki z budżetu Unii Europejskiej h) pozostałe II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Przychody budżetu Pożyczki i kredyty krajowe Pożyczka z budżetu państwa na Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW2007-2013 Wolne środki Nadwyżka z lat ubiegłych Spłata udzielonych pożyczek Ogółem pozycja (I + II) III 3.1 3.1.1 3.2 3.2.1 Wydatki budżetu ogółem: Wydatki bieżące w tym: Koszty obsługi długu(odsetki) Wydatki majątkowe w tym: Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie 2

2010 5

2011 6

2012 7

2013 8

2014 9

2015 10

2016 11

2017

2018

2019

33 687 721 32 202 156 32 877 346 32 818 832 4 619 979 4 203 717 285 258 4 760 851 2 980 143 997 113 1 405 377 9 005 971 5 846 825 1 144 722 1 974 424 40 000 4 838 263 4 483 633 266 367 4 508 401 250 000 342 049 1 726 596 892 145 892 145 4 983 411 4 618 142 274 358 4 643 653 270 000 121 969 1 705 361 5 132 913 4 756 686 282 589 4 782 963 290 000 825 415 -

33 803 100 34 816 896 35 861 106 36 936 642 38 044 741 39 186 083 5 286 900 4 899 386 291 067 4 926 452 310 000 838581 5 445 507 5 046 368 299 799 5 074 245 330 000 852 742 5 608 872 5 197 759 308 793 5 226 472 350 000 867 928 5 777 138 5 353 692 318 057 5 383 266 370 000 884 169 901 795 930 550 5 950 452 5 514 302 327 599 5 544 763 390 000 6 128 965 5 679 732 337 426 5 711 106 400 000

14 435 283 15 786 847 16 260 452 16 748 266

17 250 714 17 768 235 18 301 282 18 850 320 19 415 830 19 998 304

-

-

-

-

42 693 692 33 094 301 32 877 346 32 818 832 40 966 646 29 931 411 29 976 965 30 930 285 27 962 354 26 762 456 27 566 865 28 497 508 450 000 13 004 292 13 004 292 4 274 209 1 727 046 1 727 046 420 000 3 168 955 3 168 955 3 162 890 2 018 168 400 000 2 410 100 2 410 100 2 900 381 2 008 236 380 000 2 432 777 2 432 777 1 888 547 1 888 547

33 803 100 34 816 896 35 861 106 36 936 642 38 044 741 39 186 083 31 918 500 32 811 556 33 747 506 35 297 091 37 044 741 38 186 083 29 193 500 29 940 996 30 727 016 30 795 191 31 544 741 32 186 083 360 000 2 725 000 2 725 000 1 884 600 1 884 600 340 000 2 870 560 2 870 560 2 005 340 2 005 340 300 000 3 020 490 3 020 490 2 113 600 2 113 600 1 639 551 1 639 551 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 280 000 4 501 900 4 501 900 250 000 5 500 000 5 500 000 230 000 6 000 000 6 000 000

3.2.1.1 Wydatki inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3.3 IV 4.1 Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji Rozchody budżetu Spłata pożyczek i kredytów w tym:

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Strona 1

4.1.1 4.2 4.3 V

Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej Wykup papierów wartościowych Udzielone pożyczki i kredyty Ogółem pozycja 3.1.1 +IV Obciążenia budżetu SUMA: 3.3 + (3.1.1+IV? 4.1.1) Ogółem pozycja(III + IV) Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego z tytułu kredytów i pożyczek w tym: Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotemdysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem SpójnościUnii Europejskiej Saldo zadłużenia (VI ? 6.1.1) Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (V : I?15%) Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (VII:I?60%) Stan zadłużenia na koniec roku 2009 wynosi: 11 632 447 Umorzenie pożyczki przez WFOŚ i GW w Krakowie 194 184

2 177 046 2 177 046

1 144 722 3 582 890 2 438 168

892 145 3 300 381 2 408 236

2 268 547 2 268 547

2 244 600 2 244 600

2 345 340 2 345 340

2 413 600 2 413 600

1 919 551 1 919 551 1 250 000 1 250 000 1 230 000 1 230 000

42 693 692 33 094 301 32 877 346 32 818 832 16 702 764 14 432 019 11 531 638 16 702 764 14 432 019 11 531 638 1 144 722 892 145 9 643 091 9 643 091 -

33 803 100 34 816 896 35 861 106 36 936 642 38 044 741 39 186 083 7 758 491 7 758 491 5 753 151 5 753 151 3 639 551 3 639 551 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 -

VI 6.1 6.1.1

VII VIII 8.1

15 558 042 13 539 874 11 531 638 6,5 7,6 7,3

9 643 091 6,9

7 758 491 6,6

5 753 151 6,7

3 639 551 6,7

2 000 000 5,2

1 000 000 3,3

3,1

8.2

46.2

42,0

35,1

29,4

23,0

16,5

10,1

5,4

2,6

-

Id: KQZQW-TILMM-KSPRS-KXPOI-DLVDP. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2611

  uchwała nr XIV/179/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Skrzyszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. 2011.356.3014

  uchwała nr VI/59/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skrzyszowie.

 • DZ. URZ. 2010.314.2125

  uchwała nr XXXI/315/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Szynwałdzie.

 • DZ. URZ. 2012.739

  uchwała nr XII/139/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.396.3560

  aneks nr 1.2011 Powiatu Tarnowskiego i Gminy Skrzyszów z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Skrzyszów na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1376K relacji Lisia Góra-Zaczarnie -Wola Rzędzińska-Ładna -Skrzyszów-Łękawka w m. Łękawica oraz ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów-Ryglice-Żurowa -Ołpiny w m. Skrzyszów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.575.4424

  uchwała nr XLII-280-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2010.575.4423

  uchwała nr XLII-279-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.575.4422

  uchwała nr LXI/381/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi lub innymi organizacjami

 • DZ. URZ. 2010.575.4421

  uchwała nr LXI/377/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków

 • DZ. URZ. 2010.575.4420

  uchwała nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.