Logowanie

DZ. URZ. 2010.616.4933

Tytuł:

uchwała nr CXV/1558/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr C/1333/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-11-26
Organ wydający:Rada Miasta Krakowa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 616 pozycja: 4933
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR CXV/1558/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr C/1333/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: § 1. Załącznik do Uchwały Nr C/1333/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch

Id: QOLPA-WETEE-WRSLN-LWZHU-YPUIG. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr CXV/1558/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. Plan sieci szkół specjalnych 1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 2a, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 122, b) Gimnazjum Nr 69 Specjalne, c) XXXIV Liceum Ogólnokształcące Specjalne. 2. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 265, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 108, b) Gimnazjum Nr 70 Specjalne. 3. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 z siedzibą w Krakowie, ul. Senatorska 9, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 44, b) Gimnazjum Nr 55 Specjalne. 4. Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 z siedzibą w Krakowie, ul. Ptaszyckiego 9, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 79, b) Gimnazjum Nr 56 Specjalne, c) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 7. 5. Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 z siedzibą w Krakowie, ul. Łanowa 41a, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 121, b) Gimnazjum Nr 60 Specjalne. 6. Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 z siedzibą w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 131, b) Gimnazjum Nr 61 Specjalne. 7. Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 z siedzibą w Krakowie, al. Dygasińskiego 25, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 150, b) Gimnazjum Specjalne Nr 62, c) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 6. 8. Zespół Szkół Specjalnych Nr 13 z siedzibą w Krakowie, ul. Szopkarzy 8, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 69, b) Gimnazjum Specjalne Nr 79. 9. Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 z siedzibą w Krakowie, os. Sportowe 28, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 71, b) Gimnazjum Nr 71 Specjalne, c) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1, d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 31,

Id: QOLPA-WETEE-WRSLN-LWZHU-YPUIG. Podpisany

Strona 1

e) I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne. 10. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 z siedzibą w Krakowie, ul. Barska 45, w skład którego wchodzą: a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 30, b) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2. 11. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 z siedzibą w Krakowie, ul. Zamoyskiego 100, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 46, b) Gimnazjum Nr 67 Specjalne, c) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 8. 12. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 z siedzibą w Krakowie, ul. Praska 64, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 42, b) Gimnazjum Nr 66 Specjalne, c) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 9. 13. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 z siedzibą w Krakowie, ul. Wietora 7, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6, b) Gimnazjum Nr 64 Specjalne, c) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 3, d) Filia Nr 1 Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 6, os. Zielone 28. 14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5 z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Stanisława 10, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 4, b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 32 dla Niesłyszących, c) XXVIII Liceum Profilowane Specjalne dla Niesłyszących. d) XXXV Liceum Ogólnokształcące Specjalne. 15. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 z siedzibą w Krakowie, ul. Niecała 8, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 154, b) Gimnazjum Nr 63 Specjalne. 16. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących z siedzibą w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17, b) Gimnazjum Nr 65 Specjalne. 17. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 6, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 73, b) Gimnazjum Nr 68 Specjalne, c) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 5, d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 33 dla Niewidomych i Słabowidzących,

Id: QOLPA-WETEE-WRSLN-LWZHU-YPUIG. Podpisany Strona 2

e) Technikum Specjalne Nr 26 dla Niewidomych i Słabowidzących, f) Szkoła Policealna Specjalna Nr 19, g) Szkoła Muzyczna I stopnia. 18. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących z siedzibą w Krakowie, ul. Grochowa 19, w skład którego wchodzą: a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 29 dla Niesłyszących, b) Technikum Specjalne Nr 27 dla Niesłyszących, c) XL liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących, d) XXVI Liceum Profilowane Specjalne dla Niesłyszących, e) Technikum Uzupełniające Specjalne Nr 17, f) Szkoła Policealna Specjalna Nr 20. 19. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców z siedzibą w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 59, b) Gimnazjum Specjalne Nr 59, c) Filia Nr 1 Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 59, ul. Parkowa 12, d) Filia Nr 1 Gimnazjum Specjalnego Nr 59, ul. Parkowa 12, e) Filia Nr 2 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59, os. Szkolne 27, f) Filia Nr 2 Gimnazjum Specjalnego Nr 59, os. Szkolne 27.

Id: QOLPA-WETEE-WRSLN-LWZHU-YPUIG. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.697.5954

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-127-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2010r. dotyczące tekstu uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXV/1600/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic, zmienioną uchwałami Nr LXXXII/787/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r., Nr XCVII/912/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 1997 r., Nr CXII/1002/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1998 r. oraz Nr CXV/1053/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. (tekst jednolity uchwała Nr CXXIII/1157/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Dzielnic I - XVIII Miasta Krakowa

 • DZ. URZ. 2010.219.1475

  uchwała nr XCVIII/1313/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w stałych obwodach głosowania na terenie Miasta Krakowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2010.45.301

  uchwała nr XC/1201/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

 • DZ. URZ. 2011.320.2620

  uchwała nr XVI/169/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy.

 • DZ. URZ. 2010.219.1474

  uchwała nr XCVIII/1312/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie Miasta Krakowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.616.4932

  uchwała nr CXV/1557/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm.).

 • DZ. URZ. 2010.616.4931

  uchwała nr CXV/1553/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Rejonu przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów?.

 • DZ. URZ. 2010.615.4930

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.VI.0911-21-2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Bochni Nr XXXV/268/10 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Kryta Pływalnia w Proszówkach w jednostkę budżetową

 • DZ. URZ. 2010.615.4929

  uchwała nr LIII/529/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 października 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej na terenie Gminy Zabierzów, sołectwo Zabierzów oraz ustalenia jej przebiegu.

 • DZ. URZ. 2010.615.4928

  uchwała nr LIII/521/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 października 2010r. w sprawie nagród i stypendiów sportowych Gminy Zabierzów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.