Logowanie

DZ. URZ. 2010.643.5294

Tytuł:

uchwała nr XLI/262/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-12-06
Organ wydający:Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 643 pozycja: 5294
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR XLI/262/10 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9, 11 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) Rada Gminy KocmyrzówLuborzyca uchwala, co następuje: § 1. W rozdziale I Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu par. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: " 4. W skład Centrum Kultury i Promocji wchodzi Filia w Zastowie". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy KocmyrzówLuborzyca mgr Małgorzata Doniec

Id: KPNTS-GZBOC-GPPUL-ESEKB-NFWFK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.541.5718

  uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu, zmienionego uchwałą Nr XLI/262/10 z dnia 9 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.3719

  uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie oraz nadania jej statutu.

 • DZ. URZ. 2012.1962

  uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 marca 2012r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.2689

  uchwała nr 45/VI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupnie.

 • DZ. URZ. 2010.550.4178

  uchwala nr 391/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/XXXIX/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.643.5293

  uchwała nr XLI/261/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

 • DZ. URZ. 2010.643.5292

  uchwała nr LII/271/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy.

 • DZ. URZ. 2010.643.5291

  uchwała nr LII/270/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gołcza i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. 2010.643.5290

  uchwała nr XXXVIII/207/10 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

 • DZ. URZ. 2010.643.5289

  uchwała nr XXXVIII/206/10 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr III/16/2002 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 19 grudnia 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.