Logowanie

DZ. URZ. 2010.663.5528

Tytuł:

uchwała nr LXV/394/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zatorze.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-12-09
Organ wydający:Rada Miejska w Zatorze
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 663 pozycja: 5528
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR LXV/394/10 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zatorze. Na podstawie Art.40 ust.2, pkt.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym oraz na podstawie Art.14,15 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Rada Miejska w Zatorze uchwala co nastepuje: § 1. 1. W Statucie Komunalnego Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Zatorze przyjętym Uchwałą NrXXVIII/166/04 z dnia 29 października 2004 oraz Uchwałą XXXIII/194/08 z dnia 25 listopada 2008 r. Rady Miejskiej w Zatorze wprowadza się następujące zmiany: w § 1 Komunalny Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Zatorze jest jednostką organizacyjną Gminy Zator, samorządowym zakładem budżetowym zwanym dalej Komunalnym Zakładem Wodociagów i Kanalizacji w Zatorze § 4 pkt.1 - otrzymuje brzmienie: 1. Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie robót oraz usług komunalnych określonych w Ustawie o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w zakresie : 1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowy 2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz 4) targowisk oraz hal targowych; 5) zieleni gminnej oraz zadrzewień; 6) cmentarzy. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora. § 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Malopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze dr inż. Stanisław ORLICKI

Id: NRWYU-ZPZUT-BCNGM-TWQJE-QWRPJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3403

  uchwała nr XXVIII/212/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze

 • DZ. URZ. 2012.3105

  uchwała nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze

 • DZ. URZ. 2012.455

  uchwała nr XXI/142/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Zator

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.3101

  uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7318

  uchwała nr LXVIII/339/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Iłży

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.663.5527

  uchwała nr XLVI/762/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. 2010.663.5526

  uchwała nr XLVI/761/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. 2010.663.5525

  uchwała nr XLVI/750/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na specjalnych warunkach

 • DZ. URZ. 2010.663.5524

  uchwała nr XLVI/749/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieliczce

 • DZ. URZ. 2010.663.5523

  uchwała nr XLVI/746/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.