Logowanie

DZ. URZ. 2010.77.582

Tytuł:

uchwała nr XLIV/121/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-03-01
Organ wydający:Rada Miasta Skarżysko-Kamienna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 77 pozycja: 582
Hasła:odpady

UCHWAŁA NR XLIV/121/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz  i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2, ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007, Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala co następuje: § 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za świadczone usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i wywozu nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej na wykonywanie w/w usług. § 2.  1) Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wynoszą: a) za wywóz i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców budynków wielorodzinnych:  - za 1 m? - 70,00 zł plus VAT b) za wywóz i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców budynków jednorodzinnych:  - za pojemnik/worek o pojemności 0,06 m3 - 8,00 zł plus VAT - za pojemnik/worek o pojemności 0,11 m3 lub 0,12 m? - 16,00 zł plus VAT - za pojemnik o pojemności 0,24 m3 ? 30,00 zł plus VAT - za pojemnik o pojemności 1,1 m? - 80,00 zł plus VAT c) za suche odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny tj. tworzywa sztuczne (PET, folia, plastik), papier i tektura w tym kartony po napojach, tekstylia, metale, szkło: - za pojemnik/worek o pojemności 0,06 m3 - 4,00 zł plus VAT - za pojemnik/worek o pojemności 0,11 m3 lub 0,12 m? - 8,00 zł plus VAT d) za pozostałe, powstałe po segregacji mokre odpady komunalne tj. resztki spożywcze, odpady kuchenne, silnie zanieczyszczone odpady suche, ulegające biodegradacji - za pojemnik/worek o pojemności 0,06 m3 - 7,00 zł plus VAT - za pojemnik/worek o pojemności 0,11 m3 lub 0,12 m? - 13,00 zł plus VAT - za pojemnik o pojemności 0,24 m3 ? 25,00 zł plus VAT


ID: QWYIQ-OSFWB-ACQHW-BOKES-MRGYL. Podpisany.

- za pojemnik o pojemności 1,1 m? - 70,00 zł plus VAT

Strona 1 / 3

2) Górna stawka opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników

- za pojemnik o pojemności 0,24 m3 ? 25,00 zł plus VAT - za pojemnik o pojemności 1,1 m? - 70,00 zł plus VAT 2) Górna stawka opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego wynosi: - 13,00 zł/m3 plus VAT § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej. § 4. Uchwalone stawki obowiązują przez okres jednego roku. § 5. Traci moc Uchwała Nr XXXI/139/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Ciok UZASADNIENIE Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy ustala, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Proponowane na rok 2010 górne stawki o płat skalkulowane zostały na poziomie roku 2009. Z przeprowadzonej analizy cen rynkowych wynika, że górne stawki opłat uchwalone przez Radę Miasta na 2009 r. są dostatecznie wysokie w relacji do opłat pobieranych faktycznie przez przewoźników posiadających zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności. Planowana podwyżka od 1 stycznia 2010 r. opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie umieszczania odpadów na składowisku ze 100,00 zł na 104,20 zł za 1 tonę spowoduje także wzrost cen za przyjęcie odpadów przez Zakład Segregacji i Odzysku Odpadów w Skarżysku- Kamiennej. Z przedstawionego przez zakład cennika wynika, że w 2010 r. cena za przyjęcie niesegregowanych odpadów komunalnych wyniesie 220 zł netto za tonę. W stosunku do ubiegłego roku jest to wzrost o 10 zł. Należy jednak uznać, że podwyżka cen nie powinna skutkować przekroczeniem górnych stawek opłat zaproponowanych na poziomie ubiegłorocznym.

ID: QWYIQ-OSFWB-ACQHW-BOKES-MRGYL. Podpisany.

Strona 2 / 3

Bogusław Ciok UZASADNIENIE Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy ustala, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Proponowane na rok 2010 górne stawki o płat skalkulowane zostały na poziomie roku 2009. Z przeprowadzonej analizy cen rynkowych wynika, że górne stawki opłat uchwalone przez Radę Miasta na 2009 r. są dostatecznie wysokie w relacji do opłat pobieranych faktycznie przez przewoźników posiadających zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności. Planowana podwyżka od 1 stycznia 2010 r. opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie umieszczania odpadów na składowisku ze 100,00 zł na 104,20 zł za 1 tonę spowoduje także wzrost cen za przyjęcie odpadów przez Zakład Segregacji i Odzysku Odpadów w Skarżysku- Kamiennej. Z przedstawionego przez zakład cennika wynika, że w 2010 r. cena za przyjęcie niesegregowanych odpadów komunalnych wyniesie 220 zł netto za tonę. W stosunku do ubiegłego roku jest to wzrost o 10 zł. Należy jednak uznać, że podwyżka cen nie powinna skutkować przekroczeniem górnych stawek opłat zaproponowanych na poziomie ubiegłorocznym.

ID: QWYIQ-OSFWB-ACQHW-BOKES-MRGYL. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.51.733

  uchwała nr XXXI/139/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2012.364

  uchwała nr XVI/143/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2012 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/121/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy z tytułu wywozu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2012.482

  uchwała nr 64/XII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawieustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2012.1141

  uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Szambo na działce letniskowej

  Właściciel działki rekraacyjnej otrzymał z gminy pismo o treści: "Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 - o utrzumaniu czystości w gminie - (Dz.U.Nr 132 poz.622) art.5 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.76.581

  uchwała nr XXXV/181/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.76.580

  uchwała nr XXXIX/203/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej

 • DZ. URZ. 2010.76.579

  uchwała nr XXXIX/200/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.76.578

  uchwała nr 26/222/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu

 • DZ. URZ. 2010.76.577

  uchwała nr 26/218/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych ,których realizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.