Logowanie

DZ. URZ. 2010.77.583

Tytuł:

uchwała nr XXX/252/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-03-01
Organ wydający:Rada Gminy Miedziana Góra
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 77 pozycja: 583
Hasła:odpady

UCHWAŁA NR XXX/252/09 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów  komunalnych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.  1591, Dz.U. ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.  1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2004 r. Nr  102 poz. 1055,Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175  poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz .U. z 2007 r. Nr 48, poz.  327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,  Dz.U. 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008  ze zm., Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1464, Dz.U. z 2009r. Nr 79  poz. 666, Nr 92 poz. 753) Rada Gminy w Miedzianej Górze uchwala, co następuje: § 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w wysokości 12,00 zł brutto za jeden pojemnik 110 litrowy opróżniany jeden raz w miesiącu. § 2. Traci moc § 1 pkt.1 Uchwały Nr XX/176/2008 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE Od 1 stycznia 2010 r. będą obowiązywać zwiększone stawki opłat zgodnie z Obwieszczeniem  Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (M.P. 09. Nr 57 poz. 780). W związku z tym przedsiębiorcy tj. VEOLIA i EKOM zwrócili się  z wnioskiem do tut. Urzędu Gminy o podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia górnych stawek  opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Miedziana Góra. W załączeniu do wniosku przedstawili kalkulację kosztów. Podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem ID: JKEIT-ENLJO-OQAJU-OLZXK-IZVXU. Podpisany. Strona 1 / 2 ustawowego obowiązku wynikającego z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W myśl tego artykułu Rada Gminy: - ustala górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 


Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE Od 1 stycznia 2010 r. będą obowiązywać zwiększone stawki opłat zgodnie z Obwieszczeniem  Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (M.P. 09. Nr 57 poz. 780). W związku z tym przedsiębiorcy tj. VEOLIA i EKOM zwrócili się  z wnioskiem do tut. Urzędu Gminy o podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia górnych stawek  opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Miedziana Góra. W załączeniu do wniosku przedstawili kalkulację kosztów. Podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem ustawowego obowiązku wynikającego z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W myśl tego artykułu Rada Gminy: - ustala górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, - stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W tabeli  przedstawiono stawki obowiązujące w 2009r. i wnioskowane na 2010r. przez przedsiębiorców. 

 Wobec powyższego aktualizacja górnych stawek opłat jest wypełnieniem przez Radę Gminy ustawowego obowiązku. W załączeniu: 1) kalkulacja kosztów za odbiór odpadów z firmy  VEOLA 2) kalkulacja kosztów za odbiór odpadów z firmy EKOM 

ID: JKEIT-ENLJO-OQAJU-OLZXK-IZVXU. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1522

  uchwała nr XV/76/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1272

  uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Gilowice z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.70.1139

  uchwała nr XLIII/185/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.58.941

  uchwała nr XLIV/192/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

 • Roczny raport o ilości wytwarzanych odpadów

  Kto jest zobowiązany do składania rocznego raportu o ilości wytwarzanych odpadów?

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.77.582

  uchwała nr XLIV/121/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.76.581

  uchwała nr XXXV/181/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.76.580

  uchwała nr XXXIX/203/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej

 • DZ. URZ. 2010.76.579

  uchwała nr XXXIX/200/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.76.578

  uchwała nr 26/222/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.