Logowanie

DZ. URZ. 2010.78.587

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-03-02
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 78 pozycja: 587
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR XLVIII/329/2009 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1,  art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia 2009 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XXXV/239/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XXXVI/243/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XXXVIII/259/2009 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XL/275/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLI/285/2009 z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLII/288/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - W uchwale Nr XLIII/290/2009 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLIV/304/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLV/314/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLVI/315/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLVII/326/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - wprowadza się następujące zmiany: 1) W § 8 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  - "1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 765 000,00 zł, zgodnie z załącznikien nr 11". 2) Zwiększa się dochody budżetu gminy ? o kwotę 244 000,00 zł w tym:  a) w dziale 600 - Transport i łączność - o kwotę 20 000,00 zł, - § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów  realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - o kwotę / 4 ID: SMLMU-FQKGN-RCUAD-GWOWJ-UNQVD. Podpisany. Strona 1 20 000,00 zł, b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 124 000,00 zł 


a) w dziale 600 - Transport i łączność - o kwotę 20 000,00 zł, - § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów  realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - o kwotę  20 000,00 zł, b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 124 000,00 zł  - § 0690 - Wpływy z różnych opłat - o kwotę 5 000,00 zł, - § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze - o kwotę 19 000,00 zł; - § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - o kwotę 100 000,00 zł; c) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 100 000,00 zł, - § 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł, 3) Zmniejsza się dochody budżetu gminy - o kwotę 20 000,00 zł, w tym?  a) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 10 000,00 zł, - § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - o kwotę 10 000,00 zł, b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 10 000,00 zł, - § 0400 - Wpływy z opłaty produktowej - o kwotę 10 000,00 zł, 4) Zwiększa się wydatki budżetu gminy ? o kwotę 423 000,00 zł w tym:  a) w dziale 600 - Transport i łączność - o kwotę 210 000,00 zł, - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 210 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki  majątkowe, b) w dziale 750 - Administracja publiczna - o kwotę 40 000,00 zł, - rozdział 75023 - Urzędy gmin - o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, c) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o kwotę 7 000,00 zł, - rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki  bieżące, - rozdział 75416 - Straż miejska - w kwocie 4 000,00 zł w tym: na wydatki bieżące 1 000,00 zł oraz wynagrodzenia 3 000,00zł, d) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1 000,00 zł, - rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budzetowych w kwocie  1000,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, e) w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 50 000,00 zł, - rozdział 80195 - Pozostała działalność - o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki  majątkowe ( podniesienie udziałów w spółce KOS), f) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 105 000,00 zł, - w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na  wydatki bieżące, - rozdział 90095 - Pozostała działalność- o kwotę 5 000,00 zł w tym: 2 000,00 zł pochodne ID: SMLMU-FQKGN-RCUAD-GWOWJ-UNQVD. Podpisany. wynagrodzeń,3 000,00 wydatki bieżące, g) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 10 000,00 zł,od Strona 2 / 4

- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na  wydatki bieżące, - rozdział 90095 - Pozostała działalność- o kwotę 5 000,00 zł w tym: 2 000,00 zł pochodne od wynagrodzeń,3 000,00 wydatki bieżące, g) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 10 000,00 zł,- rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem  na dotację podmiotową, 5) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 199 000,00 zł w tym:  a) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę 199 000,000 zł, - rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - o kwotę 199 000,00 zł ( wydatki majątkowe); 6) Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok "Limity wydatków na  wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011"otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do  niniejszej uchwały.7) Załącznik nr 3a do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok "Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku "otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia  2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok "Dotacje podmiotowe w 2009 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Magnes

UZASADNIENIE Zmiany w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na rok 2009 wynikają z konieczności urealnienia planowanych dochodów gminy, a także aktualizacji nakładów na zadania inwestycyjne: "Budowa zbiornika retencyjnego na  Małoszówce" oraz " Budowa dróg gminnych, chodników i ulic". Pozostałe zmiany to niezbędne - ostateczne korekty w tym roku budżetowym.

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy  Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009 r. Zalacznik1.xls zalączniki sesja 30 grudnia 2009

ID: SMLMU-FQKGN-RCUAD-GWOWJ-UNQVD. Podpisany.

Strona 3 / 4

Krzysztof Magnes

UZASADNIENIE Zmiany w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na rok 2009 wynikają z konieczności urealnienia planowanych dochodów gminy, a także aktualizacji nakładów na zadania inwestycyjne: "Budowa zbiornika retencyjnego na  Małoszówce" oraz " Budowa dróg gminnych, chodników i ulic". Pozostałe zmiany to niezbędne - ostateczne korekty w tym roku budżetowym.

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy  Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009 r. Zalacznik1.xls zalączniki sesja 30 grudnia 2009

ID: SMLMU-FQKGN-RCUAD-GWOWJ-UNQVD. Podpisany.

Strona 4 / 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.11.154

  uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.195.2271

  uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.199.1949

  uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.289.2221

  uchwała nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.324.2417

  uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.77.586

  uchwała nr XxIX/184/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.77.585

  uchwała nr XXXVII/213/2009 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

 • DZ. URZ. 2010.77.584

  uchwała nr XXXVII/342/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.77.583

  uchwała nr XXX/252/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. 2010.77.582

  uchwała nr XLIV/121/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.