Logowanie

DZ. URZ. 2010.78.588

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/330/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-03-02
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 78 pozycja: 588
Hasła:wybory,referenda i konsultacje

UCHWAŁA NR XLVIII/330/2009 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 30 grudnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza z dnia 30 listopada 2009 r.uchwala się, co nastepuje: § 1. W uchwale Nr XXXII/239/2002 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 czerwca 2002 r.  w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy, uchwale Nr XXIX/272/2005 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy oraz w uchwale nr XXXVI/246/2009 Rady Miejskiej w Kzimierzy  Wielkiej z dnia 20 marca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy wprowadza się nastepujące zmiany: 1) załącznik do uchwały Nr XXXII/239/2002 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 czerwca 2002 r.,  załącznik do uchwały Nr XXIX/272/2005 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 czerwca 2005 r.  oraz załącznik do uchwały Nr XXXVI/246/2009 z dnia 20 marca 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi  Wyborczemu w Kielcach.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń  z jej tekstem na terenie gminy Kazimierza Wielka. 


Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Magnes

UZASADNIENIE W zwiazku z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta  i Gminy Kazimierza Wielka proponuje się zmianę brzmienia załącznika do uchwały nr XXXII/239/2002 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 czerwca 2002 roku, załącznika do uchwały nr XXIX/272/2005 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 czerwca 2005 r. oraz załącznika do uchwały nr XXXVI/246/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2009 roku. Nowe brzmienie załącznika wynika ze zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 oraz Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3. Dotychczasowa  siedziba miała miejsce w Publicznym Gimnazjum Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 22.  Proponuje się nową siedzibę Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 2 i Nr 3 w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 14. Budynek SSP Nr 3 posiada lepszą lokalizację oraz dostęp dla osób starszych ponadto do budynku został dobudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.

ID: RRDVN-THKSB-AAGLN-JPMUE-YQACH. Podpisany. Strona 1 / 4

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/330/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy 

Krzysztof Magnes

UZASADNIENIE W zwiazku z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta  i Gminy Kazimierza Wielka proponuje się zmianę brzmienia załącznika do uchwały nr XXXII/239/2002 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 czerwca 2002 roku, załącznika do uchwały nr XXIX/272/2005 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 czerwca 2005 r. oraz załącznika do uchwały nr XXXVI/246/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2009 roku. Nowe brzmienie załącznika wynika ze zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 oraz Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3. Dotychczasowa  siedziba miała miejsce w Publicznym Gimnazjum Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 22.  Proponuje się nową siedzibę Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 2 i Nr 3 w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 14. Budynek SSP Nr 3 posiada lepszą lokalizację oraz dostęp dla osób starszych ponadto do budynku został dobudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/330/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy  Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009 r.

Numer Granice obwodu głosowania obwodu głosowania 1 Kazimierza Wielka ? ulice: Agrestowa, Armii Krajowej, Cicha, Gruszkowa, Harcerska, Głowackiego, Jabłonowska, Jachimowskiego, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja,  Koszycka, Krakowska, Krótka, Kwiatowa, Lipowa,  Łabądź, 1 Maja, Malinowa, Miodowa, Murarska,  Niecała, Nowa Wieś, Okrężna, Parkowa, Polna, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Stolarska, Wesoła, Wiśniowa, Zielona. 2 Kazimierza Wielka ? ulice: Broniewskiego, Budzyńska, Kościuszki, Przemysłowa, Reja, Szkolna.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 1 Maja 3  Kazimierza Wielka tel. (41) 3521 ? 352

3

Kazimierza Wielka ? ulice: Partyzantów, Słoneczna, Jana Pawła II, 15 Stycznia.

4

Sołectwa: Donosy, Jakuszowice, Kazimierza Mała, Odonów,  Słonowice, Wojciechów

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Szkolna 14 Kazimierza Wielka tel. (41) 3521 - 591 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Szkolna 14 Kazimierza Wielka tel. (41) 3521 - 591 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 1 Maja 3  Kazimierza Wielka tel. (41) 3521 ? 352 Zespół Szkół  Rolniczych w Cudzynowicach tel. (41) 3521 ? 162 Strona Remiza O.S.P.w 2 / 4 Gabułtowie Remiza O.S.P.w Podolanach

5

Sołectwa: Cudzynowice, Hołdowiec, Kamyszów.

6ID: RRDVN-THKSB-AAGLN-JPMUE-YQACH. Podpisany. Sołectwa: Broniszów, Gabułtów, Zagórzyce, Zięblice. 7 Sołectwa: Cło, Podolany, Stradlice, Wymysłów.

dostęp dla osób starszych ponadto do budynku został dobudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/330/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy  Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009 r.

Numer Granice obwodu głosowania obwodu głosowania 1 Kazimierza Wielka ? ulice: Agrestowa, Armii Krajowej, Cicha, Gruszkowa, Harcerska, Głowackiego, Jabłonowska, Jachimowskiego, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja,  Koszycka, Krakowska, Krótka, Kwiatowa, Lipowa,  Łabądź, 1 Maja, Malinowa, Miodowa, Murarska,  Niecała, Nowa Wieś, Okrężna, Parkowa, Polna, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Stolarska, Wesoła, Wiśniowa, Zielona. 2 Kazimierza Wielka ? ulice: Broniewskiego, Budzyńska, Kościuszki, Przemysłowa, Reja, Szkolna.


Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 1 Maja 3  Kazimierza Wielka tel. (41) 3521 ? 352

3

Kazimierza Wielka ? ulice: Partyzantów, Słoneczna, Jana Pawła II, 15 Stycznia.

4

Sołectwa: Donosy, Jakuszowice, Kazimierza Mała, Odonów,  Słonowice, Wojciechów

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Szkolna 14 Kazimierza Wielka tel. (41) 3521 - 591 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Szkolna 14 Kazimierza Wielka tel. (41) 3521 - 591 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 1 Maja 3  Kazimierza Wielka tel. (41) 3521 ? 352 Zespół Szkół  Rolniczych w Cudzynowicach tel. (41) 3521 ? 162 Remiza O.S.P.w Gabułtowie Remiza O.S.P.w Podolanach Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gorzkowie tel. (41) 3525 ? 134 Zespół Szkół  Samorządowych w Wielgusie tel. (41) 3525 ? 108 Samorządowa Szkoła Podstawowa Strona 3 / 4 w Sieradzicach tel. (41) 3525 ? 103 Samorządowa Szkoła

5

Sołectwa: Cudzynowice, Hołdowiec, Kamyszów.

6 7 8

Sołectwa: Broniszów, Gabułtów, Zagórzyce, Zięblice. Sołectwa: Cło, Podolany, Stradlice, Wymysłów. Sołectwa: Gorzków, Donatkowice, Łyczaków, Nagórzanki,  Plechów, Plechówka.

9

Sołectwa: Dalechowice, Chruszczyna Mała, Chruszczyna Wielka, Krzyszkowice, Łękawa, Paśmiechy, Wielgus, Wojsławice, Zysławice. 10 Sołectwa: ID: RRDVN-THKSB-AAGLN-JPMUE-YQACH. Podpisany. Boronice, Lekszyce, Góry Sieradzkie, Marcinkowice,  Sieradzice 11 Sołectwa:

10

Krzyszkowice, Łękawa, Paśmiechy, Wielgus, Wojsławice, Zysławice. Sołectwa: Boronice, Lekszyce, Góry Sieradzkie, Marcinkowice,  Sieradzice Sołectwa: Głuchów, Gunów-Kolonia, Gunów-Wilków,  Kamieńczyce, Skorczów.

11

w Wielgusie tel. (41) 3525 ? 108 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sieradzicach tel. (41) 3525 ? 103 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach tel. (41) 3522 ? 626

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej  ul. Kościuszki 12 28 ? 500 Kazimierza Wielka tel. (41) 3521- 937; (41) 3521 ? 919; (41) 3521 ? 004

ID: RRDVN-THKSB-AAGLN-JPMUE-YQACH. Podpisany.

Strona 4 / 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5389

  uchwała nr 207/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2819

  uchwała nr XL/232/10 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniajaca uchwałę Nr XLVIII/317/2002 z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kobyla Góra

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.36.808

  uchwała nr LXIII/1051/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Stalowa Wola stałych obwodów głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.2253

  uchwała nr XVI/191/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Stalowa Wola stałych obwodów głosowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/100/2011 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXI/276/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.78.587

  uchwała nr XLVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.77.586

  uchwała nr XxIX/184/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.77.585

  uchwała nr XXXVII/213/2009 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

 • DZ. URZ. 2010.77.584

  uchwała nr XXXVII/342/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.77.583

  uchwała nr XXX/252/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.