Logowanie

DZ. URZ. 2010.84.661

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/186/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-03-05
Organ wydający:Rada Miejska w Koprzywnicy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 84 pozycja: 661
Hasła:odpady

Uchwała Nr XXXIX/186/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica. Art. 1. Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje: § 1.  1. Ustala się górna stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów  komunalnych w wysokościach: 1)od jednego gospodarstwa za jeden pojemnik 110 l opróżniany raz w miesiącu - 10,29 zł + 7% VAT, tj. 11,01 zł( słownie: jedenaście złotych 01/100, 2)od jednego gospodarstwa za jeden pojemnik 120 l opróżniany raz w miesiącu 11,22 zł  +7%VAT, tj.12,01 zł ( słownie: jedenaście złotych 22/100), 3)od pozostałych za wywóz 1m3 odpadów komunalnych za jednokrotne  opróżnienie - 65,00 zł + 7%VAT,tj.69,66zł( słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych 55/100), 2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości korzystających z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych: 1) za 1m3 ścieków odbieranych od właścicieli nieruchomości- 16,00 zł +7%VAT, tj.17,12 zł ( słownie: siedemnaście złotych 12/100) § 2.  Traci moc Uchwała Nr XXVIII/137/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 stycznia 2009roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica  § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. U Z A S A D N I E N I E Do uchwały Rady Miejskiej w Koprzywnicy w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica.Uchwała została opracowana zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.)Koszty związane z wywozem odpadów zwiększyły się ponieważ wchodzą w życie nowe podwyższone stawki za zrzut 1 tony odpadów komunalnych na składowiskach.


ID: HIDVNP. Niepodpisany. Status: projekt

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.92.1050

  uchwała nr XXVIII/137/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica

 • DZ. URZ. 2011.61.706

  uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica.

 • DZ. URZ. 2011.106.1127

  uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.200

  uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Borowa z dnia 29 grudnia 2010r. ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i ustalenia górnych stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisko oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.10.208

  uchwała nr XXXX/288/2010 RM Przecław z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przecław

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

 • Rekultywacja terenu przy braku planu

  Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.84.660

  uchwała nr XXXIX/182/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.84.659

  uchwała nr XXXIX/181/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.84.658

  uchwała nr XXXVI/204/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.84.657

  uchwała nr XXXVI/202/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.83.656

  uchwała nr LXI/468/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii? w Gminie Iwaniska na rok 2010.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.