Logowanie

DZ. URZ. 2010.8.48

Tytuł:

uchwała nr XLVI/315/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-01-12
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 8 pozycja: 48
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR XLVI/315/2009 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86,  art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt  2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.  Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14  stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XXXV/239/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XXXVI/243/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XXXVIII/259/2009 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XL/275/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy  Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLI/285/2009 z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLII/288/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - W uchwale Nr XLIII/290/2009 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLIV/304/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian  w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - w uchwale Nr XLV/314/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok, - wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy ? o kwotę 93 645,00 zł w tym:  a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 16 759,00 zł  § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - w kwocie 16  ID: VVCYX-GWNOP-JGUML-OICRR-WWRWR. Podpisany. Strona 1 / 5 759,00 zł; b) w dziale 758 - Różne rozliczenia - o kwotę 51 225,00 zł 


§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - w kwocie 16  759,00 zł; b) w dziale 758 - Różne rozliczenia - o kwotę 51 225,00 zł  § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - w kwocie 51 225,00 zł; c) w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 25 661,00 zł  § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - w kwocie  5 161,00 zł; § 0830 - Wpływy z usług - w kwocie 20 500,00 zł; 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy ? o kwotę 125 593,00 zł w tym:  a) w dziale 600 - Transport i łączność - o kwotę 15 000,00 zł  rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 15 000,00 zł ( z przeznaczeniem  na wydatki majątkowe); b) w dziale 750 - Administracja publiczna - o kwotę 15 300,00 zł  rozdział 75023 - Urzędy gmin - w kwocie 15 300,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki bieżące); c) w dziale 751 ? Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  prawa oraz sądownictwa - o kwotę 102,00 zł  rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  prawa oraz śądownictwa - w kwocie 102,00 zł ( z przeznaczeniem na pochodne od  wynagrodzeń); d) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o kwotę  1 200,00 zł  rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - w kwocie 1 200,00 zł  ( z przeznaczeniem na wydatki bieżące); e) w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 93 645,00 zł  w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 31 225,00 zł ( z przeznaczeniem  na wynagrodzenia) w rozdziale 80110 - Gimnazja - w kwocie 20 000,00 zł ( z przeznaczeniem na  wynagrodzenia); w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - w kwocie 42 420,00 zł (z przenaczeniem na wydatki bieżące); f) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 346,00 zł  w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w kwocie 346,00 zł (z przenaczeniem na wynagrodzenia i pochodne)?  3) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 31 948,00 zł w tym: 

ID: VVCYX-GWNOP-JGUML-OICRR-WWRWR. Podpisany.

a) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę 15 000,00 zł  rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w kwocie 15 000,00  zł ( wydatki majątkowe);

Strona 2 / 5

3) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 31 948,00 zł w tym:  a) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę 15 000,00 zł  rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w kwocie 15 000,00  zł ( wydatki majątkowe); b) w dziale 750 - Administracja publiczna - o kwotę 15 300,00 zł  rozdział 75023 - Urzędy gmin - o kwotę 15 300,00 zł ( wydatki majątkowe); c) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  prawa i sadownictwa - o kwotę 102,00 zł  rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy pańswowej, kontroli i ochrony  prawa oraz sądownictwa - o kwotę 102,00 zł ( wynagrodzenia); d) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o kwotę  1 200,00 zł  w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - w kwocie 1 200,00 zł (wydatki majątkowe); e) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 346,00 zł  rozdział 90003 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 346,00 zł  (wydatki bieżące); 4) Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok " Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011" otrzymuje brzmienie jak w załączniku 1 do niniejszej uchwały, 5) Załącznik nr 3a do uchwały Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok "Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku "otrzymuje brzmienie jak  w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Magnes UZASADNIENIE Zmiany w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na rok 2009 wynikają głównie z konieczności wprowadzenia dodatkowej subwencji oświatowej.Ponadto zwiększone dochody przeznaczono na wykup usług w Kazimierskim Ośrodku Sportowym sp. zo.o. (w kwocie 42

ID: VVCYX-GWNOP-JGUML-OICRR-WWRWR. Podpisany. Strona 3 / 5

Krzysztof Magnes UZASADNIENIE Zmiany w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na rok 2009 wynikają głównie z konieczności wprowadzenia dodatkowej subwencji oświatowej.Ponadto zwiększone dochody przeznaczono na wykup usług w Kazimierskim Ośrodku Sportowym sp. zo.o. (w kwocie 42 420,00 zł) i zwiększono roczne zadania inwestycyjne w poz.drogi gminne, chodniki (w kwocie  15 000,00 zł). Pozostałe zmiany to niezbędne korekty na tym etapie roku budżetowego. Załącznik do Uchwały Nr XLVI/315/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009 r. Zalacznik1.xls zalączniki 1,2

ID: VVCYX-GWNOP-JGUML-OICRR-WWRWR. Podpisany.

Strona 4 / 5

15 000,00 zł). Pozostałe zmiany to niezbędne korekty na tym etapie roku budżetowego. Załącznik do Uchwały Nr XLVI/315/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009 r. Zalacznik1.xls zalączniki 1,2

ID: VVCYX-GWNOP-JGUML-OICRR-WWRWR. Podpisany.

Strona 5 / 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.11.154

  uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.195.2271

  uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.199.1949

  uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.289.2221

  uchwała nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.324.2417

  uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.8.47

  uchwała nr XXXIX/164/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej

 • DZ. URZ. 2010.8.46

  uchwała nr XXXIX/159/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 listopada 2009r. trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Opatowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym

 • DZ. URZ. 2010.8.45

  uchwała nr XXXIX/154/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Starachowickiemu zadania z zakresu realizacji projektu pn. "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części Województwa Świętokrzyskiego".

 • DZ. URZ. 2010.7.44

  uchwała nr XXXV/125/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r

 • DZ. URZ. 2010.7.43

  uchwała nr XXXII/253/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXX/265/06 - ? Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.